Klaus Mohn lo­ver mer fart på UiS

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Kjell-Ivar Gil­je Grøn­dal kjell.ivar.gron­[email protected]­ten­bla­det.no El­len Kongs­nes el­len.kongs­[email protected]­ten­bla­det.no

ULLANDHAUG: Klaus Mohn (54) er an­satt som ny rek­tor for Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger (UiS). Den nye rek­to­ren er en mann som ikke er redd for å mene noe i den of­fent­li­ge de­bat­ten.

Klaus Mohn ble an­satt i styre­mø­tet som ble holdt ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger i går. An­set­tel­sen var en­stem­mig.

Den nye UiS-rek­to­ren blir øvers­te an­svar­li­ge for 12.000 stu­den­ter og 1600 an­sat­te på Ullandhaug. Stil­lin­gen er et åre­mål på fire år.

– Det­te er en his­to­risk dag, ved at vi har fått den førs­te til­sat­te rek­to­ren for uni­ver­si­te­tet. Jeg er trygg på at nå vi har valgt den ret­te kan­di­da­ten til å vi­dere­ut­vik­le UiS, sier nå­va­eren­de rek­tor og styre­le­der Ma­rit Boye­sen, som selv ble den sis­te rek­to­ren valgt av de an­sat­te og stu­den­te­ne.

Lo­ver å set­te fart på UiS

Den kom­men­de rek­to­ren, Klaus Mohn, sier at han vil set­te fart og ret­ning for UiS, i sam­ar­beid med stu­den­ter og an­sat­te.

– Jeg har vokst opp sam­men med UiS og sett den ri­ven­de ut­vik­lin­gen på na­ert hold, både fra ut­si­den og nå fra inn­si­den. Der­for har jeg am­bi­sjo­ner på veg­ne av uni­ver­si­te­tet. Med en kar­rie­re i grense­snit­tet mel­lom aka­de­mia, na­e­rings­liv og sam­funn, er jeg sva­ert glad for den­ne flot­te mu­lig­he­ten til å bru­ke kom­pe­tan­sen i en stor og me­nings­fylt le­der­gjer­ning, sier Mohn om sin nye jobb, i en mel­ding fra uni­ver­si­te­tet.

Fors­ker og øko­nom

Mohn er i dag pro­fes­sor i pe­tro­le­ums­øko­no­mi på Han­dels­høg­sko­len ved UiS. Han er ut­dan­net sam­funns­øko­nom, og har sin dok­tor­grad fra Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger. Han har også ut­dan­nel­se i en­gelsk og his­to­rie.

Mohn har job­bet som fors­ker ved SSB og DNB Mar­kets og hatt fle­re stil­lin­ger in­nen­for øko­no­mi, fi­nans, stra­te­gi og kom­mu­ni­ka­sjon i Stat­oil (nå Equi­nor), der­iblant sjef­øko­nom i pe­rio­den 2009-2013. Han har va­ert an­satt som pro­fes­sor i full stil­ling på UiS si­den 2013.

Pro­fes­sor Mohn sit­ter også i to av re­gje­rin­gens eks­pert­ut­valg: ett som skal eva­lu­ere Mi­ne­ral­lo­ven og ett som skal vur­de­re klima­ri­si­ko for den nors­ke øko­no­mi­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.