Det­te er Vi­kings vik­tigs­te kamp på 30 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stig Nils­sen stig.nils­sen@af­ten­bla­det.no

KOMMENTAR: Den mørke­blå de­len av re­gio­nen dir­rer av spen­ning før søn­da­gens opp­rykks­dra­ma mot Kongs­vin­ger. Kon­tras­te­ne mel­lom et opp­rykk og en fias­ko er enor­me.

Årets se­song har på sed­van­lig Vi­king-vis inne­holdt det mes­te. Med sitt of­fen­si­ve ar­til­le­ri in­gen av di­vi­sjons­kol­le­ga­ene er i naer­he­ten av, har de tid­vis stor­spilt og feid mot­stan­der­ne av ba­nen. 65 sco­re­de mål på 29 kam­per er to stre­ker un­der den på­stan­den.

Men de har også trøb­let. Tre stra­ke tap i som­mer nåd­de det ab­so­lut­te bunn­punkt da de i den fjer­de tap­te 0-5 borte mot Nest-Sotra – en skam­plett i klub­bens his­to­rie. Ikke bare på grunn av det styg­ge re­sul­ta­tet, men også for­di spil­ler­ne opp­tråd­te på en måte en klubb som Vi­king ikke kan va­ere be­kjen­te av.

Nå er alt det­te glemt.

Der­for er kam­pen så vik­tig

I mor­gen av­gjø­res klub­bens skjeb­ne i lø­pet av 90 mi­nut­ter. Selv om le­del­se og sty­re un­der­stre­ker at de skal kla­re en se­song til på nivå to der­som det blir nød­ven­dig, tren­ger in­gen å lure på be­tyd­nin­gen av å gjø­re opp­hol­det i 1. di­vi­sjon så kort som mu­lig.

Jo­da, den sis­te se­rie­kam­pen mot Brann i 2006 for å unn­gå ned­rykk var også vik­tig. Men på det tids­punk­tet var Vi­king i en helt an­nen øko­no­misk for­fat­ning enn i dag. For 12 år si­den tjen­te Vi­king pen­ger, del­te ut ut­byt­te til ak­sjo­na­ere­ne og gikk ikke av vei­en for å bru­ke 5-10 mil­lio­ner kro­ner på en spil­ler.

Nå må de ty til se­song- og kassa­kre­dit­ten for å kom­me igjen­nom se­son­gen og reg­nings­bun­ke­ne.

Un­der­skud­det for 2018 blir stort. Det er et kal­ku­lert un­der­skudd for å kun­ne kom­me kjap­pest mu­lig til­ba­ke til Elite­se­ri­en, men det er fort­satt pen­ger som må hen­tes et sted uan­sett ut­fall av søn­da­gens kam­per. Der­for må du helt til­ba­ke til dra­ma­et borte mot Vard i 1988 for å fin­ne et opp­gjør av sam­me ka­li­ber.

Da var det na­er­mest opp­rykk el­ler opp­bud.

Slik ryk­ker Vi­king opp

Et opp­rykk i mor­gen etter­mid­dag vil ikke ale­ne løse ut­ford­rin­ge­ne Vi­king sli­ter med i dag, men det blir

Strøm­men kan slip­pe seg løs

Mjøn­da­len spil­ler borte­kamp mot et Florø-lag som al­le­re­de er klar for ned­rykk til 2. di­vi­sjon. Det en­der høyst tro­lig med tre po­eng til brun­trøy­ene. Form­løse Aale­sund har en langt tøf­fe­re opp­ga­ve, de skal møte Strøm­men på borte­bane.

Nå har ikke Strøm­men an­net enn aeren og noen plas­ser opp­over på ta­bel­len å spil­le for, men sju sei­rer på de ti sis­te kam­pe­ne for­tel­ler noe om po­ten­sia­let i la­get som for­ster­ket seg kraf­tig i som­mer. Mot Aale­sund kan de for førs­te gang den­ne se­son­gen slip­pe seg løs uten å be­kym­re seg for ned­rykk­s­stri­den.

La oss håpe at de gjør ak­ku­rat det.

Ut­solgt på sitte­tri­bu­nen

Å slip­pe seg løs, men å gjø­re det med kløkt og tål­mo­dig­het, blir stikk­or­de­ne også for Vi­king når Kongs­vin­ger står på mot­satt halv­del. La­get fra sko­gen langs Glom­ma tren­ger ett po­eng for å sik­re sjette­plas­sen som gir dem kva­lik. Det luk­ter stram, de­fen­siv or­ga­ni­se­ring og sat­sing på kont­rin­ger lang vei.

Det kom­mer til å bli uli­de­lig spen­nen­de.

I går ble den sis­te sitte­plas­sen på SR-Bank Are­na solgt, nå er det bare noen cam­ping­sto­ler og stå­plas­ser igjen til etter­nø­ler­ne. Det be­tyr et sta­dion kledd i fest og over 16.000 for­vent­nings­ful­le fans på tri­bu­nen.

Lyk­ke til, Vi­king! Gi fol­ket og klub­ben den­ne fes­ten. Gi dem til­ba­ke fø­lel­sen av å bety noe i fot­bal­lens ver­den.

Det tren­ger vi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.