Det hend­te

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

10. no­vem­ber y 1483 Den tys­ke re­for­ma­to­ren og teo­lo­gen Mar­tin Lut­her ble født. y 1703 By­brann i Fred­rik­shald; 225

går­der bren­ner ned. y 1752 Holme­strand ble kjøpstad. y 1871 Jour­na­lis­ten Hen­ry St­an­ley fant opp­da­ge­ren Da­vid Li­vings­tone ved Tan­ga­nyika­sjø­en etter ti må­ne­ders le­ting og skal ha sagt «Mr. Li­vings­tone, I pre­su­me»

1881 Ves­te­raa­lens Damp­skibs­sel­skab blir stif­tet på ini­tia­tiv av Richard With.

1898 Det nors­ke flag­gets form og far­ge og reg­le­ne for bruk av flag­get ble fast­lagt i lov.

1926 Mag­ne Sk­jaer­aasen, norsk jour­na­list, ble født.

1928 En­nio Mor­ri­cone, ita­li­ensk kom­po­nist, ble født.

1928 I Ja­pan ble Hiro­hi­to kro­net til kei­ser etter å ha fun­gert som stats­over­hode si­den 1920

1938 Krys­tall­nat­ten, med om­fat­ten­de volds­hand­lin­ger mot tys­ke jø­der, var nat­ten mel­lom 9. og 10. no­vem­ber 1938.

1940 Stein Win­ge, norsk scene­in­struk­tør, ble født.

1940 Åp­net Litt­le Nor­way i To­ron­to, en norsk tre­nings­leir for ut­dan­ning av fly­ge­re og an­net mi­li­ta­ert per­so­nell.

1942 Hans-Ru­dolf Merz, sveit­sisk fi­nans­mi­nis­ter, ble født.

1944 Ha­erens og Ma­ri­nens Flyve­vae­sen ble slått sam­men til Luft­for­sva­ret. 1944 I Finn­mark kom nors­ke styr­ker fra Stor­bri­tan­nia til ned bren­te byg­der etter tys­ker­nes til­bake­trek­king 1952 Tryg­ve Lie trakk seg som FNs ge­ne­ral­sek­reta­er grun­net støt­te til USA i Ko­rea-kri­gen og Sov­jet­unio­nens mot­stand

1960 Neil Gai­man, bri­tisk for­fat­ter og tegne­se­rie­ska­per, ble født.

1966 Jens Bjør­ne­boes skue­spill «Fugle­els­ker­ne» ble ur­frem­ført på Na­tio­nal­thea­tret.

1966 Re­gje­rin­gen i Stor­bri­tan­nia be­slut­tet at lan­det skul­le gå inn i EF. 1969 Ha­rald Dose, norsk san­ger, ble født.

1969 Jens Leh­mann, tysk fot­ball­spil­ler, ble født.

1975 An­go­la ble uav­hen­gig av Por­tu­gal.

1981 Nor­ges førs­te auto­ma­tis­ke mo­bil­te­le­fon­sen­tra­len ble opp­ret­tet i Oslo.

1981 Paul Kipsie­le Koech, ke­ny­ansk fri­idretts­ut­øver, ble født.

1983 Ar­ne Bye, norsk tegne­se­rie­ska­per, ble født.

1983 Svein Mag­nus Furu, norsk mu­si­ker, ble født.

1989 Da­ni­el Adjei, gha­ne­sisk fot­ball­spil­ler, ble født.

1989 I Øst-Tysk­land be­gyn­te sol­da­ter å rive Ber­lin­mu­ren etter at gren­sa mot vest var åp­net.

1992 Tinn­sjø­ve­gen, fra Grans­he­rad ved No­tod­den til Rju­kan, ble åp­net.

Standup-ko­mi­ker Dag­finn Lyng­bø er 46 år i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.