Kongs­vin­ger-sje­fen: – Vi­king er sto­re fa­vo­rit­ter

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stig Nils­sen stig.nils­sen@af­ten­bla­det.no

BORTELAGET: Han an­ser Vi­king som ge­dig­ne fa­vo­rit­ter og sier Kongs­vin­ger bare vin­ner én av ti sli­ke kam­per. KILtre­ner Es­pen Nystu­en for­sø­ker å dyt­te alt pres­set over på Bjar­ne Bernt­sen.

– Vi­king top­per ta­bel­len, har hjemme­bane, en stor og bred tropp og kan sik­re opp­rykk foran ful­le tri­bu­ner. Vi kom­mer med et skade­skutt mann­skap og liga­ens yngs­te lag, på­pe­ker Kongs­vin­ger-tre­ner Es­pen Nystu­en over­for Af­ten­bla­det.

Etter en trøb­le­te start på se­son­gen med fire tap på de fem førs­te kam­pe­ne, opp­lev­de klub­ben også dødsfall på egen spil­ler og en ho­ved­tre­ner de måt­te sen­de på dør midt i se­son­gen. Mark Demp­sey over­tok, fikk Kongs­vin­ger i gang og star­tet klat­rin­gen på ta­bel­len.

Tre spil­le­re ute?

Så ble Dems­pey syk­meldt, Es­pen Nystu­en over­tok og har le­det la­get til to sei­rer og to uav­gjor­te i de fire kam­pe­ne han har hatt an­sva­ret. Lør­dag tar han med seg trop­pen til Stav­an­ger for å lade opp til søn­da­gens opp­rykks­dra­ma på SR-Bank Are­na.

I sis­te se­rie­kamp, hvor Kongs­vin­ger spil­te 2-2 hjem­me mot Nest-Sotra, ble den sen­tra­le midt­bane­spil­le­ren Fred­rik Sjøl­stad ska­det. Iføl­ge Nystu­en har han ikke trent si­den. I til­legg er keeper Ar­nold Ori­gi ute med gule kort, det sam­me er midt­stop­per Chris­ti­an Rø­er.

Kongs­vin­ger har sjette­plas­sen som gir la­get kva­li­fi­se­ring om opp­rykk til elite­se­ri­en, men de må ha minst ett po­eng mot Vi­king for å tryg­ge plas­sen.

–Pres­set lig­ger i al­le fall ikke på oss. Vi­king har en stor og bred tropp. Når Vi­king mis­ter en venstre­back med ka­ran­te­ne, dyt­ter de bare inn en spil­ler med over 100 kam­per i elite­se­ri­en (Claes Kron­berg). Vi vin­ner en slik kamp mot Vi­king én av ti gan­ger, sier Nystu­en.

Snak­ker opp Vi­king Se­son­gen har vist at Kongs­vin­ger har et høyt topp­nivå, men også lavt bunnivå. Snitt­al­de­ren på be­nyt­te­de spil­le­re lig­ger rundt 23 år. Selv om fle­re av spil­ler­ne opp­lev­de cup­fi­na­len for to år si­den, er søn­da­gens sce­ne uvant for dem, på­pe­ker Nystu­en – som fort­set­ter med å snak­ke Vi­king opp og dem­pe tryk­ket rundt eget lag.

– Vi­king er ster­ke of­fen­sivt, sam­ti­dig har vi slup­pet inn man­ge mål. Det­te blir tøft for oss. Vi går på ba­nen for å vin­ne, men det er ikke na­tur­lig for oss å ryk­ke opp al­le­re­de i år med den se­son­gen vi har hatt. Vi byg­ger et nytt lag og ten­ker nes­te se­song, un­der­stre­ker Kongs­vin­gers tre­ner og alt­mu­lig­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.