Skan­da­løst bom­trøb­bel

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LEDER: De tek­nis­ke pro­ble­me­ne til bom­sta­sjo­ne­ne på Nord-Ja­eren er full­sten­dig uak­sep­tab­le. Slike hen­del­ser tru­er le­gi­ti­mi­te­ten til hele bom­pro­sjek­tet.

Sty­rings­grup­pa for By­miljø­pak­ken krev­de svar på da­gen fra bom­pengsel­ska­pet Fer­de AS da den av­holdt møte tors­dag for­mid­dag. Det er av­dek­ket tek­nis­ke pro­ble­mer som kan ha ført til at tu­sen­vis av bi­lis­ter har blitt re­gist­rert feil i bom­me­ne. Fer­de stan­set ut­sen­del­sen av fak­tu­ra­er da pro­ble­met kom for en dag, men det skul­le da også bare mang­le.

Fei­len kan ha med­ført at fle­re tu­sen bi­lis­ter har blitt ilagt rush­tids­av­gift, selv om de har pas­sert den førs­te bom­sta­sjo­nen før klok­ka sju om mor­ge­nen. Der­med blir pri­sen dob­belt så høy.

Sty­rings­grup­pa, med ord­fø­re­re og fyl­kes­ord­fø­rer, gjør helt rett i å bru­ke sto­re bok­sta­ver når de be­skri­ver fei­len og hva de for­ven­ter at Fer­de skal fore­ta seg. Her er det ikke noe an­net å gjø­re enn å fik­se pro­ble­met umid­del­bart og for­sik­re seg om at in­gen har fått en høy­ere bom­reg­ning enn det reg­le­ne fast­set­ter.

Sta­tens veg­ve­sen nå job­ber for å fin­ne ut av fei­len i sam­ar­beid med le­ve­ran­dø­ren av ut­sty­ret ved bom­sta­sjo­ne­ne og le­ve­ran­dø­ren av inn­kre­vings­sys­te­met.

Det­te er en sva­ert pin­lig af­fa­ere for hele ap­pa­ra­tet rundt By­miljø­pak­ken. Om ikke mot­stan­den mot bom­rin­ge­ne var stor fra før i de­ler av be­folk­nin­gen, vil stem­nin­gen ga­ran­tert ikke bli lys­ti­ge­re om det vi­ser seg at man blir straf­fet øko­no­misk selv om man har inn­ret­tet seg i tråd med hen­sik­ten og kjørt av går­de tid­li­ge­re om mor­ge­nen enn man plei­de å gjø­re.

Fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal (KrF) gjør rett i å ras­le med sab­le­ne og vars­le flat takst i bom­me­ne der­som det ikke straks blir pre­sen­tert en tro­ver­dig løs­ning på fei­len i bom­sta­sjo­ne­ne.

De tek­nis­ke pro­ble­me­ne vil selv­sagt også gi vind i sei­le­ne for dem som er mot­stan­de­re av hele By­miljø­pak­ken. Af­ten­bla­det er ikke blant dis­se. Vi men­te, og me­ner fort­satt, at en form for bom­pen­ger må va­ere en del av inn­tekts­mik­sen som skal sik­re nye og nød­ven­di­ge bil - syk­kel- og kol­lek­tiv­løs­nin­ger. Må­let om null­vekst i tra­fik­ken er for­nuf­tig, og på litt leng­re sikt må tra­fik­ken sann­syn­lig­vis re­du­se­res yt­ter­li­ge­re, hvis de am­bi­siø­se klima­må­le­ne som er ved­tatt skal ha sjan­se til å bli nådd.

Men slike løs­nin­ger kre­ver for­ut­sig­bar­het og trygg­het for dem som bru­ker vei­ene. Hvis det er det mins­te tvil om bom­sta­sjo­ne­ne fun­ge­rer slik de skal, fal­ler hele sys­te­met sam­men. Det­te må fik­ses umid­del­bart.

RUNE VANDVIK

Hvis By­miljø­pak­ken skal ha le­gi­ti­mi­tet, er det selv­sagt helt av­gjø­ren­de at bi­lis­te­ne kan sto­le på den tek­nis­ke løs­nin­gen for inn­kre­ving av bom­pen­ger og rush­tids­av­gift. Der­for må pro­ble­me­ne med re­gist­re­ring lø­ses umid­del­bart, el­lers må bom­me­ne set­tes ut av drift til pro­ble­met er løst, me­ner Af­ten­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.