Råd­man­nen sei­er nei til fel­les mo­bil­reg­lar i Stavanger-sku­la­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Bir­git­te Flo­te bir­git­te.flo­[email protected]­ten­bla­det.no

STAVANGER: Skal ein kre­ve at alle sku­la­ne er like stren­ge med mo­bil­bruk i skule­tida? Nei, mei­ner råd­man­nen, men Ar­bei­der­par­ti­et gir seg ikkje.

I mai ba kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst om ei sak der reg­le­ment for or­den og opp­før­sel ved sku­la­ne i Stavanger blir opp­da­tert med reg­lar om mo­bil­bruk.

Kor stren­ge sku­la­ne skal vere med ele­va­ne sin mo­bil­bruk i skule­tida blir i dag be­stemt i den en­kel­te sku­le. Kon­klu­sjo­nen til råd­man­nen er at det ikkje trengs fel­les ret­nings­lin­jer.

Vil ha mo­bil­fri sku­le

19. de­sem­ber blir saka lagt fram for kom­mu­nal­sty­ret. Då kjem Ar­bei­der­par­ti­et til å frem­je eit for­slag om å li­ke­vel inn­føre fel­les ret­nings­lin­jer.

– Vi øns­ker mo­bil­fri sku­le, men med op­ning for at sku­la­ne kan vel­je å bru­ke mobil der dei mei­ner det har ver­di. Også råd­man­nen skriv at det i sku­la­ne er stor dis­ku­sjon om mo­bil­bruk, og man­ge øns­ker eit fel­les reg­le­ment. Dei som ikkje øns­ker det, er gjer­ne dei som er stren­gast frå før, sei­er Dag Mos­si­ge (Ap).

Med mo­bil­fritt mei­ner dei at mo­bi­la­ne hel­ler ikkje i skal kun­ne bru­kast i fri­mi­nut­ta.

I prak­sis har barne­sku­la­ne gans­ke like ret­nings­lin­jer, vi­ser kart­leg­gin­ga som råd­man­nen har gjort. Der skal mo­bi­la­ne lig­ge av­slått i sek­ken i lø­pet av skule­tida. Om ele­va­ne bryt det­te, blir te­le­fo­nen dratt inn til etter skule­tid. Ved en­kel­te barne­sku­lar sam­lar laera­ra­ne inn mo­bil­te­le­fona­ne om mor­go­nen.

I ung­doms­sku­la­ne er deri­mot skil­na­da­ne stør­re. Me­d­an en­kel­te er på lin­je med barne­sku­la­ne, er det ved and­re ung­doms­sku­lar lov å bru­ke mobil i fri­mi­nut­ta. And­re har fas­te mo­bil­frie da­gar, kun lov med bruk i midt­ti­men el­ler bruk i fri­mi­nut­ta der­som det er utan­dørs.

– Ikkje over­styr sku­la­ne

Då saka blei dis­ku­tert i vår, gjekk Kris­tof­fer Si­vert­sen (Frp) hardt ut mot for­sla­get om fel­les ret­nings­lin­jer.

– Eg er glad råd­man­nen ikkje har kome til å an­be­fa­le over­sty­ring over kvar en­kelt sku­le. I ut­gangs­punk­tet har ikkje for­bod mot mobil i sku­len noko for seg. Det er ikkje mo­bi­len i seg sjølv som er pro­ble­met, men at ele­va­ne er ukon­sen­trer­te, sei­er han.

Ru­ne Aske­land (MDG), som i vår tok ini­tia­tiv til å få den­ne saka, er no usik­ker på om fel­les ret­nings­lin­jer er ve­gen å gå.

– Det er ikkje sik­kert de­talj­sty­ring er løy­sin­ga. Eg har li­ke­vel inn­spel til saka. Blant an­na ser eg at sku­la­ne ber om ei er­fa­rings­ut­veks­ling til vår­en, og i for­kant av det­te bør vi po­li­ti­ka­ra­ne kome med våre synspunkt. Eg mei­ner gra­tis­prin­sip­pet må kome ty­de­le­ga­re fram et­ter­som mo­bi­lar er dyre og vi veit at man­ge barn kjem frå låg­inn­tekts­fa­mi­li­er.

– Eg har snak­ka med sku­lar som sei­er at ele­var som er utan­for det so­sia­le, bru­kar mo­bi­len som ein slags ven i fri­mi­nut­ta. Det mei­ner eg er feil løy­sing på so­sia­le ut­ford­rin­gar. El­les kun­ne ein godt hatt eit for­bod mot bruk av bi­le­te og vi­deo. Ung­doms­vald­sa­ke­ne vi­ser at det blir delt my­kje uøns­ka inn­hald.

SVEND OLE KVILESJØ

Po­li­ti­ker­ne i Stavanger er ikkje eni­ge om mo­bil­bru­ken i sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.