På tide med en hydro­gen­stra­te­gi, Er­na?

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Ka­ri Nes­sa Nord­tun Ord­fø­rer­kan­di­dat (Ap)

PO­LI­TIKK: Nor­ge kan bli en hydro­gen­na­sjon som sik­rer verdi­ska­ping, inn­tek­ter, ar­beids­plas­ser og tek­no­logi­ut­vik­ling. Da tren­ger vi en re­gje­ring som vil sat­se på hydro­gen.

EU la sist uke fram sin lang­tids­vi­sjon for en mo­der­ne, kon­kur­ranse­dyk­tig og kli­ma­nøy­tral øko­no­mi i 2050. I stra­te­gi­en leg­ges FNs klima­rap­port om virk­nin­ge­ne av 1,5 gra­der til grunn, og EU vil ta i bruk hele verk­tøy­kas­sa for at unio­nen skal nå am­bi­sjo­ne­ne i Pa­ris-av­ta­len. Nor­ge sit­ter på noen av løs­nin­ge­ne, og Ar­bei­der­par­ti­et vil bi­dra til å rea­li­se­re våre fel­les ener­gi- og klima­mål­set­nin­ger.

Av­gjø­ren­de rol­le

I hel­gen gikk start­skud­det for kli­ma­topp­mø­tet i Ka­towice i Po­len. Her skal ver­dens le­de­re føl­ge opp Pa­ris-av­ta­len, og da er bare de mest am­bi­siø­se til­ta­ke­ne gode nok. Skal vi nå må­le­ne, er det mye som må gjø­res i åre­ne som kom­mer. EU skis­se­rer åtte sce­na­rio­er for hvor­dan må­le­ne skal nås, men kun to av de er så am­bi­siø­se at de når net­to null-ut­slipp i 2050. Fel­les for alle dis­se sce­na­rio­ene er at EU pe­ker på for­ny­bar ener­gi og lav­kar­bon­gass som helt av­gjø­ren­de løs­nin­ger for å nå må­le­ne. Og det er her Nor­ge vil kun­ne spil­le en av­gjø­ren­de rol­le.

For på sam­me måte som na­tur­gass var­mer opp hu­se­ne på kon­ti­nen­tet og bru­kes i in­du­stri og til kraft­pro­duk­sjon, kan hydro­gen fra na­tur­gass bru­kes til ak­ku­rat de sam­me for­må­le­ne. For­skjel­len er bare at hydro­gen ikke slip­per ut klima­gas­ser når den bren­nes, for­ut­satt at vi får på plass kar­bon­fangst- og lagring.

Mi­ni­ma­le end­rin­ger for for­bru­ke­ren Tek­no­lo­gi­en er kjent. Equi­nor pre­sen­ter­te i for­ri­ge uke en om­fat­ten­de stu­die som vi­ser hvor­dan Stor­bri­tan­nia kan leg­ge om sitt gass­nett til hydro­gen. Da vil de kun­ne bi­dra til kraf­ti­ge CO2-kutt når man var­mer opp kal­de stein­hus og pro­du­se­rer strøm til trans­port og in­du­stri. Det kan man gjø­re med mi­ni­ma­le end­rin­ger for for­bru­ke­ren, bå­de rent tek­nisk og øko­no­misk.

I til­legg vil gass­rø­re­ne kun­ne fun­ge­re som la­ger for hydro­gen når det er be­hov for flek­si­bi­li­tet når so­len ikke skin­ner og vin­den ikke blå­ser. Po­ten­sia­let er fan­tas­tisk. I de bes­te sce­na­rio­ene vi­ser Equi­nor at ut­slipps­re­duk­sjo­ne­ne kan bi­dra til å inn­fri over 80 pro­sent av nød­ven­di­ge re­duk­sjo­ner for å nå Stor­bri­tan­nias klima­mål i 2050.

En stu­die fra SINFTEF leg­ger til grunn at Nor­ge kan bli en del av Euro­pas grøn­ne bat­te­ri der­som vi får på plass en hydro­gen­sat­sing fra norsk sok­kel. Sam­ti­dig slår SINTEF fast at hydro­gen­pro­duk­sjon fra na­tur­gass kan bi­dra med 220 mil­li­ar­der i år­li­ge inn­tek­ter i 2050 og ska­pe ti­tu­sen­vis av ar­beids­plas­ser.

Sik­re fram­ti­di­ge ar­beids­plas­ser

For oss i Ar­bei­der­par­ti­et er olje- og gass­na­e­rin­gen sva­ert vik­tig, ikke bare i Stavanger-re­gio­nen, men for hele Nor­ge. Gjen­nom å vi­dere­ut­vik­le na­e­rin­gen vil vi sik­re fram­ti­di­ge ar­beids­plas­ser for fag­ar­bei­de­re og in­ge­ni­ø­rer, og styr­ke vår kon­kur­ranse­kraft og bi­dra til å be­kjem­pe den glo­ba­le kam­pen mot klima­end­rin­ge­ne.

I Stavanger Ar­bei­der­par­ti er vi kla­re til å støt­te opp om og byg­ge vi­de­re på den tun­ge kom­pe­tan­sen vi har opp­ar­bei­det oss in­nen olje- og gass. Vi må dis­ku­te­re hvor­dan Nor­ge skal bli en hydro­gen­na­sjon som sik­rer verdi­ska­ping, inn­tek­ter til sta­ten, ar­beids­plas­ser og tek­no­logi­ut­vik­ling. Vi må gri­pe mu­lig­he­te­ne på det euro­pe­is­ke mar­ke­det, og vi er kla­re til å bi­dra til det­te gjen­nom den ster­ke kom­pe­tan­sen og kunn­ska­pen vi har her i vår re­gion.

Re­gje­rin­gen har hatt alle mu­lig­he­ter til å ta en le­der­rol­le. Men selv om det dis­ku­te­res iv­rig i na­e­rin­gen, er det alt­for stil­le fra stats­råds­kon­to­re­ne. Stats­mi­nis­te­ren selv bur­de lede an i job­ben med å ta val­ge­ne som gir Nor­ge sto­re mu­lig­he­ter frem­over. Så der­for spør vi deg, Er­na, er det kan­skje på tide med en hydro­gen­stra­te­gi for å sik­re norsk in­du­stri­ell kon­kur­ranse­kraft?

NTB SCAN­PIX

– Er­na Sol­berg, bil­det, bur­de lede an i job­ben med å ta val­ge­ne som gir Nor­ge sto­re mu­lig­he­ten til å bli en hydro­gen­na­sjon, skri­ver Ka­ri Nes­sa Nord­tun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.