Kom­mer­si­ell Høgsfjord-fer­je ute på an­bud

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Ry­fast åp­nes etter pla­nen i de­sem­ber 2019. Da leg­ges Tau- og Høgsfjord-sam­ban­det ned i offentlig regi, men fem re­de­ri­er har tid­li­ge­re vist in­ter­es­se for å dri­ve Høgsfjord-fer­ja vi­de­re på kom­mer­si­ell ba­sis. y Ro­ga­land fylkeskommune har lyst ut Høgsfjord-fer­ja på an­bud. An­buds­fris­ten er 10. ja­nu­ar. Bare ett re­de­ri vil få til­delt løy­ve. Fyl­kes­kom­mu­nen vil leg­ge mest vekt på åp­nings­tid (70 pro­sent vek­ting), der­et­ter på fre­kvens (30 pro­sent). Pla­nen er at Sam­ferd­sels­ut­val­get skal til­de­le løy­vet 6. fe­bru­ar. svar, ikke blitt inn­kalt til møte. Når vi har fått tak i mer in­for­ma­sjon, vil vi be om møte om kaileie og prin­sip­pe­ne rundt det­te. For det må va­ere lik­het for lo­ven. Det er ikke len­ge si­den fyl­kes­po­li­ti­ker­ne vur­der­te å fjer­ne kai­en på Oa­nes for å hind­re privat ferje­drift. Hvis de ikke vil rik­ke seg på lei­e­pri­ser, el­ler om det vi­ser seg at de har be­reg­net for høy leie, ten­ker vi at det er ak­tu­elt å eks­pro­pri­ere kai­ene. Men jeg hå­per og tror fyl­kes­po­li­ti­ker­ne ser at det er and­re og mer sam­funns­nyt­ti­ge må­ter å gjø­re det­te på, og at de kan gjø­re et for­nuf­tig ved­tak. Da blir kai­ene brukt, na­e­rings­li­vet får valg­mu­lig­he­ter og det det blir et «gra­tis» be­red­skaps­sam­band for fyl­ket, sier Dage­stad.

Løy­vet vil gjel­de i åtte år etter åp­ning av Ry­fast, men kan gis til­ba­ke før der­som løyve­inne­ha­ve­ren øns­ker dét. Der­med er ri­si­ko­en for løyve­ha­ve­ren for­holds­vis be­gren­set.

Nor­led reg­ner på an­bud Nor­led drif­ter bå­de Høgsfjord­og Tau-sam­ban­det i dag med to­talt fire fer­jer, som blir le­di­ge når Ry­fast åp­nes. Gau­te Gan­ge­nes er Nor­leds re­gion­sjef for fer­je­ne i Ro­ga­land.

– Jeg har fått man­dat til å reg­ne på det­te og er kom­met gans­ke langt. Så er det sty­ret i Nor­led, som før jul av­gjør om til­bu­det skal le­ve­res inn. Vi kom­mer nok til å leg­ge inn an­bud, tror Gan­ge­nes.

Nor­led be­ta­ler an­løps­av­gift til Stav­an­ger­re­gio­nen Havn for an­lø­pe­ne av Fiske­pi­ren, men in­gen havne­av­gif­ter i Høgsfjor­den.

3 mil­lio­ner kro­ner i kaileie til Ro­ga­land fylkeskommune vil va­ere likt for alle som gir inn til­bud. I dag kos­ter bil­bil­let­ten 41 kro­ner for rei­sen­de med ra­batt­kort. Med mind­re pri­sen set­tes opp, trengs det 200 bi­ler dag­lig for å dek­ke kaileia.

– Kost­na­den må leg­ges en plass, og det får uhel­dig­vis kon­se­kven­ser for bil­lett­pris, re­gu­la­ri­tet og åp­nings­tid. For at det fort­satt skal gå fer­je, må det va­ere reg­nings­sva­ren­de for de som rei­ser. Blir pri­sen høy­ere enn i tun­ne­len, fal­ler grunn­la­get vekk, sier Gau­te Gan­ge­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.