Hva kre­ver KrF for bar­na i barne­ver­net?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ca­thri­ne Strin­din Amund­sen Råd­gi­ver, For Vel­ferds­sta­ten

PO­LI­TIKK: Re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne vil vise om KrF prio­ri­te­rer men­nes­ker foran mar­ke­der i barne­ver­net og i den øv­ri­ge vel­ferds­sek­to­ren vår. Høy­re gjør det dess­ver­re ikke.

Skal Stor­tin­get «set­te men­nes­ker frem­for mar­ke­der i barne­ver­net»? Det­te var te­ma for hø­ring i Stor­tin­gets Fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­té 6. no­vem­ber. Hø­rin­gen var en for­stem­men­de opp­le­vel­se. NHO, Høy­re og det kom­mer­si­el­le kon­ser­net Hu­ma­na (med ei­er­skap i skatte­pa­ra­dis) opp­tråd­te som en stor fa­mi­lie. KrF tok ikke or­det. Det må de gjø­re un­der re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

For­slags­til­ler­ne (SV) vil er­stat­te an­buds­kon­kur­ran­se med lang­sik­ti­ge kon­trakts­for­mer og gi ide­el­le for­trinns­rett frem­for kom­mer­si­el­le i barne­ver­net. På sikt vil de fase de kom­mer­si­el­le helt ut.

Hu­ma­na eies av opp­kjøps­fon­det Ar­gain Ca­pi­tal i Lon­don. Hu­ma­na tjen­te om lag 45 mil­lio­ner etter skatt på barne­vern i Nor­ge i 2016 (VG 07.09.17). Hu­ma­na sier i hø­rin­gen til Stor­tin­get at «vi må ha po­si­ti­ve tall på bunn­lin­jen for å få lov til å drif­te». Og at «pro­ble­ma­ti­se­rin­gen av ge­vins­ten er feil fo­kus i den­ne de­bat­ten». Lands­for­enin­gen for barne­verns­barn de­ler ikke Hu­ma­nas syn og ga ut­trykk for at «det er sa­er­de­les be­kym­rings­ver­dig at noen kan ta ut sto­re ut­byt­ter som ikke bru­kes til tje­neste­pro­duk­sjon». Og: «Når 5 av de størs­te pri­va­te/kom­mer­si­el­le ak­tø­re­ne i 2016 had­de en om­set­ning på 3,2 mil­li­ar­der kro­ner, og et over­skudd på 270 mil­lio­ner kro­ner, må vi stil­le spørs­mål.»

Til de kom­mer­si­el­les for­del

Høy­res to re­pre­sen­tan­ter (uten­om ko­mité­le­der) stil­te to spørs­mål i hø­rin­gen. Beg­ge til de kom­mer­si­el­les for­del. I det ene ut­ford­ret Høy­re Lands­for­enin­gen for barne­verns­barn slik: «Det er vik­tig at vi stil­ler krav til at sel­ska­pe­ne har en sunn øko­no­mi. – Er det ikke vik­tig for dere at sel­ska­pe­ne ikke går kon­kurs mens bar­na bor på barne­verns­in­sti­tu­sjon?»

I dag er 40 pro­sent av barne­ver­net dre­vet av det of­fent­li­ge, litt over 40 pro­sent kom­mer­si­elt og i un­der­kant av 20 pro­sent dri­ves av ide­el­le.

Stif­tel­sen Crux, tid­li­ge­re Kir­kens So­si­al Tje­nes­te er blant de størs­te in­nen­for ide­elt barne­vern. Ide­elt barne­verns­fo­rum be­skri­ver for Stor­tin­get at an­buds­ut­set­tin­gen har er­stat­tet sta­bi­li­tet og kon­ti­nui­tet med utrygg­het og ufor­ut­sig­bar­het. Søke­ly­set er dreid bort i fra bar­na og mer og mer mot pris­be­reg­nin­ger, for­hand­lin­ger og ju­ri­dis­ke tolk­nin­ger. Sys­te­met tje­ner ikke de sår­ba­re bar­na det er til for.

Mer lønn­som enn olje

I det kom­mer­si­el­le barne­verns­mar­ke­det blir de sto­re sta­dig stør­re. I 2016 var virk­som­he­ten mer lønn­som enn olje, med 22-23 pro­sent av­kast­ning på Oslo Børs. Fire av de fem sto­re sel­ska­pe­ne er kon­trol­lert av in­ter­na­sjo­na­le opp­kjøps­fond re­gist­rert i skatte­pa­ra­dis. Selv­føl­ge­lig kan ikke Høy­re ga­ran­te­re for at de kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne ikke går kon­kurs el­ler at opp­kjøps­fon­de­ne ikke sel­ger seg ut og fin­ner mer pro­fi­tab­le børs­in­ves­te­rin­ger!

Det er der­for nes­ten ikke til å tro at en stor­tings­re­pre­sen­tant for­sø­ker å stil­le nå­va­eren­de og tid­li­ge­re barne­verns­barn til an­svar for kom­mer­si­ell drift av barne­ver­net. Spørs­må­let snur ver­den full­sten­dig på ho­det. Det er jo nett­opp slik kom­mer­si­ell drift som gjør at barn og un­ges hjem kan gå kon­kurs.

KrF må heve stem­men

KrF var tid­li­ge­re i år med på å sik­re fler­tall for Stor­tin­gets ved­tak om at re­gje­rin­gen skal sik­re lang­sik­ti­ge og lø­pen­de av­ta­ler med ide­el­le til­by­de­re av in­sti­tu­sjons­plas­ser som fø­rer til at an­de­len ide­el­le øker til om lag 40 pro­sent in­nen 2025, sam­ti­dig som den of­fent­li­ge an­de­len in­sti­tu­sjons­plas­ser ikke re­du­se­res. KrF må nå heve stem­men. Stor­tings­ved­ta­ket er kun en start. Re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne vil vise om KrF prio­ri­te­rer men­nes­ker foran mar­ke­der i barne­ver­net og i den øv­ri­ge vel­ferds­sek­to­ren vår. Høy­re gjør det dess­ver­re ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.