Tre lo­ka­le bø­ker som ut­vi­der vår kunn­skap om kri­gen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Sven Egil Om­dal som­[email protected]

KRIGSHISTORIE: Tre nye bi­drag til vår kunn­skap om ok­ku­pa­sjo­nen i Ro­ga­land.

og kom­mu­nis­tisk mot­stand i Stavanger 1940-1945. 306 si­der. Pi­ren for­lag.

9. og 10. mai 1944 ble ni menn fra Ro­ga­land, åtte fra Stavanger og én fra Eger­sund, ført ut i Tran­dum-sko­gen og hen­ret­tet. Be­gra­vel­sen de­res etter fri­gjø­rin­gen var en av de størs­te Stavanger har opp­levd. Så ble det stil­le. I mot­set­ning til and­re som ga sitt liv un­der ok­ku­pa­sjo­nen, gled Tjems­land-grup­pa inn i glem­se­len. De har sjel­den va­ert nevnt når det ta­les ved de fal­nes gra­ver. For­kla­rin­gen er høyst sann­syn­lig at de var kom­mu­nis­ter.

Da Jan Mag­ne Arnt­sen for noen uker si­den pre­sen­ter­te bo­ken om de ni, om My­ge-brød­re­ne som til­hør­te sam­me krets, og om de 130 and­re som ble ar­res­tert sam­men med Tjems­land­grup­pa, var den sto­re sa­len i Fol­kets Hus i Stavanger fylt til briste­punk­tet. Man­ge har ven­tet på en bok som den­ne.

Histo­ri­ke­ren Jan Mag­ne Arnt­sen har kalt bo­ken «En for­ti­et his­to­rie». I den­ne tit­te­len lig­ger en an­kla­ge om be­visst vil­je til ikke å min­nes. For det er en ve­sent­lig del av den lo­ka­le ok­ku­pa­sjons­his­to­ri­en som nå en­de­lig blir for­talt. Hver fjer­de ro­ga­len­ding som ble skutt av tys­ker­ne, til­hør­te Tjems­land-grup­pa.

I ti­åre­ne før kri­gen var de ideo­lo­gis­ke gren­se­ne mel­lom Ar­bei­der­par­ti­et og Kom­mu­nist­par­ti­et spe­si­elt fly­ten­de i Stavanger. Kom­mu­nist­par­ti­et var svakt her for­di det lo­ka­le Ar­bei­der­par­ti­et var så ra­di­kalt. Da tys­ker­ne kom, gled ikke minst man­ge fra det ster­ke AUF-mil­jø­et i Hil­le­våg over til NKP. Etter Tysk­lands an­grep på Sov­jet­unio­nen og etter at Mil­org i Ro­ga­land ble sterkt svek­ket av Ges­ta­pos opp­rul­lin­ger, ut­gjor­de uli­ke kom­mu­nist­grup­per en ve­sent­lig del av mot­stands­be­ve­gel­sen. De var sen­tra­le i pro­duk­sjo­nen av il­le­ga­le avi­ser og del­tok ak­tivt i etter­ret­nings­ar­bei­det. I kri­gens sis­te fase sto den kom­mu­nis­tis­ke sa­bo­ta­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen, Saborg, for de mest spek­ta­ku­la­ere ak­sjo­ne­ne, som spreng­nin­gen av knott­fab­rik­ken i Hil­le­våg og lik­vi­de­rin­gen av to av Ges­ta­pos iv­rigs­te hånd­lan­ge­re.

Tjems­land-grup­pa var en del av den­ne be­ve­gel­sen. Men det er først og fremst hen­ret­tel­se­ne som de­fi­ne­rer den som en spe­si­ell en­het. Selv om fle­re av med­lem­me­ne ut­før­te vik­tig ar­beid, fikk ikke grup­pa ut­ret­tet noe sa­er­lig sam­men, og det er mye å ut­set­te på må­ten den iva­re­tok sik­ker­he­ten. Men pri­sen ble sky­høy.

Ved hjelp av de dø­des fa­mi­li­er og ikke minst tys­ke kil­der, har Jan Mag­ne Arnt­sen fylt ut et stort hull i vår kol­lek­ti­ve hu­kom­mel­se. Bo­ken pe­ker også fram mot de po­li­tis­ke kon­flik­te­ne etter kri­gen, og for­kla­rin­gen på at så man­ge valg­te å tie og glem­me.

1300 drep­te i luft­kri­gen

Mi­li­taer­his­to­risk for­ening Ro­ga­land: Alarm­start. Luft­kam­pe­ne over Ro­ga­land 19401945. 531 si­der. Com­men­tum.

I over­sik­ter over kri­gens fal­ne mang­ler ofte de man­ge al­li­er­te og tys­ke fly­ger­ne som kjem­pet om luft­herre­døm­met over Ro­ga­land, bå­de de som for­søk­te å øde­leg­ge fly­plas­sen på So­la og de som for­svar­te den. Rundt 200 al­li­er­te fly kom ald­ri til­ba­ke etter å ha krys­set Nord­sjø­en, 640 av mann­ska­pe­ne om­kom. Tys­ker-

FRA TOR ØDEMOTLANDS BILDESAMLING.

Tys­ke sol­da­ter hug­ger ut en su­ve­nir fra et bri­tisk Hud­son-fly som ble skutt ned på Var­haug 31. ok­to­ber 1940. Alle om bord om­kom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.