– Had­de va­ert kult å spil­le der

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Kje­til Flyg­ind kje­til.flyg­[email protected]­ten­bla­det.no

IS­HOCKEY: Oi­lers­back­en Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen (21) føl­ges tett av det tys­ke stor­la­get Düs­sel­dor­fer EG. Selv drøm­mer Stav­an­ger­ka­ren om et nytt uten­lands­even­tyr.

Den ro­bus­te 21-årin­gen var sva­ert del­ak­tig i at Oi­lers tors­dag kveld fei­de isen med sist se­songs dob­belt­mes­ter Stor­ha­mar. Oi­lers ga seg ikke før de had­de put­tet sju puck­er i net­tet bak Stor­ha­mars to mål­vak­ter.

Etter 60 mi­nut­ter med høy­ok­tan­hockey sto det 7-3 på tav­len i hal­len. Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen no­ter­te seg for to mål­gi­ven­de pas­nin­ger. Det­te var Oi­lers åt­ten­de stra­ke sei­er. La­get top­per ta­bel­len med fire po­eng ned til Vå­ler­en­ga på 2. plass.

– Det er fan­tas­tisk, sier Jo­hann­e­sen.

21-årin­gen, som re­tur­ner­te til Oi­lers for et drøyt år si­den etter halv­an­nen se­song i svens­ke Frölun­da (og på ut­lån i fle­re klub­ber - se fak­ta), kan va­ere på vei uten­lands igjen. For i hjemme­mø­tet mot Frisk As­ker for­ri­ge tors­dag var re­pre­sen­tan­ter for den tys­ke stor­klub­ben Düs­sel­dor­fer EG på tri­bu­nen i DNB Are­na for å føl­ge ham.

Lands­lags­back­en, som har kon­trakt ut den­ne se­son­gen, er mer enn klar for å prø­ve seg i ut­lan­det igjen:

– Jeg har snak­ket litt med dem. Jeg vet at de har va­ert og sett meg og at de føl­ger med. Det er kult å høre det, sier Jo­hann­e­sen til Af­ten­bla­det.

Dus­sel­dor­fer EG lig­ger på 4. plass i DEL, som er den tys­ke elite­se­ri­en.

Vil full­fø­re med gull

– Det er en bra liga. Det så vi i OL der Tysk­land tok seg til fi­na­len med bare spil­le­re fra DEL. Det er en av de bes­te liga­ene i Euro­pa, så det had­de selv­føl­ge­lig va­ert kult å spil­le der. Jeg har som mål å kom­me meg ut igjen og det kan va­ere en fin mu­lig­het å kom­me til Tysk­land, sier Jo­hann­e­sen.

– Full­fø­rer du se­son­gen her? Med to gull?

– Ja. Det had­de va­ert her­lig å kla­re det, sier Jo­hann­e­sen og smi­ler.

Oi­lers’ sports­sjef Pål Hau­ka­li Hig­son sier til Af­ten­bla­det at Düs­sel­dor­fer EG ikke er ale­ne om å føl­ge Jo­hann­e­sen.

Fle­re klub­ber på ba­nen

– Jeg vet ikke så mye mer om in­ter­es­sen enn at jeg vet at de føl­ger med. Men det er de ikke ale­ne om. Det for­står jeg. Jo­han­n­es er i en po­si­sjon der han skal ut og spil­le in­ter­na­sjo­nal is­hockey igjen, men om det blir kom­men­de se­song, året etter der el­ler når det blir, det er bare et spørs­mål om tid. Vi er egent­lig bare glade for å få opp unge Stavanger-gut­ter som rei­ser ut for å spil­le in­ter­na­sjo­nal hockey. Det er på en måte litt må­let med vår ta­lent­pro­duk­sjon, at de skal kom­me opp i Oi­lers og så ta ste­get ut i den sto­re hockey­ver­de­nen. Så skjer det med Jo­han­n­es igjen, så er vi bare glade for det. Så får vi hel­ler job­be litt har­de­re med å fin­ne en er­stat­ter, sier Hig­son.

JON INGEMUNDSEN

Jo­han­n­es Jo­hann­e­sen i ak­sjon mot Stor­ha­mar i 7-3-sei­e­ren tors­dag kveld. Back­en er på blok­ken til fle­re klub­ber, der­iblant det tys­ke stor­la­get Düs­sel­dor­fer EG. Til høy­re Da­vid Mor­ley som ska­det seg i sam­me kamp. Man­nen med gull­hjel­men på­dro seg en smell i krage­beins­re­gio­nen i mø­tet med Ha­mar-la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.