Må «Ja­erens ver­ste vei» va­ere slik i minst 20 år til?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Geir Sve­en geir.sve­[email protected]­ten­bla­det.no

SAND­NES/JA­EREN: Time-ord­fø­rer Rei­nert Kverne­land slår nå full alarm om tra­fikkao­set som kan kom­me der­som det ikke blir en løs­ning for Tverr­for­bin­del­sen fra Sand­nes til E39 og en om­kjø­rings­vei for Kverna­land.

Et enormt vei­pro­sjekt åp­nes nes­te år, men bare som del 1:

Bare kikk på alle ma­ski­ne­ne som nå er i sving på vei­ene rundt Godster­mi­na­len i Gand­dal.

Der ser du også hvor­dan dyk­ti­ge en­tre­pre­nø­rer har la­get en ny, stor vei­bru rett over fle­re jern­bane­lin­jer, mens to­ge­ne har gått. Den er 25,2 me­ter bred, 248 me­ter lang og er støpt i sek­sjo­ner på den ene si­den, som så er skjø­vet på plass.

Brua skal sør­ge for at tung­tra­fik­ken og an­nen trafikk kan gå di­rek­te fra Godster­mi­na­len og Fv. 44 til Pos­ten og Re­ma 1000 sine enor­me an­legg på Vag­le, og så vi­de­re på ny, stor vei til Foss Eike­land.

Mang­ler vei­en ut

Men der stop­per vei­en – uten den vik­ti­ge for­bin­del­sen vi­de­re til E39.

Der­med fryk­ter bå­de Klepp og Time at sta­dig mer tung trafikk vil gå gjen­nom Or­stad, Øks­ne­vad, Kverna­land og Und­heim på vei­er som al­le­re­de er sprengt.

Gjen­nom Kverna­land kjø­rer 7000 bi­ler hvert døgn året rundt. De må pas­se­re en bru der det bare er plass til en bil om gan­gen, hvis man ikke sto­ler på seg selv el­ler mø­ten­de bi­lis­ter.

Vil over­ta vei­en

– Det er helt av­gjø­ren­de for Sand­nes og Ja­eren at Tverr­for­bin­del­sen kom­mer raskt og at den byg­ges som en del av om­kjø­rings­vei­en for Kverna­land, sier Time-ord­fø­rer Rei­nert Kverne­land.

Han ten­ker på barn og unge. Sa­ken er så vik­tig at han er vil­lig til å åpne en ny bom­ring for Klepp og Time for å få vei­en byg­get. Om­kjø­rings­vei­en er øverst på lis­ta for en ny ut­byg­gings­pak­ke, før fire felt for­bi Bry­ne.

Nå lig­ger imid­ler­tid Tverr­for­bin­del­sen i bom­pak­ken til San­dens og Stavanger, og da sist i pe­rio­den.

Kan gå man­ge år

– Had­de det va­ert slik som Af­ten­bla­det skrev, at den da kan kom­me i 2023, kun­ne vi slap­pet litt av. Men sist i den pak­ken be­tyr i 2033. Og hvis vi reg­ner med noen år med byg­ging, kan vi ri­si­ke­re at vei­en ikke kom­mer før om 20 år, sier ord­fø­re­ren.

Det kan bli enda len­ger, der­som inn­kre­vin­gen i By­miljø­pak­ken må for­len­ges for å dek­ke inn tap­te inn­tek­ter fra rush­tids­av­gif­ten, er fryk­ten.

– Der­for har Klepp og Time sagt at vi kan ta over hele Tverr­for­bin­del­sen. Må­let vårt er at den da kan byg­ges i 2023, om fem år, sier Rei­nert Kverne­land som ikke kan for­hand­le med ord­fø­rer­kol­le­ge­ne i nord før de lan­der sin egen pak­ke.

Klepp og Time øns­ker en kon­kret av­ta­le om hvor­dan de kan over­ta Tverr­for­bin­del­sen. Dess­uten er det av­gjø­ren­de at ti­mes­re­ge­len gjel­der slik at folk på Ja­eren ikke må be­ta­le to gan­ger for å kjø­re gjen­nom bom­me­ne.

Må­let er fort­satt at opp­leg­get for en bom­ring på Ja­eren kan bli klart til som­mer­en.

GEIR SVE­EN

Her kjø­rer sam­ferd­sels­sje­fen i fyl­ket Gott­fried Hein­zer­ling på Fv. 505 gjen­nom Kverna­land, på brua der det er plass til en bil om gan­gen. Vei­en gjen­nom byg­da har 7000 bi­ler hvert døgn året rundt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.