Er ikke in­ha­bil av å ha hyt­te i Finn­øy

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stein Hal­vor Jups­kås stein.jup­s­k­[email protected]­ten­bla­det.no

NYE STAV­AN­GER: At ut­fal­let kan få be­tyd­ning for fa­mi­lie­øko­no­mi­en, er ikke til hin­der for at ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H) leder Fel­les­nemn­das møte om ei­en­doms­skatt man­dag.

Ord­fø­re­ren og ekte­man­nen Jo­han Helgø har fri­tids­bo­lig på Kyr­kjøy i Finn­øy kom­mu­ne. Det får in­gen kon­se­kven­ser når ord­fø­re­ren leder sa­ken om av­gren­sing av ei­en­doms­skatt for den nye stor­kom­mu­nen.

Skal man føl­ge in­ten­sjons­av­ta­len som lå til grunn for kom­mune­sam­men­slå­in­gen, be­tyr det at ord­fø­re­ren og 1081 and­re ei­ere av fri­tids­bo­lig i Finn­øy kom­mu­ne med et penne­strøk vil slip­pe å be­ta­le den ei­en­doms­skat­ten de be­ta­ler for fri­tids­bo­li­ge­ne i dag.

– For vår fri­tids­bo­lig ut­gjør ei­en­doms­skat­ten 8290 kro­ner i året, sier Sa­gen Helgø.

Kre­ven­de jobb

– Jeg har tatt kon­takt med kom­mune­ad­vo­ka­ten om det­te. Hun me­ner jeg ikke er in­ha­bil, og det er jeg enig i. Man blir ikke in­ha­bil til å be­hand­le av­gif­ter som gjel­der ge­ne­relt. Skul­le man dratt den pro­blem­stil­lin­gen helt ut, vil­le det bety at al­le som eide en bo­lig el­ler en hyt­te vil­le va­ere in­ha­bi­le i sa­ker som drei­de seg om ei­en­doms­skatt, sier Sa­gen Helgø.

– Si­den du da ikke er in­ha­bil, hvor­dan me­ner du at ei­en­doms­skat­ten bør av­gren­ses i den nye stor­kom­mu­nen?

– Det er en kre­ven­de jobb, si­den de tre kom­mu­nen har så ulik prak­sis på det­te om­rå­det. In­ten­sjons­av­ta­len nev­ner om­rå­der ut­bygd på by­mes­sig vis, men hva er egent­lig de­fi­ni­sjo­nen på «by­mes­sig vis». Råd­man­nen har lagt fram to al­ter­na­ti­ver for Fel­les­nemn­da. I til­legg har Jostein Ei­ane (vara­ord­fø­rer i Ren­nes­øy (KrF), red. anm.) kom­met med et til­leggs­for­slag til det ene al­ter­na­ti­vet. Det­te er for­slag vi må ta stil­ling til i Fel­les­nemn­da, sier Sa­gen Helgø.

Høy­re har ikke hatt gruppe­be­hand­ling på sa­ken ennå.

– Er det slik at Ren­nes­øy har krevd fri­tak for ge­ne­rell ei­en­doms­skatt for i det hele tatt å bli med i stor­kom­mu­nen?

Be­ta­ler med gle­de

–Det må po­li­ti­ker­ne fra Ren­nes­øy selv sva­re på. De tre kom­mu­ne­ne for­hol­der seg til in­ten­sjons­av­ta­len. ut­ford­rin­gen er at de tre kom­mu­ne­ne har for­skjel­li­ge sys­te­mer og nivå på ei­en­doms­skat­ten, sier Sa­gen Helgø, som per­son­lig ikke har noe imot ei­en­doms­skatt.

– Jeg be­ta­ler min ei­en­doms­skatt med gle­de. Jeg vet at den er en vik­tig og nød­ven­dig inn­tekts­kil­de for Finn­øy kom­mu­ne i dag, som bru­kes til å dek­ke man­ge gode for­mål, sier Chris­ti­ne Sa­gen Helgø, som har vars­let at hun ikke stil­ler til gjen­valg som ord­fø­rer når tre kom­mu­ner blir til én i nes­te pe­rio­de.

Pro­fes­sor Jan Frit­hjof Bernt ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen be­kref­ter over­for Af­ten­bla­det at en fri­tids­bo­lig i Finn­øy ikke gjør hver­ken ord­fø­re­ren el­ler and­re po­li­ti­ke­re inbha­bi­le i en slik type sak.

– Det­te fal­ler klart uten­for ram­men av for­hold som kan ska­pe in­ha­bi­li­tet. Lo­vens vur­de­rings­tema er om det fore­lig­ger «sa­ereg­ne for­hold» som er eg­net til å svek­ke til­li­ten til no­ens par­tisk­het. Det be­tyr at for­de­ler el­ler ulem­per som ram­mer ved­kom­men­de på lin­je med man­ge and­re, for ek­sem­pel ved fast­set­ting av be­skat­nings­reg­ler, ikke vil va­ere noe retts­lig pro­blem. Da blir det po­li­tikk, og ikke juss, sier Bernt.

Ut­byg­get på by­vis Fel­les­nemn­da be­står av i alt 33 po­li­ti­ke­re fra for­mann­ska­pe­ene i de tre kom­mu­ne­ne. For­de­lin­gen er 19 fra Stav­an­ger og 7 hver fra Ren­nes­øy og Finn­øy.

Til mø­tet man­dag fore­lig­ger det to al­ter­na­ti­ve for­slag fra pro­sjekt­råd­mann Per Kris­ti­an Varei­de. y Det ene in­ne­ba­erer at man går vi­de­re med in­ten­sjons­av­ta­lens for­ut­set­ning og ut­re­der hvor­dan man skal av­gren­se etter for­mu­le­rin­gen «ut­byg­get på by­vis», både i Stav­an­ger, Ren­nes­øy og Finn­øy. y I den and­re va­ri­an­ten skal pro­sjekt­råd­man­nen ut­re­de uli­ke al­ter­na­tiv til inn­de­ling av ei­en­doms­skatte­om­rå­der i nye Stav­an­ger. Det skal leg­ges vekt på å få til en mest mu­lig rett­fer­dig inn­de­ling. Vara­ord­fø­rer Jostein Ei­ane (KrF) har imid­ler­tid et til­leggs­for­slag til det sist­nevn­te al­ter­na­ti­vet, der den vans­ke­li­ge for­mu­le­rin­gen «ut­byg­get på by­vis» duk­ker opp igjen. Ei­ane vil ta ut­gangs­punkt i Stav­an­gers ord­ning i dag, men opp­ret­te to so­ner for inn­kre­ving av ei­en­doms­skatt i Finn­øy og Ren­nes­øy, 0-sone som ikke be­ta­ler og lav sone.

I ar­bei­det med sone­inn­de­ling vil han at det skal leg­ges av­gjø­ren­de vekt på om om­rå­de­ne vil­le falt in­nen­for el­ler uten­for de­fi­ni­sjon «ut­byg­get på by­vis.»

Også Stav­an­ger Af­ten­blad har to be­drifts­hyt­ter i Finn­øy kom­mu­ne, og be­ta­ler med da­gens reg­ler hen­holds­vis 6810 og 8200 for hyt­te­ne, som lig­ger på Tjul og By­re.

ANDERS MINGE

Leder i Fel­les­nemn­da for nye Stav­an­ger, Chris­ti­ne Sa­gen Helgø, er ikke ale­ne om å ha Sjer­nar­øy­ane som sitt fe­rie­pa­ra­dis. Her på top­pen av Ei­kå­sen som­mer­en 2011

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.