Po­li­ti­ker­ne rea­ge­rer kraf­tig på bom­trøb­be­let

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Dag-Hen­rik Fos­se dag.hen­rik.fos­[email protected]­ten­bla­det.no

NORD-JA­EREN: Uklar­het rundt bom­penge­inn­kre­vin­gen og tu­sen­vis av feil­re­gist­re­rin­ger for be­ta­ling av bom­pen­ger, ska­per ster­ke re­ak­sjo­ner i sty­rings­grup­pen for By­miljø­pak­ken som had­de møte i går.

Fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal (KrF) er ikke frem­med for å inn­føre en flat bom­sats for al­le hvis det tar for lang tid å få inn­kre­vings­sys­te­met i or­den.

–Blir nes­ten litt lat­ter­lig­gjort

– Vi blir nes­ten litt lat­ter­lig­gjort, sier Sand­nes-ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak.

– Vi må få et svar om hva som skjer, om­fang og hvor­dan det re­gio­na­le bom­penge­sel­ska­pet Fer­de vil løse det­te, sier Wi­rak til Af­ten­bla­det.

Det skjer etter at Af­ten­bla­det ons­dag be­lys­te at fle­re bi­lis­ter kan ha blitt be­las­tet for rushs­tids­av­gift ved en feil. – Hvor lang tid vil dere gi Fer­de, Wi­rak?

– Vi må få et svar og en sta­tus i lø­pet av da­gen, sier han.

Wi­rak sa i mø­tet at han vil kre­ve at Fer­de ryd­der opp i det­te i lø­pet av en uke.

- Vi kan ikke ha det­te med feil på re­gist­re­rin­ger og 20.000 kun­der som kan ha feil i sine bom­penge­reg­nin­ger, sier han.

Eks­tra­or­di­na­ert møte man­dag Et li­ten time etter mø­tet i sty­rings­grup­pen, før star­ten av re­for­hand­lings­mø­tet for by­vekst­av­ta­len, sier veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen at det had­de va­ert kon­takt med Fer­de i en pau­se.

– Vi må gjø­re det­te for­svar­lig or­dent­lig, sier han og fore­slår at man bru­ker fre­da­gen og hel­gen til å gå gjen­nom det­te, og at det kal­les inn til et eks­tra­or­di­na­ert møte i sty­rings­grup­pen man­dag 10. de­sem­ber.

Både fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal, Stav­an­ger-ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H) og Sand­nes-ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak (Ap) sier at de støt­ter for­sla­get.

– Ja, sier fyl­kes­ord­fø­re­ren, og på­pe­ker at for­ut­set­nin­gen må va­ere å bli litt klo­ke­re.

-Det­te er en god

Wi­rak.

– Vi skal bli så klo­ke at vi har en løs­ning på man­dag, hvis ikke må vi gjø­re noen nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger, for vi kan ikke leve i uvis­se om det­te, sier han.

Der­med leg­ges det opp til et sty­rings­gruppe­møte man­dag, der tema er å få in­for­ma­sjon

idé,

sier om bom­penge­inn­kre­vin­gen og hvor­dan man kan få et sys­tem som fun­ge­rer slik det skal.

Ven­ter på Fer­de

– Er det ak­tu­elt å stop­pe inn­kre­vin­gen i bom­rin­gen hvis Fer­de ikke kla­rer å få bukt med pro­ble­me­ne i lø­pet av kort tid?

– Vi må først ta en dis­ku­sjon på det­te. Nå av­ven­ter vi svar fra Fer­de, sa han til Af­ten­bla­det før det ble etab­lert kon­takt med Fer­de.

Fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal sa til Af­ten­bla­det ons­dag kveld at den­ne si­tua­sjo­nen er helt uak­sep­ta­bel.

– Hvil­ke krav vil dere stil­le til Fer­de?

– Det­te må lø­ses, vi må få klar­het i hva som er pro­ble­met. Bom­sel­ska­pet var til ste­de i det for­ri­ge mø­tet i sty­rings­grup­pen. Da sa sel­ska­pet at det had­de kon­troll på bom­penge­inn­kre­vin­gen. Nå vi­ser det seg at de li­ke­vel har ut­ford­rin­ger på tvers av det­te, sa Solveig Ege Tenges­dal til Af­ten­bla­det i går etttrmid­dag.

– Den in­for­ma­sjo­nen vi nå har bi­drar til å svek­ke til­li­ten til de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne. Bi­lis­te­ne må ha en trygg­het for at de kan sto­le på at bom­pas­se­rin­ge­ne re­gist­re­res rik­tig. Vi er helt av­hen­gig av at det­te fun­ge­rer, sier hun. – Vi er én av fle­re ei­ere av Fer­de, og det er vik­tig for oss at vi har til­strek­ke­lig og god kom­mu­ni­ka­sjon med sel­ska­pet i et så kre­ven­de bom­penge­pro­sjekt.

Flat sats kan bli ak­tu­elt

– Hvis Fer­de tren­ger mye mer tid på å få det­te i or­den, kan det da bli ak­tu­elt å stop­pe all bom­penge­inn­kre­ving på Nord-Ja­eren?

– Det kri­tis­ke er ti­mes­re­ge­len og rush­tids­av­gif­ten. Vi må få inn­sikt i hvor­dan det­te kan lø­ses i sam­ar­beid med Veg­di­rek­to­ra­tet, sier hun.

-Først må vi få mer in­for­ma­sjon, før vi tar stil­ling til vei­en vi­de­re. Men jeg tror ikke det er ak­tu­elt å stop­pe bom­penge­inn­kre­vin­gen. Men én mu­lig­het er å inn­føre en flat bom­penge­sats til det­te fun­ge­rer som det skal. Nå av­ven­ter vi svar fra Fer­de, sier hun.

I prak­sis be­tyr det at hvis det ikke kom­mer svar fra Fer­de som fyl­kes­ord­fø­re­ren er for­nøyd med, øns­ker hun at rush­tids­av­gif­ten set­tes på vent.

Solveig Ege Tenges­dal ut­tal­te seg til Af­ten­bla­det før Fer­de ble kon­tak­tet i går.

FRED­RIK REFVEM

Smi­le­ne satt løst før mø­tet i sty­rings­grup­pen i går. Fra ven­st­re fyl­kes­ord­fø­rer Solveig Ege Tenges­dal (KrF), Stav­an­ger­ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H), St­an­ley Wi­rak (Ap), ord­fø­rer i Sand­nes, Ole Ue­land (H), ord­fø­rer i So­la og Randa­berg-ord­fø­rer Kris­ti­en En­ger (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.