Nå er Ly­se-le­de­ren blitt om­plas­sert

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Mag­nus Eke­li Mul­lis mag­nus.mul­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Lyse­an­sat­te var opp­rør­te over at le­de­ren de men­te tra­kas­ser­te dem, fikk fort­set­te i job­ben.

Nå er man­nen flyt­tet til en an­nen av­de­ling.

– Jeg er selv­føl­ge­lig glad for at han ikke er på vår av­de­ling len­ger. Nå fø­ler jeg at opp­tre­de­nen hans har fått kon­se­kven­ser, sier en Ly­se-an­satt som har va­ert tett på sa­ken.

I no­vem­ber skrev Af­ten­bla­det at tre kvin­ne­li­ge og én mann­lig an­satt send­te Ly­se-le­del­sen et vars­lings­brev der de i de­talj be­skrev fle­re epi­so­der de opp­lev­de som sek­su­ell tra­kas­se­ring fra en le­der­per­son på av­de­lin­gen de­res. En uke etter at vars­ler­ne send­te bre­vet, fikk de be­skjed om at le­de­ren vil­le fort­set­te i sam­me stil­ling.

Til Af­ten­bla­det sa Ly­ses HR­di­rek­tør Gy­rid Hol­men at det ikke var tvil om at det had­de skjedd sek­su­ell tra­kas­se­ring på av­de­lin­gen, og at man­nen had­de fått en skrift­lig ad­var­sel og en opp­føl­gings­plan.

– Det er helt hår­rei­sen­de at en per­son leder av­de­lin­gen når han kjen­ner iden­ti­te­ten til an­sat­te som har vars­let mot ham, sa en Ly­se-an­satt til Af­ten­bla­det i etter­kant, og ga ut­trykk for at hun ikke var for­nøyd med ut­fal­let i vars­lings­sa­ken.

Blan­det inn­trykk av le­del­sen Nå skal imid­ler­tid le­de­ren, som ikke had­de noe per­so­nal­an­svar på av­de­lin­gen, ha blitt flyt­tet til en an­nen av­de­ling, der han ikke skal ha le­der­an­svar.

– Etter vars­lings­bre­vet fikk han kun en ad­var­sel, men var like na­er oss som før. Det føl­te jeg var vel­dig ube­ha­ge­lig, sier en Ly­se-an­satt til Af­ten­bla­det.

Kvin­nen for­tel­ler at hun nå sit­ter igjen med et blan­det inn­trykk av Ly­se-le­del­sen etter hen­del­se­ne den­ne høs­ten.

–Jeg tenk­te at le­del­sen tok var­se­let se­riøst i be­gyn­nel­sen, og det ble inn­kalt til mø­ter. Men da le­de­ren som ble det vars­let mot, kun fikk en ad­var­sel, føl­te vi ikke at vi ble tatt se­riøst. Etter at sa­ken ble om­talt i Af­ten­bla­det ble det stil­le, men nå er han ikke på av­de­lin­gen len­ger, og jeg me­ner at le­del­sen har tatt et rik­tig grep, sier hun.

Vil ikke kom­men­te­re Af­ten­bla­det har kon­fron­tert Ly­se med de­tal­je­ne i sa­ken. Kon­sern­di­rek­tør Ove Jøl­bo, som har an­svar for kom­mu­ni­ka­sjon og sam­funns­kon­takt, sva­rer føl­gen­de i en epost:

«Ly­se har in­gen kom­men­ta­rer å gi i den­ne sa­ken.»

FRED­RIK REFVEM

I et vars­lings­brev til Ly­se-le­del­sen be­skri­ver fire an­sat­te i de­talj fle­re epi­so­der der en mann­lig leder skal ha tra­kas­sert dem på jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.