Dug­nads­fa­mi­li­en på En­gelsvoll

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - An­ders Le­on An­der­sen an­ders.an­der­[email protected]­ten­bla­det.no

JULEKURV: Dug­nads­ar­beid har va­ert en vik­tig del av li­vet til fa­mi­li­en Berg­seth på En­gelsvoll i man­ge år. De får da­gens julekurv fra Af­ten­bla­det.

– Det­te var bå­de rø­ren­de og utro­lig kjekt. Jule­kur­ven er ikke bare en på­skjøn­nel­se til oss, men til alle de flot­te og po­si­ti­ve dug­nads­men­nes­ke­ne i Klepp. Folk i kom­mu­nen har all­tid va­ert flin­ke til å stil­le opp, sier El­frid Friestad Berg­seth.

El­frid ble ny­lig pen­sjo­nert fra job­ben som før­skole­la­erer, mens man­nen Rolf fort­satt job­ber som lege ved Or­stad lege­sen­ter og had­de ikke an­led­ning til å stil­le opp til fo­to­gra­fe­ring. Søn­nen Mag­nus Bjørka­voll Berg­seth er imid­ler­tid en god er­stat­ning. For her er hele med.

– Jeg vil gjer­ne gi et tips til julekurv for en fa­mi­lie med for­eld­re­ne i spis­sen som er ild­sje­ler i kir­ka vår; for jule­mes­sa, for loppe­mar­ked, for dug­nad og for ny­byg­ging av kir­ke. Og for fol­ke­ne de mø­ter!

I spis­sen er for­eld­re­ne, El­frid og Rolf Berg­seth. De står på og ar­bei­der med krum hals. Med seg har de «bar­na», som selv er voks­ne og har egne fa­mi­li­er. Her­li­ge ild­sje­ler med stor ka­pa­si­tet!

Det­te var ut­drag av bre­vet som Fol­k­re­dak­sjo­nen i Af­ten­bla­det ny­lig fikk til­sendt.

Hele fa­mi­li­en har i man­ge år del­tatt i fri­vil­lig ar­beid in­nen man­ge om­rå­der, blant an­net i ar­bei­det med den år­li­ge jule­mes­sen til Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap.

For­må­let med mes­sen er å for­tel­le folk om det gode ar­bei­det mi­sjo­nen gjør og sam­ti­dig sam­le inn mid­ler til det­te ar­bei­det. Alle mi­sjons­for­enin­ge­ne i kom­mu­nen stil­ler opp med blant an­net flot­te hjemme­la­ge­de hånd­ar­beid- og tre­ar­bei­der, jule­ka­ker og grønn­sa­ker. På mes­sen er det også eget barne­kon­sept «Bar­nas jule­mes­se», der bar­na og de­res fa­mi­li­er er sen­tra­le.

– Knap­per, ikke pen­ger er va­lu­ta­en på barne­mes­sen. Knap­pe­ne må kjøpes på for­hånd og pri­se­ne er opp­gitt i an­tall knap­per, for­tel­ler Mag­nus.

Fa­mi­li­en stil­ler også opp i det år­li­ge loppe­mar­ke­det der inn­tek­ten går til ny kir­ke i Klepp. Rolf Berg­seth er le­der i stif­tel­sen Klepp nye kir­ke. Den nye kir­ken står for­hå­pent­lig­vis fer­dig i 2023, men før den tid skal stif­tel­sen skaf­fe til veie fle­re mil­lio­ner kro­ner til bygge­pro­sjek­tet.

– Fri­vil­lig ar­beid har en stor ver­di i lo­kal­sam­fun­net uan­sett hva det gjel­der. Fa­mi­li­en har der­for også i man­ge år va­ert en­ga­sjert in­nen syk­ling hvor fle­re av bar­na var ak­ti­ve ryt­te­re. Del­ta­kel­se i fri­vil­lig ar­beid og dug­nad gir inn­blikk i man­ge si­der av sam­fun­net og det gir oss også man­ge gode venn­skap in­nen alle sam­funns­lag. En ube­ta­le­lig ver­di, me­ner El­frid.

To pe­rio­der i Ka­me­run

El­frid er født og opp­vokst på En­gelsvoll, men fa­mi­li­en har bodd to pe­rio­der i til­sam­men fire år i Ka­me­run der Rolf job­bet som lege ved et mi­sjons­syke­hus.

– En kjekk, men kre­ven­de tid. En pe­rio­de var det kun to le­ger til­gjen­ge­li­ge på syke­hu­set med til­sam­men over 200 senge­plas­ser. Jeg had­de hen­de­ne ful­le med å pas­se bar­na. Men­nes­ke­ne i Ka­me­run var åpne og smi­len­de selv om de lev­de fra hånd til munn i hver­da­gen, sier hun.

Le­der 58 år gam­mel jente­for­ening Mest stolt er hun av jente­for­enin­gen «Den ves­le grein», som mo­ren star­tet al­le­re­de i 1960.

– Det­te er en for­ening for jen­ter fra 1. klas­se og opp­over som mø­tes an­nen­hver tirs­dag mel­lom kl. 17.30–19.00. Sang, an­dakt og hånd­ar­beid, ak­ku­rat sam­me pro­gram­met som mor had­de i alle de åre­ne hun drev for­enin­gen. Hånd­ar­bei­de­ne blir lod­det ut på ba­sar i ok­to­ber, for­tel­ler El­frid.

El­frid og Rolf har vokst opp med dug­nads­ar­beid og tatt den­ne ver­di­en med seg. Men hva er så kjekt med å job­be dug­nad?

– Vi tref­fer man­ge uli­ke men­nes­ker og får gode fel­les­skap, sier El­frid og leg­ger til at hun i man­ge år har job­bet re­du­sert for å kun­ne ha mer tid til fa­mi­li­en og fri­vil­lig ar­beid.

Mag­nus føl­ger opp;

– For man­ge kan det va­ere let­te­re å hel­ler job­be noen ti­mer over­tid og be­ta­le seg ut av dug­na­den. Men det­te hand­ler ikke bare om pen­ger. Dug­nad har en stor egen­ver­di og bi­drar til å ska­pe en­ga­sje­ment. Når vi ar­ran­ge­rer en jule­mes­se, får også and­re men­nes­ker en mu­lig­het til å bi­dra, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.