Hen­rik Ing­brigt­sen: – Jeg er til­ba­ke for fullt

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

FRIIDRETT: Ters­kel­far­ten har ald­ri va­ert høy­ere. Hundre­me­te­ren flyr unna på 12,2. Hen­rik In­ge­brigt­sen kan gå mot sin bes­te se­song.

Han har vun­net me­dal­je i fire EM på rad, han har fem­te­plass i OL, han har 3.31,46 som pers på 1500 me­ter. Ska­der og til slutt en om­fat­ten­de ope­ra­sjon i juni i fjor sat­te ham kraf­tig til­ba­ke.

«Jeg ga­ran­te­rer at du er i ver­dens­top­pen om to år viss du føl­ger mitt tre­nings­opp­legg» lød be­skje­den fra tre­ner­pap­pa Gjert In­ge­brigt­sen like etter det medi­sins­ke inn­gre­pet som ble fore­tatt i Fin­land.

Sju må­ne­der etter ope­ra­sjo­nen, for nøy­ak­tig ett år si­den, gjor­de Hen­rik In­ge­brigt­sen et for­sik­tig come back og pres­ter­te en sterk 11. plass un­der EM ter­reng i Slo­va­kia.

I som­mer vant han EM-sølv på 5000 me­ter og tok 4. plass på 1500 me­ter.

– Først nå er jeg til­ba­ke for fullt, sier Hen­rik til Af­ten­bla­det og for­tel­ler om så­kalt ters­kel­fart (maks fart uten å få syre i musk­le­ne og bli stiv) på 10 x 1000 me­ter ned mot 2.50. Det er fem, seks se­kun­der for­te­re enn noen gang tid­li­ge­re.

– Kon­di­sjons­mes­sig er jeg til­ba­ke og vel så det. Dess­uten er far­ten på 100 me­ter bed­re enn noen­sin­ne, 12,2 med litt fly­ing start, for­tel­ler 27-årin­gen.

Stor­bror blant lø­per­ne fra Lu­ra har hatt sine krang­ler med tre­ner Gjert un­der opp­tre­nings­pe­rio­den.

– Hva ten­ker du nå?

– Jeg har ald­ri tvilt på Gjert, men har ikke va­ert over­be­vist om at det all­tid har va­ert rett å føl­ge Filip og Ja­kob sitt opp­legg, har jo la­ert litt hva som fun­ker gjen­nom alle dis­se åre­ne, smi­ler Hen­rik som tar sin for­holds­reg­ler før og etter tre­ning og løp når det gjel­der ska­den. Eks­tra opp­var­ming, be­hand­ling av musk­le­ne i etter­kant.

– Men når tre­nin­gen el­ler kon­kur­ran­sen er i gang, ten­ker jeg ikke len­ger på ska­den, sier han.

– Hva kan du pres­te­re på 10,3 km i Til­burg?

– Topp fem er rea­lis­tisk, sva­rer Hen­rik In­ge­brigt­sen.

Han tror også det er mu­lig for det nors­ke la­get å ta me­dal­je. Hen­rik og Filip In­ge­brigt­sen får sel­skap av Ør­jan Grønne­vig fra Stavanger Fri­idretts­klubb og Tom Er­ling Kår­bø, Ja­kobs la­erer. De tre bes­te tel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.