Krum­ka­ker er fa­vo­rit­ten

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Det er en ube­stridt sann­het at nord­menn fore­trek­ker man­ge og va­rier­te jule­ka­ker, fram­går det av en un­der­sø­kel­se som Nor­stat har gjort for Opp­lys­nings­kon­to­ret for Mei­eri­pro­duk­ter (Melk.no). Over 80 pro­sent av de spur­te sier at de spi­ser små­ka­ker i for­bin­del­se med jule­høy­ti­den.

– Det er ikke så rart at krum­ka­ker skå­rer høyt. De er ny­de­li­ge, sprø og de­li­ka­te og kan bru­kes på man­ge må­ter. De kan dan­ne skål for multe­krem el­ler for­mes som et krem­mer­hus, sier di­rek­tør i Melk.no, Ida Berg Hau­ge.

Topp fem-lis­ten

«Topp fem» blant jule­ka­ke­ne er krum­ka­ker, pep­per­ka­ker, kranse­kake, lef­se og smult­rin­ger. Po­pu­la­ri­te­ten til krum­ka­ker er stor også blant barn og øker med al­der. Spe­si­elt blant eld­re kvin­ner er den sprø trum­pe­ten ettertraktet.

Re­gio­na­le for­skjel­ler

Det er sto­re re­gio­na­le for­skjel­ler når det gjel­der hvil­ke ka­ker som må va­ere på bor­det i ju­len.

– Lef­se er for ek­sem­pel en vik­tig del av fei­rin­gen i Nord-Nor­ge, mens dem som bor i Oslo, ikke har den­ne blant fa­vo­rit­te­ne. Også fra fa­mi­lie til fa­mi­lie va­rie­rer det ofte hvil­ke jule­ka­ker man bare «må» ha på bor­det for at jule­stem­nin­gen skal bli kom­plett, sier di­rek­tør Hau­ge.

Gode rå­va­rer

Ett krav er fel­les for alle kake­mon­ser. Gode rå­va­rer er en for­ut­set­ning for at baks­ten skal bli vel­sma­ken­de. Al­ler helst skal det va­ere godt smør, sva­rer nes­ten halv­par­ten av de spur­te.

– Den gode smør­sma­ken må til for at jule­ka­ke­ne skal sma­ke per­fekt, kon­sta­te­rer Berg Hau­ge.

Un­der­sø­kel­sen er ba­sert på 1035 in­ter­vju­er i et lands­re­pre­sen­ta­tivt ut­valg og er gjen­nom­ført i no­vem­ber 2018.

JULEBAKST: I mylderet av uli­ke slag er det krum­ka­ker som står fram som klar fa­vo­ritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.