Fle­re pas­sa­sje­rer og ful­le­re fly for SAS

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

SAS had­de 2,3 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer i no­vem­ber i år, en øk­ning på 1,8 pro­sent fra sam­me må­ned i fjor. Fly­ene var også noe ful­le­re.

Ka­bin­fak­to­ren, alt­så hvor godt sel­ska­pet kla­rer å fyl­le fly­ene, gikk opp 0,4 pro­sent­po­eng til 69 pro­sent, iføl­ge tra­fikk­tal­le­ne som sel­ska­pet la fram fre­dag.

Tra­fik­ken på in­ter­kon­ti­nen­ta­le ru­ter økte 2,6 pro­sent, sam­ti­dig som ka­pa­si­tet falt 1,8 pro­sent. Øk­nin­gen kom ho­ved­sa­ke­lig på flyg­nin­ger til Asia.

På ru­ter i Euro­pa og mel­lom de skan­di­na­vis­ke lan­de­ne gikk tra­fik­ken ned 1,5 pro­sent, mens ka­pa­si­te­ten var 0,2 pro­sent høy­ere.

In­nen­riks­tra­fik­ken økte med 2,6 pro­sent. Sam­ti­dig var øk­nin­gen i ka­pa­si­tet 3,8 pro­sent, og der­med ble ka­bin­fak­to­ren lavere. Ut­vik­lin­gen gikk sam­me vei i Nor­ge og Sve­ri­ge.

Nor­we­gi­an, som la fram sine tall tors­dag, kun­ne vise til en pas­sa­sjer­vekst på 14 pro­sent til nes­ten 2,9 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer. Sel­ska­pet har imid­ler­tid økt ka­pa­si­tet be­trak­te­lig i pe­rio­den, noe som ga en ned­gang i ka­bin­fak­to­ren på hele 4,9 pro­sent­po­eng – til 78,8 pro­sent. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.