Kan Ter­je Mjå­tveit igjen bli ord­fø­rer uten et po­li­tisk par­ti?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Sve­en geir.sve­[email protected]­ten­bla­det.no Arnt Olav Klip­pen­berg arnt.olav.klip­pen­[email protected]­ten­bla­det.no

HÅ: Og kan en bygde­lis­te ta sty­rin­gen for en hel kom­mu­ne ved val­get nes­te år?

– Vi er godt i gang med lis­ta. Man­ge gode folk er klar. Vi spør ikke etter par­ti, men etter en­ga­sjer­te folk som vil gjø­re en god jobb for kom­mu­nen, ly­der det iv­rig fra Ter­je Mjå­tveit.

Han er inn­stilt som liste­topp og ord­fø­rer­kan­di­dat for Ro­ga­lands-val­gets nye inn­slag: Hå­lis­ta.

«Lan­dets mek­tigs­te»

Borte er Naer­bø­lis­ta som ble star­tet i pro­test da Og­na, Var­haug og Og­na i 1964 ble slått sam­men til én kom­mu­ne. Den slo til og fikk inn 15 av 37 i nye Hå kom­mune­sty­re. Den ble si­den om­talt som en av de mek­tigs­te bygde­lis­te­ne i lan­det og er fort­satt den størs­te grup­pa i Hå med 10 av 33 med­lem­mer. I prak­sis er de 12 etter at to fra Høy­re, Me­rete Elin Kvia og Rei­dar Hå­land, meld­te seg ut og ble uav­hen­gig.

Ny lis­te, nå for al­le

Li­ke­vel ble det i som­mer ved­tatt at Naer­bø­lis­ta nå leg­ges ned. Det sam­me gjør Sam­lings­lis­ta for søre Hå. Inn kom­mer Hå­lis­ta. -Det er de na­ere ting som gjel­der. Vi la­ger et pro­gram som skal va­ere dags­ak­tu­elt for hele kom­mu­nen, og da er det ikke nød­ven­dig å va­ere til­knyt­tet et par­ti. Der­for får vi også med folk som ikke had­de tenkt å dri­ve parti­po­li­tikk, men som bare er in­ter­es­sert i å gjø­re en jobb for kom­mu­nen, sier Ter­je Mjå­tveit. Naer­bø­lis­ta ble etter de to sis­te val­ge­ne holdt uten­for det gode sel­skap, for­di de and­re par­ti­ene ikke vil­le sam­ar­bei­de med en upo­li­tisk lis­te. Men ved bud­sjet­tet i fjor sprakk sam­ar­bei­det til po­si­sjo­nen, le­det av ord­fø­rer Jo­nas Sk­ret­ting­land (KrF). Høy­re og Frp gikk ut, og Naer­bø­lis­ta har si­den sam­ar­bei­det med fler­tal­let.

Alt er åpent

– Val­get i Hå har ald­ri va­ert så åpent som nå. In­gen kon­stel­la­sjon har fler­tall, kon­sta­te­rer Ter­je Mjå­tveit.

Den tid­li­ge­re bon­den, som blir 65 år søn­dag, job­ber nå for å få ung­dom ut i ar­beid og han har tid­li­ge­re va­ert ord­fø­rer i to pe­rio­der.

– Vi er vel­dig glad for at Ter­je igjen har sagt ja til å stil­le som ord­fø­rer­kan­di­dat. Han er fol­ke­lig og har mye er­fa­ring, sier Ter­je Und­heim i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en for Hå­lis­ta.

Men det blir kamp om ord­fø­re­ren i lan­dets størs­te hus­dyr­kom­mu­ne.

Hå slapp å skif­te navne­skilt på dø­ra ved sis­te valg: «Ord­fø­rer Sk­ret­ting­land» ble stå­en­de, men nå vil Mons til­ba­ke i ord­fø­rer­sto­len.

Vara­ord­fø­rer Mons Sk­ret­ting­land (H) for­tel­ler om en høyre­lis­te som det er job­bet grun­dig med. Han var selv tid­lig av­klart på top­pen, der­for har han kun­net hjel­pe til med å fin­ne de and­re kan­di­da­te­ne på lis­ta.

- Det er brukt mye tid på lis­ta, hele høs­ten. Det er et møy­som­me­lig ar­beid å få til en god lis­te.

Mons Sk­ret­ting­land var i for­ri­ge pe­rio­de ord­fø­rer i Hå, men måt­te gi bort kon­to­ret til Jo­nas Sk­ret­ting­land (KrF). I som­mer ble Mons Sk­ret­ting­land kas­tet ut i en kre­ven­de si­tua­sjon mens ord­fø­re­ren var på fe­rie. Af­ten­bla­det får høre på Var­haug at må­ten han tak­let kri­sen på, tro­lig styr­ker hans mu­lig­he­ter ved val­get.

Mons Sk­ret­ting­land for­tel­ler at selv om han er for­nøyd med høyre­lis­ta, så har det va­ert kre­ven­de å få med nok folk mel­lom 30 og 45 år.

- De for­tel­ler at døg­net ikke strek­ker til og det må vi bare re­spek­te­re, sier han.

Sprek ord­fø­rer tar kam­pen Men også Jo­nas Sk­ret­ting­land (KrF), kjent som fyl­kets spre­kes­te ord­fø­rer, er kamp­lys­ten.

– Ja, jeg har sagt til no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en at hvis de vil ha meg, er jeg med, sier Sk­ret­ting­land.

Ved de to sis­te val­ge­ne har det blitt slik at det størs­te po­li­tis­ke par­ti­et har fått ord­fø­re­ren. For tre år si­den ble det KrF med sju re­pre­sen­tan­ter og den tid­li­ge-

GEIR SVE­EN

Et lo­kal­valg hand­ler mer om pro­gram for de na­ere ting og per­soner enn par­ti­er, me­ner Ter­je Mjå­tveit, nå liste­topp for et nytt inn­slag ved val­get i Ro­ga­land: Hå­lis­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.