Fle­re ski­sent­re åp­ner i hel­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Andreas Askild­sen andreas.askild­[email protected]­ten­bla­det.no El­len Kongs­nes el­len.kongs­[email protected]­ten­bla­det.no

VIN­TER: I dag kom­mer det sludd og pluss­gra­der, mens i mor­gen blir kald og fin. Spørs­må­let er om løy­pe­ne åp­ner. Her kan du sjek­ke hvil­ke ski­sent­re som åp­ner i hel­gen.

I dag blir det sludd og våt snø bå­de i Sir­dal og Røl­dals-trak­te­ne. I mor­gen blir fi­ne­re beg­ge ste­der, litt kal­de­re enn i dag, og kal­dest i Røl­dal og på Hau­ke­li. Hovden hol­der mi­nu­sen beg­ge da­ge­ne i helga. Eger­sund, som har åp­net jule­byen sin tors­dag kveld, må mel­de om en våt start på jule­fei­rin­gen. Det blir regn fre­dag og lørdag. Men søn­dag blir det sol og opp­hold.

Spo­ra­støyl hå­per å ha bå­de Åls­heia og Stol­hei­sen i Tjør­hom­fjel­let åpent til jule­fe­rien.

Sau­da ski­sen­ter

I Sau­da star­tet ski­se­son­gen al­le­re­de 28. no­vem­ber. Da åp­net sen­te­ret fa­mi­lie­hei­sen.

– Vi har hatt fem drifts­døgn al­le­re­de og har åpent nå til hel­gen også. Fore­lø­pig er det kun fa­mi­lie­hei­sen som er åpen. Det er meldt litt snø i natt, der­et­ter skal det bli litt mil­de­re, men så hå­per vi å star­te med snø­pro­duk­sjon i helga igjen, sier Lars Rei­dar Foss­tveit, dag­lig le­der i Sau­da ski­sen­ter.

Der­som va­er­for­hol­de­ne til­la­ter snø­pro­duk­sjon i helga og ut­over i nes­te uke, hå­per Foss­tveit at de kan åpne enda fle­re hei­ser og ned­far­ter.

Han mel­der om fine for­hold i fa­mi­lie­hei­sen.

Røl­dal ski­sen­ter

Det blir ikke se­song­åp­ning i Røl­dal først­kom­men­de helg. I ste­det sik­ter de inn på å åpne lørdag 15. de­sem­ber.

– Vi er nes­ten i mål med snø­pro­duk­sjo­nen, men mang­ler kan­skje et døgn el­ler to. Nå er det ven­tet litt ned­bør og mil­de­re va­er, noe som gjør at vi tro­lig må stop­pe snø­pro­duk­sjo­nen natt til fre­dag. Det be­tyr at vi først kom­mer til å åpne nes­te lørdag, sier dag­lig le­der i Røl­dal ski­sen­ter, Odd­var Bratte­teig til Har­dan­ger Folke­blad.

Det har kom­met noe na­tur­snø i an­leg­get, men fort­satt er det ikke de sto­re meng­de­ne å snak­ke om.

Det er 50 centi­me­ter snø i det øv­re om­rå­det, mens det ned­re om­rå­det har 15 centi­me­ter, iføl­ge den sis­te snø­rap­por­ten fra Røl­dal på Ski­info.no.

Hau­ke­li­fjell ski­sen­ter

Ski­sen­te­ret åp­net for se­son­gen 1.12 og har to hei­ser og en ned­fart åpen hit­til. Snø­ka­no­ne­ne går for fullt og grade­stok­ken vi­ser mi­nus 9 gra­der. En vifte­ka­non og ni lan­ser går for fullt dag og natt, mel­der sen­te­ret på sine nett­si­der.

Det kom 12 cm snø som ned­bør i sist uke og det lig­ger 50 cm snø i lang­renns­løy­pe­ne.

Hovden al­pin­sen­ter På Hovden åp­net se­son­gen for­ri­ge helg.

– Den­ne hel­gen kom­mer vi til å hol­de hele T-trek­ket og Tusse­trek­ket åpent, samt at det blir ak­ti­vi­te­ter for barn i Tusse­land, sier Stu­re Pile­gård, dag­lig le­der i Hovden al­pin­sen­ter.

Snø­pro­duk­sjo­nen har gått for fullt si­den tirs­dag mor­gen og må­let er at stol­hei­sen skal kun­ne åpne 15. de­sem­ber.

– Vi pro­du­se­rer snø for har­de li­vet, med alt til­gjen­ge­lig ma­te­ri­ell. Vi har ikke fått noe sa­er­lig na­tur­lig snø­fall, der­med må vi kjø­re knall­hard pro­duk­sjon, sier Pile­gård.

Fidje­land ski­trekk Ski­trek­ket på Fidje­land mel­der at det blir se­song­åp­ning lørdag.

«Etter en god pe­rio­de med snø­leg­ging er ho­ved­hei­sen klar med full bredde i ned­far­te­ne», skri­ver ski­sen­te­ret.

– Ka­no­ne­ne har gått for fullt vi må ha mye snø den­ne se­son­gen, si­den pås­ken er så sein. Nå kan vi fris­te med gode for­hold, sier Tor­unn Tjens­vold ved Fidje­land ski­trekk.

Pla­nen de­res er å hol­de helge­åpent frem mot jul, der­et­ter vil det va­ere åpent hver dag i rom­ju­len fra 2. jule­dag til 1. nytt­års­dag.

Åd­ne­ram ski­trekk

Det er mi­nus­gra­der på Åd­ne­ram i Sir­dal tors­dag for­mid­dag, men mot hel­gen mel­der Yr tem­pe­ra­tu­rer rundt null. En tråkke­ma­skin set­ter imid­ler­tid en stop­per for se­song­åp­ning den­ne hel­gen.

– Er ikke all­tid ting går som plan­lagt. Så vi ser oss dess­ver­re nødt til å ut­set­te se­song­åp­ning til nes­te helg. Vi har fått pro­ble­mer med en tråkke­ma­skin og får ikke de­ler før tid­ligst lørdag, skrev Åd­ne­ram ski­trekk på sin Face­bo­ok-side tors­dag kveld.

Gul­lin­gen ski­sen­ter Det er litt snø , men ikke sto­re meng­der. Men det lig­ger en hvitt tep­pe over tra­er og land­skap ved Mos­vat­net og hytte­om­rå­det ved Gul­lin­gen i Sul­dal.

– Nå har jeg nett­opp kjørt opp en fem kilo­me­ter lang ski­løy­pe. Den går fra ski­trek­ket på Gul­lin­gen og inn­over amn­leggs­vei­en til Sandsa­vat­net, opp­ly­ser Bjørn Egil Ner­heim, løype­kjø­rer hos Gull Spor As, som står for opp­kjø­rin­gen av løy­per i om­rå­det.

– Det er meldt kaldt va­er og vi hå­per på noen centi­me­ter til med snø til helga, sier Ner­heim.

Løype­in­fo fin­nes også på Face­bo­ok­si­den til Gul­lin­gen.

St­avtjørn al­pin­sen­ter

Tolv snø­ka­no­ner svi­ver på St­avtjørn al­pin­sen­ter, men an­leg­get er stengt pga for lite snø fore­lø­pig. Det blir in­gen åp­ning den­ne hel­gen, men kan­skje blir det kaldt nok til nes­te helg.

Gil­ja Al­pin

På Gil­ja er det 6,5 cm snø og der­med for lite snø til å åpne ski­trek­ket fore­lø­pig.

– Vi sik­ter mot åp­ning i rom­jula, sier Idar Gil­je, dag­lig le­der i Gil­ja Al­pin.

Krå­ge­land Al­pin­sen­ter

An­leg­get åp­ner ikke den­ne hel­gen. Må ha mer snø først. Det åp­ner så fort snø­for­hol­de­ne til­la­ter det.

RØL­DAL SKI­SEN­TER

I Røl­dal har det va­ert full snø­pro­duk­sjon den­ne uken. Men fort­satt mang­ler de litt snø for å kun­ne åpne. Der­med sik­ter ski­sen­te­ret inn på se­song­åp­ning 15. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.