EØS og naiv na­sjo­na­lis­me

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

LE­DER: Tro­en på at alle land kan kla­re seg ale­ne øker. Det er en naiv tan­ke.

Igjen har de­bat­ten om EØS-av­ta­len blus­set opp. Den­ne gan­gen har det sitt ut­spring i Fel­les­for­bun­dets størs­te av­de­ling, av­de­ling 5, som har ved­tatt å gå mot av­ta­len.

Fle­re for­bund i LO er mot­stan­de­re av EØS. Der­som Fel­les­for­bun­det går mot av­ta­len, kan det gå mot et nei til EØS-av­ta­len på nes­te kon­gress i 2021.

Også i fle­re po­li­tis­ke par­ti­er snak­kes det nå om å ut­re­de and­re al­ter­na­ti­ver. Den øken­de mot­stan­den har støt­te i alt fra Rødt og SV til Frp og Sen­ter­par­ti­et.

SV-le­der Au­dun Lys­bak­ken har gått hardt ut. Han har vars­let at par­ti­et vil frem­me et for­slag på Stor­tin­get om å set­te ned et offentlig ut­valg som kan ut­re­de al­ter­na­ti­ver til EØS-av­ta­len.

Et lig­nen­de for­slag fra Sen­ter­par­ti­et ble stemt ned for litt over et år si­den. Men Liv Sig­ne Na­var­sete sa til Fri Fag­be­ve­gel­se at mye har end­ret seg si­den ok­to­ber i fjor, mye på grunn av at en­kel­te in­nen fag­be­ve­gel­sen har løf­tet sa­ken.

Noe av det som har skjedd den sis­te ti­den er at fle­re og fle­re på ytre høy­re fløy i norsk po­li­tikk nå også ut­tryk­ker en øken­de mot­stand mot EØS. Blant an­net Frps Per-Wil­ly Amund­sen, som har ut­talt at han for­står fag­be­ve­gel­sens uro for av­ta­len.

Frp-nest­le­der Syl­vi List­haug skri­ver i bo­ken «Der and­re tier» at «nå som bri­te­ne er på vei ut av EU, bør også Nor­ge kre­ve å få EØS-av­ta­len re­for­hand­let».

Be­grun­nel­sen til Amund­sen er at EUs inn­gri­pen i na­sjo­nal­sta­te­ne ikke sy­nes å ha noe met­nings­punkt.

Den­ne bøl­gen av na­sjo­na­lis­me ser vi ikke bare i Nor­ge, men også i and­re land. Når Do­nald Trump snak­ker om «Ame­rica first» og bri­te­ne stem­mer for Brexit, er det en del av den na­sjo­na­lis­tis­ke tanke­gan­gen.

Mens Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen har truk­ket seg fra fle­re in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler og han­dels­or­ga­ni­sa­sjo­ner, ret­ter de euro­pe­is­ke na­sjo­na­lis­te­ne sin mot­stand mot in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid mot EU.

Noen av EØS-mot­stan­der­ne øns­ker å gå til­ba­ke til fri­han­dels­av­ta­le­ne fra 1973. Men å mel­de seg ut av EØS er ikke så en­kelt. Det har Brexit-for­hand­lin­ge­ne i Stor­bri­tan­nia vist.

Nor­ge er også et lite land, og makt­for­hol­det mel­lom oss og EU er der­for vel­dig skjevt. Norsk øko­no­mi er mer av­hen­gig av EU enn de av oss. I en for­hand­lings­si­tua­sjon vil det også kom­me klart fram at Nor­ge ikke har makt nok til å frem­for­hand­le en bed­re av­ta­le med EU enn EØS-av­ta­len.

EØS-av­ta­len er langt fra per­fekt. Men det er naivt å tro at vi kan få et bed­re al­ter­na­tiv.

HÅ­KON MOSVOLD LAR­SEN, NTB SCAN­PIX

SV-le­der Au­dun Lys­bak­ken og Sen­ter­parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum øns­ker beg­ge å ut­re­de al­ter­na­ti­ver til EØS-av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.