Lo­ka­le sel­ska­per skal byg­ge fa­sa­den til nytt syke­hus

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Jone Øste­bø jone.oste­[email protected]­ten­bla­det.no

STAVANGER: Fa­ber Bygg AS fra Forus har fått opp­dra­get med å byg­ge fa­sa­de­ne på det nye syke­hu­set. Ver­di­en er på 456 mil­lio­ner kro­ner. – Skrekk­blan­det fryd, sier Fa­ber-sje­fen.

Kon­trak­ten på nes­ten en halv mil­li­ard kro­ner er sva­er for Fa­ber Bygg. Det nest størs­te pro­sjek­tet i sel­ska­pets his­to­rie, var for Nato-ho­ved­kvar­te­ret på Jåt­tå og var på 100 mil­lio­ner kro­ner.

Fa­ber Bygg er yd­my­ke

Det er kan­skje der­for at ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jan Arild Wath­ne snak­ker om skrekk­blan­det fryd.

– Vi er yd­my­ke for opp­ga­ven, og vi set­ter stor pris på til­li­ten. Det er vel­dig kjekt at SUS2023 gir en så stor kon­trakt til den lo­ka­le bygge­bran­sjen, sier Wath­ne.

Fa­ber har kon­tor på Forus. I til­legg skal fem jaer­be­drif­ter bi­dra i ar­bei­det: Ru­bi­con, Pre­tre, Lie Blikk, Ni­ras og Rambøll.

Fa­ber-sje­fen for­tel­ler at ramme­ver­ket på fa­sa­de­ne skal va­ere av tre og iso­la­sjon, mens det på ut­si­den skal dek­kes med alu­mi­ni­um og glass.

100 per­soner i jobb

Kon­trak­ten vil sik­re rundt 100 per­soner jobb i halv­an­net til to år. Pro­duk­sjo­nen av fa­sade­ele­men­te­ne star­ter etter pla­nen nes­te høst, mens mon­te­rin­gen av fa­sa­den blir på­be­gynt i midt­en av 2020. I slut­ten av 2021 skal byg­get va­ere tett.

– Vi er 90 an­sat­te i dag, men vi ser for oss å øke sta­ben med 20 pro­sent. Vi tren­ger blant an­net tøm­re­re og folk som kan be­ar­bei­de glass og me­tall, sier Wath­ne.

Fre­dag for­mid­dag ble kon­trak­ten fei­ret med kake og suk­ker­fri ci­der i brakke­byg­get til pro­sjekt­or­ga­ni­sa­sjo­nen til nye SUS på Ullandhaug. Der var også syke­hus­di­rek­tør In­ger Ca­thri­ne Bry­ne.

De­ler opp

– Vi for­val­ter pen­ge­ne på veg­ne av be­folk­nin­gen i Sør-Ro­ga­land. Der­for er det vel­dig kjekt når lo­ka­le be­drif­ter vin­ner kon­trak­ter. Syke­hus­sty­ret har tid­li­ge­re be­slut­tet å dele opp pro­sjek­te­ne på en slik måte at også lo­ka­le kan del­ta i kon­kur­ran­sen, sier Bry­ne.

The­re­se Øver­nes, som er pro­sjekt­le­der for pro­sjek­te­rin­gen i SUS2023, opp­ly­ser at det bare var to sel­ska­per med i an­buds­kon­kur­ran­sen. Det and­re var HSHan­sen fra Dan­mark.

– Fa­ber had­de det bes­te til­bu­det to­talt sett. De lå også man­ge ti­talls mil­lio­ner kro­ner lavere i pris enn det and­re sel­ska­pet, sier Øver­nes.

NOR­DIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Slik skal det nye syke­hu­set på Ullandhaug bli. Førs­te bygge­trinn skal stå fer­dig i 2023.

FRED­RIK REFVEM

Syke­hus­di­rek­tør In­ger Ca­thri­ne Bry­ne er glad for at et lo­kalt sel­skap had­de det bes­te til­bu­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.