Bjørg Bjørn­sen 80 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Bjørg Bjørn­sen, Stav­an­ger, er 80 år 11. no­vem­ber.

Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst i Hil­le­våg som den elds­te i en søs­ken­flokk på tre.

Hun flyt­tet til Bekke­fa­ret rett før hun ble gift. I dag bor hun på Tas­ta.

Som 12 åring ble hun in­ter­es­sert i turn. Hun var ak­tiv tur­ner i Stav­an­ger turn­for­ening i over 15 år. Hun ble etter hvert elite­tur­ner og drev turn­par­ti­er på Roalds­øy en pe­rio­de. Selv om hun så sent som sist jul stod i bro på stue­gul­vet, har hun de sis­te åre­ne dre­vet mest med ro­li­ge­re ak­ti­vi­te­ter som tur­gå­ing og strik­king.

Bjørg har bred og all­si­dig er­fa­ring fra ar­beids­li­vet. Hun har blant an­net ar­bei­det som sa­long­pike, slak­ter, kon­to­rist, barne­hage­as­sis­tent og bu­tikk­med­ar­bei­der. I 1964 job­bet hun seg over til New York som stue­pike.

Bjørg gif­tet seg med Bjørn Bjørn­sen i sep­tem­ber 1958, og sam­men fikk de en dat­ter. Som 80-åring er hun mor­mor til fire og olde­mor til to - og vel­dig snart kom­mer olde­barn num­mer tre.

Hun set­ter fa­mi­li­en høyt, er le­ken, raus, en­ga­sjert og all­tid på til­buds­si­den.

Da­gen fei­res med full fest sam­men med fa­mi­lie og gode ven­ner på Scan­dic Stav­an­ger City Ho­tel 10. no­vem­ber.

Randa­bergs vin­ne­re av Obos-fi­na­len J16: Foran fra venst­re: Ma­ria An­der­sen, Ka­mil­la Aars­voll Bø, LIva Lands­nes Jen­sen, San­ne Jo­han­son Lind­boe, Eli­se Mar­tin­sen, Hen­ni Rygg Ims, Mar­ti­ne Na­gell og Va­nes­sa Vis­te Mad­land. And­re rek­ke fra venst­re: Thea Dyr­seth, Malin Tu­mert Lø­land, An­ja Pe­der­sen, Re­bek­ka Rande­berg, Sa­ra Eline Gjer­de, Tu­va Bjørke­lund, Eli­se Nylund Bø, Mathea Fat­nes, Ma­ria Aske og Ma­ren Kle­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.