Frp har ikke satt seg inn i Sand­nes­mar­ka­sa­ken

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Jan Refs­nes Sand­nes SV

I 2007 ble Sand­nes­mar­ka etab­lert, med to ho­ved­mål, vern av fri­luftssom­rå­der, og vern av land­bruks­jord. Det var også en in­ten­sjon at marka­gren­sa skul­le fun­ge­re som en lang­sik­tig gren­se for ut­byg­ging. Der­for er det med stor und­ring og for­fer­del­se jeg le­ser om hvor­dan Frp med To­re Andreas Haa­land, In­ger Li­se Er­ga og Kris­tof­fer Birke­dal prø­ver å sver­te SV sitt en­ga­sje­ment om å ha et va­rig vern av Sand­nes­mar­ka.

Frp på­står at vi vil stop­pe all na­tur­lig bruk av LNF-om­rå­der, som er land­bruk, na­tur og fri­lufts­om­rå­der i Sand­nes­mar­ka. Det vi­ser at Frp ikke har satt seg inn i sa­ken. Tvert imot så er SVs ho­ved­ar­gu­ment at uten ak­tivt land­bruk og beite­dyr som iva­re­tar kul­tur­land­ska­pet, blir kva­li­te­ten på Sand­nes­mar­ka re­du­sert. Så for SV er det vik­tig at land­bruk er en na­tur­lig del av Sand­nes­mar­ka. Der er in­gen be­grens­nin­ger når det gjel­der ek­sis­te­ren­de land­bruk in­nen­for LNF-om­rå­der og der­med også marka­gren­sa. Land­bru­ket in­nen­for LNF­om­rå­der er like­stilt med de som lig­ger uten­for. I noen til­fel­ler kan det også sva­re seg å lig­ge in­nen­for på grunn av stø­nads­ord­nin­ger in­nen­for er bed­re, og land­bru­ket er sik­ret bed­re vern mot ned­byg­ging av mat­jord. Jeg re­gist­rer at Frp nå vil re­du­se­re marka­gren­sa og ta land­bruk ut av om­rå­det.

Ut­byg­ger­ne vik­ti­ge­re for Frp

Frp vil hel­ler gi ut­byg­ge­re med op­sjons­av­ta­ler en be­skyt­tel­se fram­for å be­skyt­te mat­jord. Det er ty­de­lig­vis vik­ti­ge­re for Frp at ut­byg­ge­re får va­lu­ta for sine in­ves­te­rin­ger ved å byg­ge ut bo­lig­fel­ter som Sand­nes kom­mu­ne over­hode ikke har brukt for. Det­te er det ikke ak­tu­elt for SV å støt­te.

Po­si­sjo­nen med Frp i spis­sen har klart ut­talt at vi må ha til­gang på mer ut­byg­gings­om­rå­der enn det som al­le­re­de er re­gu­lert til bo­lig. I for­slag til ny kom­mune­plan har po­si­sjo­nen fore­slått 812 de­kar jord­bruks­are­al til ut­byg­gings­for­mål, til tross for at ad­mi­ni­stra­sjo­nen me­ner det er nok om­rå­der i hele kom­mu­nen til ut­byg­gings­are­al in­nen­for da­gens re­gu­le­rings­pla­ner.

Råd­man­nen har lagt til grunn en be­folk­nings­pro­gno­se på 92.000 inn­byg­ge­re fram til 2032, som en mo­de­rat pro­gno­se. I dag har vi en bo­lig­mas­se til en be­folk­nings­vekst på 113.000 inn­byg­ge­re fram til 2032 hvis vi sier at der bor tre pr. hus­stand. Med po­si­sjo­nens til­legg av ut­byg­gings­om­rå­der, som enda ikke er re­gu­lert inn, men som byg­ger ned sto­re land­bruks­om­rå­der, vil det øke med 3000 bo­li­ger, og da er vi oppe i et inn­byg­ger­tall på 122.300.

Un­der­gra­ver hele sat­sin­gen

Det­te er med på å un­der­gra­ve hele sat­sin­gen på Sand­nes Øst-ut­byg­gin­gen som lig­ger in­ne i Re­gio­nal­plan Ja­eren. En ut­byg­gings­plan for å spa­re ned­byg­gin­gen av mat­jord på Ja­eren.

Re­gje­rin­gens mål­set­ting for å re­du­se­re ned­byg­ging av mat­jord er satt til maks 400 de­kar for Ro­ga­land. Frp sam­men med Sp og Ap fore­slår at Sand­nes ale­ne skal byg­ge ned over 800 de­kar mat­jord. Hvis Sand­nes SV sitt for­slag om å ver­ne om mat­jord og land­bruk er po­pu­lis­tisk, så skal vi for­set­te å va­ere po­pu­lis­tis­ke hvis det er det som skal til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.