Stav­an­ger-re­de­ri rig­ger Go­liat-skip for bat­te­ri og land­strøm

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Eli­sa­beth Seg­lem eli­sa­beth.seg­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Olje­sel­ska­pet Eni Nor­ge AS og Stav­an­ger-re­de­ri­et Si­mon Møks­ter Ship­ping kut­ter driv­stofffor­bru­ket på far­tøy­et Stril Ba­rents på Go­li­at­fel­tet.

Det­te skal gjø­res ved å in­stal­le­re et sys­tem for land­strøm kom­bi­nert med en bat­teri­løs­ning for energi­lag­ring om bord, for­tel­ler Eni Nor­ge i en presse­mel­ding.

«Sys­te­met vil kun­ne gi bed­re kon­troll og høy­ere sik­ker­hets­mar­gi­ner da det in­stal­le­res i til­legg til ek­sis­te­ren­de mo­to­rer om bord. Un­der kre­ven­de ope­ra­sjo­ner til havs som for ek­sem­pel dy­na­misk po­si­sjo­ne­ring kan det opp­stå stør­re va­ria­sjo­ner i energi­be­hov,» he­ter det i presse­mel­din­gen.

Bat­te­ri­et vil her vir­ke som en ener­gi-buf­fer som le­ve­rer nød­ven­dig ener­gi umid­del­bart og der­ved mye ras­ke­re enn en for­bren­nings­mo­tor.

Bat­te­ri­et vil kun­ne vir­ke som ren nød­kraft og der­med kan en i git­te til­fel­ler stop­pe ned en for­bren­nings­mo­tor og der­med spa­re sto­re meng­der driv­stoff samt opp­nå be­ty­de­lig ut­slipps­re­duk­sjo­ner.

– Det­te er et til­tak som styr­ker Go­liat sin al­le­re­de ster­ke miljø­pro­fil med strøm fra land og in­jek­sjon av pro­du­sert vann. Det er vik­tig for oss å bi­dra til re­duk­sjon av to­ta­le ut­slipp, sier As­bjørn Skoge som er dis­trikts­sjef i Eni Nor­ge i presse­mel­din­gen.

Ved land­lig­ge ved for­sy­nings­ba­sen Polar­base i Ham­mer­fest kan ski­pet kop­le seg til land­strøm og der­med re­du­se­re for­bruk av driv­stoff samt ut­slipp. I til­legg kan en be­nyt­te det­te sys­te­met til å lade opp ski­pets nye bat­teri­sys­tem.

Pro­sjek­tet vil bli fer­dig­stilt i lø­pet av som­mer­en 2019 i tett sam­ar­beid mel­lom Eni Nor­ge AS og Si­mon Møks­ter. Hoved­le­ve­ran­dø­rer vil va­ere Vard og Kongs­berg Ma­ri­ti­me. Sel­ve bat­te­ri­et vil bli le­vert av Cor­vus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.