Ro­ga­land er mest brexit-ut­satt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Tor Dag­finn Dom­mers­nes td.dom­mers­[email protected]­ten­bla­det.no

EU-SKILSMISSE: Ro­ga­land er det fyl­ket som ram­mes al­ler har­dest der­som bri­te­ne for­la­ter EU uten en skils­misse­av­ta­le. Tirs­dag sier Un­der­hu­set i det bri­tis­ke par­la­men­tet ja el­ler nei til en «hard brexit».

– Vi hol­der pus­ten. Der­som vi står uten en han­dels­av­ta­le med Stor­bri­tan­nia når lan­det for­la­ter EU den 30. mars, vil man­ge be­drif­ter og lo­kal­sam­funn i Ro­ga­land kun­ne ram­mes sva­ert hardt, sier fyl­kes­vara­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Che­sak (Ap) til Af­ten­bla­det.

I går mor­ges møt­te hun le­del­se og an­sat­te i Sk­ret­ting, en av de man­ge ro­ga­lands­be­drif­te­ne som har en om­fat­ten­de in­ter­na­sjo­nal han­del, også med Stor­bri­tan­nia. Re­gion­di­rek­tør Tone Grind­land i NHO var også med på be­kym­rings­mø­tet.

Mer enn Horda­land

– Av fyl­ke­ne i Nor­ge er det Ro­ga­land som har den størs­te eks­port­an­de­len til Stor­bri­tan­nia. Iføl­ge tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå er 14 pro­sent av all eks­port fra Ro­ga­land ret­tet mot Stor­bri­tan­nia, sier Che­sak.

Tal­le­ne for de and­re fyl­ke­ne i Vest­lands­rå­det - der Che­sak også sit­ter - vi­ser at Horda­land sin eks­port­an­del til Stor­bri­tan­nia er 10 pro­sent, Møre og Roms­dal seks pro­sent og Sogn og Fjor­da­ne 3 pro­sent. Sam­let har de fire vest­lands­fyl­ke­ne eks­por­tert va­rer for 735,8 mil­li­ar­der kro­ner til Stor­bri­tan­nia i pe­rio­den 2013–2017.

Stor­bri­tan­nia er vår vik­tigs­te han­dels­part­ner.

– At vi over nat­ten kan sit­te uten han­dels­av­ta­ler med vår vik­tigs­te han­dels­part­ner er jo sva­ert be­kym­rings­fullt, sier NHO Ro­ga­land sin sjef Tone Grind­land. - Na­e­rings­li­vet ha­ter ufor­ut­sig­bar­het, og den­ne si­tua­sjo­nen er nett­opp det.

Spent Sk­ret­ting-sjef

The­re­se Log Ber­gjord er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sk­ret­ting og er like spent som de and­re på hva bri­te­ne be­stem­mer seg for.

– Stor­bri­tan­nia er ikke blant våre vik­tigs­te eks­port­mar­ke­der for­di Sk­ret­ting har egen pro­duk­sjon der. Men nå skal Sk­ret­ting leg­ge ned en fiske­fôr­fab­rikk i Stor­bri­tan­nia og hel­ler im­por­te­re fra and­re land, in­klu­dert Nor­ge. Der­med er po­ten­sia­let stort.

Hun er ikke i tvil om at Sk­ret­ting, som har ne­der­lands­ke ei­ere, raskt vil se seg om etter and­re pro­duk­sjons­land der­som det blir en toll­mur mel­lom Nor­ge og Stor­bri­tan­nia.

– Da vil jo ar­beids­plas­ser flyt­tes fra Nor­ge og Ro­ga­land, og det er nett­opp det vi må unn­gå, sier Ber­gjord.

Har­de ti­der

Det mes­te av fiske­fôret som Sk­ret­ting pro­du­se­rer sel­ges til nors­ke lakse­pro­du­sen­ter. Sel­ska­pet kjem­per nå inn­bitt for å hol­de om­set­nin­gen oppe. Opp­dretts­gi­gan­ten Ma­ri­ne Harvest har nem­lig star­tet med egne fiske­fôr­fab­rik­ker, og der­med for­svin­ner en vik­tig kun­de. Sam­ti­dig får ikke fiske­opp­dretts­na­e­rin­gen i Nor­ge nye kon­se­sjo­ner, noe som vil­le ut­vi­det mar­ke­det for fiske­fôr.

In­ter­na­sjo­na­le Ro­ga­land Iføl­ge Tone Grind­land har NHO gjen­nom­ført en om­fat­ten­de un­der­sø­kel­se blant fle­re tu­sen med­lem­mer om in­ter­na­sjo­na­li­se­ring.

– Den vi­ser at be­drif­te­ne i Ro­ga­land er de mest utad­ret­te­de i hele Nor­ge, også mer enn de and­re på Vest­lan­det. Våre be­drifts­le­de­re ser i sva­ert stor grad ut­over lan­dets gren­ser, og Stor­bri­tan­nia er kjempe­vik­tig, sier Grind­land.

Hun sy­nes det er skum­melt å ten­ke på at han­de­len mel­lom de to lan­de­ne ikke skal gå like smurt som i dag.

Oljå do­mi­ne­rer

I fjor ble det eks­por­tert va­rer for 190 mil­li­ar­der kro­ner fra Nor­ge til Stor­bri­tan­nia. 160 mil­li­ar­der kro­ner kom fra olje/gass. In­gen and­re land im­por­te­rer like mye norsk olje og gass som Stor­bri­tan­nia. De kjøp­te 27,3 pro­sent av all norsk olje/gass-pro­duk­sjon i 2017.

– Alle som pro­du­se­rer va­rer for eks­port en­ten det er land­bruks­pro­duk­ter på Ja­eren, fisk i fjor­de­ne el­ler alu­mi­ni­ums­pro­duk­ter på Karmøy, sier Grind­land.

Ma­ri­an­ne Che­sak er også opp­tatt av hva som kan skje med bri­tisk-eide be­drif­ter i Nor­ge.

– Bri­tis­ke sel­ska­per i Nor­ge sys­sel­set­ter 40.000 per­soner. Også dis­se ar­beids­plas­se­ne trues hvis ikke Stor­bri­tan­nia får til en vel­or­ga­ni­sert ut­mel­ding av EU, sier Che­sak.

PÅL CHRIS­TEN­SEN

Sk­ret­ting-sjef The­re­se Log Ber­gjord, Pa­rat-til­lits­valg­te Bjørn Hau­ge, re­gion­di­rek­tør Tone Grind­land i NHO og fyl­kes­vara­ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Che­sak (Ap), i for­grun­nen er alle be­kym­ret for hva bri­te­ne gjør tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.