Tre­ner Gjert fryk­ter sko­len

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

– Gut­te­ne har ald­ri før va­ert på det­te ni­vå­et, fast­slår tre­ner Gjert In­ge­brigt­sen etter å ha lo­set Ja­kob, Filip og Hen­rik gjen­nom de to førs­te må­ne­de­ne opp­kjø­ring før 2019-se­son­gen.

Han gle­der seg til hel­gens ter­reng­løp i Ne­der­land, ak­ku­rat som lø­per­trio­en. Godt å få start­num­mer på brys­tet etter en kon­dis­pe­rio­de blant an­net med 170 km løps­meng­de i uken.

– Gut­te­ne els­ker å kon­kur­re­re. 10,3 kilo­me­ter er litt langt for Filip, ter­reng­løp er for de små og let­te dis­tanse­lø­per­ne, men det blir en flott av­veks­ling, sier tre­ne­ren.

– Vi prø­ver å gjø­re ting rett, er nøye med opp­var­ming, job­ber med styr­ke og be­ve­ge­lig­het, bru­ker lan­ge in­ter­vall ( 3 kilo­me­ter), for­kla­rer han, men en ting har han ikke kon­troll over: mu­lig syk­dom.

–In­gen bursdager, in­gen sto­re sam­men­koms­ter, hold dok­ke fris­ke, for­ma­ner Gjert og er mest be­kym­ret for yngste­mann.

– Ja­kob skul­le ikke gått på sko­len, i alle fall ikke den­ne sis­te uken før EM, men han er mer­ke­lig slik. Når han først har be­stemt seg for å full­fø­re vi­dere­gå­en­de, så skal han på død og liv va­ere i klas­sen. Han kun­ne gjort mye av det­te som selv­stu­di­um hjem­me, me­ner tre­ner­pap­pa­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.