Ung­doms­team­et fryk­ter høy­ere nar­ko-tall blant unge

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ove Heims­vik ove.heims­[email protected]­ten­bla­det.no

SO­LA: Over 30 unge i al­de­ren 12 til 16 år i So­la har prøvd hasj, iføl­ge Ung­data-un­der­sø­kel­sen fra 2016. Le­der i So­la ung­doms­team, Pål Ne­dre­bø, er redd tal­let vil sti­ge når nes­te un­der­sø­kel­se of­fent­lig­gjø­res til vår­en.

Tors­dag kveld var rundt 400 for­eld­re og and­re in­ter­es­ser­te sam­let til folke­møte om rus i So­la. Norsk nar­ko­tika­po­liti­for­ening og So­la Høy­re var ar­ran­gø­rer.

– Det er mer hasj enn før, det for­tel­ler ung­dom­me­ne selv, kon­sta­te­rer Pål Ne­dre­bø, som sam­men med sine to kol­le­ga­er i ung­doms­team­et har som jobb å van­ke der ung­dom­men mø­tes og opp­hol­der seg.

– Når 32 unge i den al­de­ren sier de har prøvd hasj, sy­nes jeg det er man­ge. Den yngs­te jeg selv kjen­ner er 13 år, sier han.

– Dere for­eld­re må føl­ge med Sam­men med po­liti­kon­takt Kjell Klepp for­tal­te Ne­dre­bø for­eld­re­ne om ting som fore­går i So­la – om slåss­kam­per som blir av­talt på Snapchat og om dea­ling av nar­ko­ti­ka som av­ta­les i sam­me so­sia­le medi­um.

– Det er vik­tig for dere for­eld­re å føl­ge med på Snapchat. Der fin­nes det blant an­net en map­pe som he­ter «Your eyes on­ly», der vi vet at man­ge unge lag­rer bil­der – bil­der som kan va­ere gans­ke al­vor­li­ge. Snakk med ung­dom­me­ne de­res om det­te. Og på Face­bo­ok har vi grup­pen «Fore­sat­te Sola­ung­dom». Der har vi 551 ven­ner ak­ku­rat nå, men jeg hå­per vi blir fle­re. Jeg har tro på for­eldre­nett­verk, sa Ne­dre­bø i sitt inn­legg.

Va­er obs på end­rin­ger

Over­for Af­ten­bla­det gir han noen punk­ter som be­skri­ver noe av det han me­ner for­eld­re­ne bør føl­ge med på: y End­ring av venne­krets y Ute til seint på kveld, gjer­ne uten å kom­me hjem etter sko­len y Sko­len er ikke så vik­tig

len­ger y Ung­dom­me­ne stik­ker ut om

net­te­ne y Dår­li­ge­re per­son­lig hy­gie­ne y End­ret va­ere­måte

– Hvor­for er du så spent på nes­te Ung­data-un­der­sø­kel­se?

– De sis­te to åre­ne har vi sett hold­nings­end­rin­ger som er gans­ke ty­de­li­ge, og mye hand­ler om le­ga­li­se­rings­de­bat­ten. Ung­dom­me­ne har lest seg vel­dig opp på hva stof­fe­ne er og hva det­te hand­ler om, og de ar­gu­men­te­rer med at can­na­bis er lov­lig i fle­re and­re land og at det kom­mer i Nor­ge også, sier Ne­dre­bø.

Det går ikke ei enes­te uke uten at den tid­li­ge­re po­liti­man­nen må ar­gu­men­te­re med ung­dom for å få dem til å lig­ge unna nar­ko­ti­ka, for­tel­ler han.

– Hva gjør deg skremt?

– Det hand­ler om at can­na­bis er så mye ster­ke­re i dag enn det var før, kom­bi­nert med at de unge er mer nys­gjer­ri­ge og blir mer eks­po­ner­te, blant an­net på grunn av so­sia­le medi­er. Jeg me­ner for­eld­re­ne må mye mer på ba­nen. De må set­te seg inn i hvor­dan rus­mid­le­ne vir­ker og de må føl­ge med på hva un­ge­ne hol­der på med i so­sia­le medi­er, sier han.

– Enormt gruppe­press Torbjørn Ner­vik i Norsk nar­ko­tika­po­liti­for­ening sa i sitt fore­drag at det sto­re vir­ke­lig sto­re pro­ble­met ikke er 13–14-årin­ge­ne, men de eld­re ung­dom­me­ne som de­bu­te­rer med nar­ko­ti­ka.

– Det er et enormt gruppe­press blant ung­dom­men, der ven­ner er utro­lig vik­ti­ge og der noen fø­ler pres­set utro­lig in­tenst. Hva sier du da når join­ten har gått rundt og den kom­mer til deg? Hva sier du da? Tør du å si nei? sa Ner­vik, og il­lust­rer­te på den må­ten ett av di­lem­ma­ene en del ung­dom­mer kom­mer opp i.

Po­liti­pen­sjo­nis­ten Ner­vik fra Hauge­sund, som nå er en­ga­sjert i nar­ko­tika­po­liti­for­enin­gen, lar seg ty­de­lig pro­vo­se­re av po­li­ti­ke­re som vil le­ga­li­se­re nar­ko­ti­ka i Nor­ge.

– Jeg blir pro­vo­sert når en el­ler an­nen jyp­ling står og vil le­ga­li­se­re can­na­bis. Hva kan de egent­lig om det­te? Hva har de sett? Jeg har va­ert po­liti­mann i 35 år og har sett alt­for mye elen­dig­het til å va­ere med på det­te, men­te Ner­vik.

OVE HEIMS­VIK

Full sal da det tors­dag kveld ble ar­ran­gert folke­møte om ung­doms­mil­jø­et i So­la. Pål Ne­dre­bø fra So­la ung­doms­team, med ryg­gen til, var én av ta­ler­ne.

OVE HEIMS­VIK

Po­liti­kon­takt i So­la, po­liti­over­be­tjent Kjell Klepp, og Pål Ne­dre­bø i So­la ung­doms­team sam­ar­bei­der for å hol­de opp­syn med ung­doms­mil­jø­et i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.