Gunn-Ri­ta og Kenneth skal løf­te Sand­nes som syk­kel­by

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ola Fint­land ola.fint­[email protected]­ten­bla­det.no

SAND­NES: OL-vin­ner Gunn-Ri­ta Dah­le Fle­sjå og man­nen Kenneth Fle­sjå skal få fart på Sand­nes som syk­kel­by og få fle­re til å syk­le. Må­let er å dob­le syk­kel­bru­ken in­nen 2021.

–Vi har hatt en drømme­jobb med å rei­se ver­den rundt for å syk­le, og nå får vi en an­nen drømme­jobb her hjem­me, sier syk­ke­l­ek­te­pa­ret.

I slut­ten av no­vem­ber an­non­ser­te Gunn-Ri­ta Dah­le Fle­sjå (45) at hun leg­ger opp på topp­nivå etter 23 år som pro­fe­sjo­nell ter­reng­syk­list. Nå er det klart at hun og man­nen Kenneth Fle­sjå er en­ga­sjert av Sand­nes kom­mu­ne for få fart på syk­kel­sat­sin­gen.

– Må­let er å dob­le syk­kel­bru­ken i Sand­nes. I dag skjer 5 pro­sent av de dag­li­ge rei­se­ne i Sand­nes med syk­kel. Må­let er å øke det til 10 pro­sent i 2021. Det be­tyr i prak­sis 4000 fle­re som syk­ler, sier Leif Aart­hun Ims, som er kom­mu­nal­di­rek­tør for tek­nisk i Sand­nes.

Syk­kel­pa­ret har bodd i Smeaheia i Sand­nes i ti år, og Kenneth er også opp­vokst på Lu­ra og kjen­ner byen fra barn­dom­men.

– Det­te er noe vi har brent for og ser at det er et be­hov for. Nå er ti­min­gen per­fekt, sier Kenneth.

Tok selv kon­takt

Sand­nes kom­mu­ne har satt av 2,6 mil­lio­ner kro­ner til en pro­sjekt­stil­ling som syk­kel­ko­or­di­na­tor i tre år, og det er de­ler av dis­se mid­le­ne som Gunn-Ri­ta og man­nen vil få. Fore­lø­pig er det ikke fast­satt noen klar ram­me på hvor om­fat­ten­de en­ga­sje­men­tet skal va­ere, men ek­te­pa­ret leg­ger ikke skjul på at de øns­ker å fyl­le hele job­ben i en halv stil­ling hver.

Gunn-Ri­ta tok selv kon­takt med kom­mu­nen, og den førs­te dia­lo­gen var før hun la opp.

– Jeg er sik­ker på at vi er den enes­te syk­kel­byen i lan­det – og sik­kert også i ver­den – som har en syk­list med så man­ge VM-gull til å fron­te og dri­ve en syk­kel­sat­sing, og det er vi vel­dig, vel­dig glade for, sier Leif Aart­hun Ims.

Ter­reng­syk­lis­ten fra Bjør­heims­bygd har en lang og om­fat­ten­de me­ritt­lis­te med OL-gull i 2004, 20 mes­ter­skaps­gull og 30 sei­rer i ver­dens­cu­pen, og man­nen Kenneth Fle­sjå har va­ert med som tre­ner i sto­re de­ler av kar­rie­ren.

Vara­ord­fø­rer Pål Morten Bor­g­li (Frp) er glad for å ha syk­kel­pa­ret med på la­get.

–De skal va­ere med og løf­te Sand­nes opp som syk­kel­by num­mer 1 i Nor­ge. De har et navn ute i ver­den, kjen­ner Syk­kel-Nor­ge, de bor i Sand­nes og kjen­ner byen godt, sier Bor­g­li.

Li­den­skap for syk­kel

Selv om Gunn-Ri­ta først og fremst har lang er­fa­ring som pro­fe­sjo­nell ter­reng­syk­list, hå­per hun at syk­kelg­le­den hun selv har kjent på krop­pen skal få fle­re til å bru­ke syk­ke­len i hver­da­gen i et mer ur­bant mil­jø.

– Mye av grun­nen til at vi har holdt på i 23 år, er li­den­ska­pen vi har for syk­ling, og vi øns­ker at fle­re skal opp­da­ge gle­den med å syk­le i hver­da­gen, hvor en­kelt og prak­tisk det er. Du kom­mer fak­tisk ras­ke­re fram med syk­kel enn med bil man­ge gan­ger, sier Gunn-Ri­ta.

– Hvor­dan skal an­tall syk­lis­ter dob­les uten at det skjer man­ge al­vor­li­ge ulyk­ker?

– Det vil all­tid va­ere en ba­lan­se. Kan­skje må vi va­ere så kon­kre­te at vi til­byr mer opp­la­e­ring i bruk av brem­ser. Det er man­ge som syk­ler som ald­ri har brukt brem­sen skik­ke­lig, sva­rer hun.

Råd­man­nen i Sand­nes har va­ert ty­de­lig på at byen ikke har gjort nok for syk­lis­ter de sis­te åre­ne, og ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak har tid­li­ge­re er­kjent at syk­kel­byen har druk­net litt i bi­ler.

– Nå skal vi skjer­pe oss og bli best på syk­kel, sa Sand­nes-råd­mann Bo­dil Si­vert­sen da hun la fram bud­sjet­tet og øko­nomi­pla­nen i høst.

40 mil­lio­ner til syk­kel

De nes­te fire åre­ne er det satt av rundt 40 mil­lio­ner kro­ner eks­tra til drift og in­ves­te­ring av syk­kel­til­tak. y 12 mil­lio­ner, det vil si 3 mil­lio­ner i året, skal bru­kes på bed­re ved­li­ke­hold av 26 kilo­me­ter med syk­kel­vei­er med strø­ing, sal­ting og fei­ing for å bed­re syk­kel­opp­le­vel­se og bed­re fram­kom­me­lig­he­ten. y 15 mil­lio­ner kro­ner skal bru­kes på bed­re skil­ting, vei­vis­ning, tra­fikk­re­gu­le­ring, in­for­ma­sjon og di­gi­ta­le syk­kel­kart. y 4,2 mil­lio­ner skal bru­kes til

fle­re elsyk­ler og lade­punk­ter.

Leif Aart­hun Ims, kom­mu­nal­di­rek­tør for tek­nisk

PÅL CHRIS­TEN­SEN

Syk­kel­pa­ret Kenneth Fle­sjå og Gunn-Ri­ta Dah­le Fle­sjå har bodd i Smeaheia i ti år og skal fron­te syk­kel­sat­sin­gen i Sand­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.