Tru­en­de vann­man­gel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

New (IPS): In­nen år 2025 kom­mer en av tre per­soner til å bo i et land som er ram­met av pe­rio­disk el­ler kro­nisk vann­man­gel, går det fram av en rap­port fra forsk­nings­in­sti­tu­sjo­nen Po­pu­la­tion Ac­tion In­ter­na­sjo­nal (PAI) i Washing­ton. Fersk­vann, som for­nyes ved regn og snø, er en be­gren­set res­surs i en ver­den med øken­de be­hov, sier Ro­bert En­gel­man, med­for­fat­ter av rap­por­ten og di­rek­tør for PAIs be­folk­nings- og miljø­pro­gram. In­tet kan er­stat­te vann. Etter hvert som folke­tal­let i ver­den øker, blir det mind­re og mind­re vann for hver per­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.