Ro­bert Mood 60 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Of­fi­ser, ge­ne­ral­løyt­nant Ro­bert Mood er 60 år 8. de­sem­ber.

Ju­bi­lan­ten har tid­li­ge­re va­ert ge­ne­ral­in­spek­tør for Ha­eren. I 2012 var han sjef for FNs ob­ser­va­tør­styr­ke i Sy­ria

(UNSMIS) etter tid­li­ge­re å ha va­ert sjef for FNs ob­ser­va­tør­korps i Midt­østen (UNTSO).

Hans mi­li­ta­ere løpe­bane star­tet i 1977 ved Be­fals­sko­len for in­fan­te­ri­et. I Bri­ga­den i Nord-Nor­ge had­de han stil­lin­ger som lag­fø­rer, tropps­sjef og kom­pani­sjef. I mel­lom­ti­den gikk han Krigs­sko­len, se­ne­re Ha­erens stabs­sko­le.

Han var nest­kom­man­de­ren­de for Tele­marks­ba­tal­jo­nen i 1993-94, før han tok to års ut­dan­nel­se ved det ame­ri­kans­ke ma­rine­korp­sets høy­sko­ler og uni­ver­si­tet i USA. Der ut­mer­ket han seg for­øv­rig som bes­te elev.

Fram til han gikk av med pen­sjon i For­sva­ret i 2016 var han sjef for den nors­ke mi­li­ta­er­mi­sjo­nen i Brüs­sel.

Un­der lands­mø­tet til Nor­ges Røde Kors i 2017, ble Ro­bert Mood valgt til pre­si­dent.

STU­DIO HJELM

Kru­se Smith har hatt ju­bi­le­ums­fest og hed­ret sine med­ar­bei­de­re som har va­ert an­satt i be­drif­ten i 40, 30 og 25 år. Foran fra ven­st­re: Sig­mund Øks­ne­vad (30 år), Hen­ning Sil­den (40 år), Jan Kåre Horpe­stad (40 år), Kato Kjens­lie (25 år), Ter­je Tor­steins­bø (40 år) og Ha­rald Kå­da (30 år). Bak fra ven­st­re: Jo­han­n­es Øpste­bø (25 år), Ei­nar Tvin­ne­reim (25 år), av­de­lings­le­der Knut Dage­stad, Hel­ge Ege­land (40 år), Stig Jons­son (40 år), re­gion­di­rek­tør Kris­tin Stø­m­er Fra­fjord, Ivann Bru­nes (30 år) og Arne Li­ma (30 år).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.