Res­tau­rant­par kan få streng straff for men­neske­han­del

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Corne­li­us Mun­kvik corne­li­us.mun­[email protected]­ten­bla­det.no

STAV­AN­GER: Ekte­pa­ret som drev res­tau­ran­ten Yum­my In­dia i Stav­an­ger sen­trum, ri­si­ke­rer to år og seks må­ne­ders feng­sel der­som de i Stav­an­ger ting­rett blir fun­net skyl­di­ge i grov men­neske­han­del til tvangs­ar­beid.

– Det har va­ert vel­dig tøft. Vi har be­talt en høy pris for det­te både men­talt, fy­sisk, so­si­alt og øko­no­misk, sa en av de til­tal­te, en 36 år gam­mel mann.

Sam­men med sin kone (40) er han til­talt for grov men­neske­han­del til tvangs­ar­beid i sa­ken som ble av­slut­tet med pro­se­dy­re i ting­ret­ten i går. I fire år har de hatt de al­vor­li­ge an­kla­ge­ne hen­gen­de over seg. Og på spørs­mål fra sin for­sva­rer, ad­vo­kat Ør­jan Eske­land i Ad­vo­kat­fir­ma­et Tor­strup, svar­te den til­tal­te man­nen at kona har blitt syk av pres­set.

Ak­tor i sa­ken, stats­ad­vo­kat To­re Kul­stad, me­ner at ikke en­gang hen­sy­net til det til­tal­te ek­te­pa­rets barn kan få inn­virk­ning på straf­fen de to for­tje­ner etter grovt å ha ut­nyt­tet fire kok­ker og en rydde­hjelp ved res­tau­ran­ten.

Nes­ten in­gen fri­tid

Etter fem­ten da­ger i ret­ten tas sa­ken nå opp til doms. I et retts­lo­ka­le i Han­de­lens hus, et stein­kast fra lo­ka­le­ne hvor Yum­my In­dia lå, har dom­mer Rune Høg­berg og hans to med­dom­me­re fått høre de til­tal­te, de for­na­er­me­de og fle­re vit­ners for­kla­rin­ger.

Ak­tor Kul­stad gjor­de det i sin slutt­pro­se­dy­re ons­dag og tors­dag klart at ret­ten må leg­ge vekt på de for­na­er­me­des for­kla­rin­ger, som frem­står tro­ver­di­ge og som un­der­byg­ges av do­ku­men­ter og and­re be­vis i sa­ken.

En av kok­ke­ne job­bet ved res­tau­ran­ten hver enes­te dag i to år. Både han og and­re job­bet minst 60 ti­mer i uken. Ar­beids­for­hol­de­ne på kjøk­ke­net ble av et vit­ne fra Ar­beids­til­sy­net be­skre­vet som det ver­ste hun had­de sett. Det var ikke dags­lys, tak­høy­den i sto­re de­ler av lo­ka­let var 1,6 me­ter og ven­ti­la­sjo­nen over koke–og steke­so­nen var fjer­net.

– Un­der dis­se for­hol­de­ne job­bet de for­na­er­me­de. Den enes­te fri­ti­den de had­de, var om mor­ge­nen el­ler sent på kvel­den etter stenge­tid. Li­vet be­sto i å job­be og å sove, sier Kul­stad.

Løn­nin­ge­ne lå på mel­lom 5000 og 8000 kro­ner i må­ne­den. Dis­se pen­ge­ne ble sendt til de for­na­er­me­des fa­mi­li­er i In­dia. Til­tal­te selv for­klar­te at ar­bei­der­ne fikk ut­be­talt 3600 i må­ne­den for alt over­tids­ar­bei­det.

– Det­te er langt mer enn det de for­na­er­me­de har for­klart, og uan­sett alt­for lite, sier Kul­stad. Over­tids­pen­ge­ne var alt de for­na­er­me­de fikk ut­be­talt i Nor­ge.

Uten mu­lig­he­ter

I tre pe­rio­der satt ekte­pa­ret va­re­tekts­fengs­let på grunn av be­vis­for­spil­lel­ses­fare. Iføl­ge på­tale­myn­dig­he­ten har etter­forsk­nin­gen av sa­ken va­ert kre­ven­de, og der­for tatt lang tid, blant an­net for­di det har va­ert nød­ven­dig å gjen­nom­gå fle­re tu­sen si­der med e-pos­ter og and­re do­ku­men­ter.

Til­ta­len som til slutt ble tatt ut av stats­ad­vo­kat Kul­stad, lød på grov men­neske­han­del. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at de for­na­er­me­de ikke had­de et re­elt valg til å bry­te ut av si­tua­sjo­nen de ble satt i.

I slutt­pro­se­dy­ren pek­te ak­tor på at de fire kok­ke­ne sa opp sine job­ber i In­dia for å be­gyn­ne å job­be for Yum­my In­dia.

– De kun­ne ikke job­be and­re plas­ser i Nor­ge. Opp­holds­til­la­tel­sen til de fire kok­ke­ne var knyt­tet til ar­beid ved Yum­my In­dia. Det viss­te både de for­na­er­me­de og de til­tal­te. De til­tal­te ut­nyt­tet det­te. De tru­et med å sen­de de for­na­er­me­de hjem. De kun­ne ikke rei­se hjem selv om de vil­le. Løn­nin­ge­ne, som var alt­for lave, sik­ret til­va­er­el­sen til de­res fa­mi­li­er i In­dia. De for­na­er­me­de ble låst i en sår­bar si­tua­sjon. De had­de li­ten valg­fri­het og be­ve­gel­ses­fri­het, sier Kul­stad, som også fin­ner det be­vist at for­na­er­me­de ikke had­de kon­troll over egne bank­kon­ti el­ler post.

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner også at de for­na­er­me­de ikke fikk bo hvor de vil­le og at de fikk mat kun én gang til da­gen.

Ble lurt

I til­legg til to år og seks må­ne­ders feng­sel ble det lagt ned på­stand om inn­drag­ning av de straff­ba­re ut­byt­tet. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at ekte­pa­ret har tjent i over­kant av 900.000 kro­ner på tvangs­ar­bei­det. Den høye sum­men gjør at men­neske­han­de­len an­ses å va­ere grov.

Vi­de­re ble det lagt ned på­stand om at beg­ge de to til­tal­te fra­døm­mes ret­ten til å dri­ve selv­sten­dig na­e­rings­virk­som­het på ube­stemt tid.

På­tale­myn­dig­he­ten har ført be­vis for at de for­na­er­me­de ble lurt av ekte­pa­ret til å skri­ve un­der på do­ku­men­ter som de ikke fullt ut for­sto inn­hol­det i. Dis­se do­ku­men­te­ne skal ekte­pa­ret der­et­ter ha mis­brukt ved å etab­le­re fik­ti­ve lønns- og kon­trakt­sys­tem over­for de for­na­er­me­de og nors­ke myn­dig­he­ter.

Kok­ke­ne kun­ne ikke rei­se hjem selv om de vil­le. Løn­nin­ge­ne, som var alt­for lave, sik­ret til­va­er­el­sen til de­res fa­mi­li­er i In­dia. De for­na­er­me­de ble låst i en sår­bar si­tua­sjon.

To­re Kul­stad, ak­tor i sa­ken

PRIVAT

Den egent­li­ge grun­nen til po­liti­ak­sjo­nen mot res­tau­ran­ten Yum­mi In­dia var at po­li­ti­et had­de mot­tatt in­for­ma­sjon om spe­si­elt dår­li­ge ar­beids­for­hold for de an­sat­te i res­tau­ran­ten. Inne­ha­ve­ren og den dag­li­ge le­de­ren av res­tau­ran­ten er nå til­talt for men­neske­han­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.