Alex Sushi sten­ger dø­re­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Hå­vard Tan­che-Lar­sen Kn­ut­sen haa­[email protected]

STAVANGER: Alex Sushi Stavanger har gått med 7,7 mil­lio­ner kro­ner i un­der­skudd de sis­te fire åre­ne.

«Alex Sushi Stavanger sten­ger dess­ver­re dø­re­ne 15. de­sem­ber – etter fire flot­te år i Stavanger. Tu­sen takk til våre fan­tas­tis­ke gjes­ter som har va­ert med oss på den­ne spen­nen­de rei­sen!» står det på nett­si­den til Alex Sushi.

Vi­de­re står det at alle gjes­ter er vel­kom­ne til res­tau­ran­ten i Oslo, og at de øns­ker å tak­ke for opp­hol­det i olje­byen.

Byas har va­ert i kon­takt med dag­lig le­der ved Alex Sushi Stavanger Ise­lin Kvåle Lo­køen som hen­vi­ser til ei­er Pet­ter Sand­berg. Hver­ken han el­ler dag­lig le­der for Alex Sushi Hol­ding, Thea Ceci­lie Sand­berg, har be­svart Byas’ hen­ven­del­ser.

Vant pre­sti­sje­kå­ring

Alex Sushi har holdt til i Haakon VIIs gate og åp­net i Stavanger vår­en 2014.

Først ut var res­tau­ran­ten på Sol­li Plass i Oslo til­ba­ke i 2001. Fire år etter, i 2005, ble res­tau­ran­ten kå­ret til et av de bes­te sus­histe­de­ne uten­for Ja­pan.

Etter det­te har Alex Sushi ut­vi­det fle­re gan­ger, blant an­net med en ny res­tau­rant på Tjuv­hol­men i Oslo, samt res­tau­ran­ter i Kø­ben­havn og Stavanger.

Sten­ger fle­re Kø­ben­havn-res­tau­ran­ten måt­te fort sten­ge dø­re­ne.

Det sam­me har skjedd med res­tau­ran­ten på Tjuv­hol­men. Nå er også tu­ren kom­met til olje­byen.

Af­ten­bla­det be­søk­te Alex Sushi sist i 2016. Da fikk den en fem­mer på ter­nin­gen. Dom­men var «dyrt, men dei­lig».

Vil­le om­set­te for 25 mill.

Alex Sushi Stavanger har va­ert et penge­sluk.

Iføl­ge regn­skaps­nett­ste­det Proff.no har Alex Sushi Stavanger gått med 7,7 mil­lio­ner kro­ner i un­der­skudd over de sis­te fire åre­ne. Om­set­nin­gen var i fjor på 7,5 mil­lio­ner.

Det står i stor kon­trast til hva Alex Sushi-investor Pet­ter Sand­berg sa til Nett­avi­sen for fem år si­den. Da hå­pet han på at sus­hi­re­s­tau­ran­ten skul­le om­set­te for 20 til 25 mil­lio­ner kro­ner i året, bare i Stavanger.

Sel­ska­pet som ei­er Stav­an­ger­res­tau­ran­ten, Alex Sushi Hol­ding, har hatt bed­re, men også veks­len­de re­sul­ta­ter det sis­te året.

Her har om­set­nin­gen va­ert på rundt 2,4 mil­lio­ner kro­ner år­lig. I 2015 og 2016 gikk sel­ska­pet med un­der­skudd, men i fjor gikk be­drif­ten med 984.000 kro­ner i over­skudd.

Etter ned­leg­gel­sen i Stavanger vil du bare fin­ne Alex Sushi på Sol­li Plass i Oslo.

KRIS­TI­AN JA­COB­SEN

Alex Sushi åp­net dø­re­ne vår­en 2014. Nå sten­ger res­tau­ran­ten i Stavanger. Det sam­me skjed­de i Kø­ben­havn og med res­tau­ran­ten på Tjuv­hol­men i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.