Klart for årets fot­ball­fest i Gatecupen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - Stig Nils­sen stig.nils­[email protected]­ten­bla­det.no

FOT­BALL: Rundt 500 spil­le­re skal i ak­sjon i Randa­berg Are­na når Af­ten­bla­det i dag sen­der 13 kam­per di­rek­te fra årets Gate­cup.

I fo­midd­dag fyl­les Randa­berg Are­na igjen av for­vent­nings­ful­le og spen­te fot­ball­spil­le­re. Gjen­nom da­gen skal det spil­les 54 kam­per før vi står igjen med vin­ner­ne av jen­te- og gutte­klas­sen.

To­talt er det på­meldt 60 lag til årets Gate­cup, 17 jente­lag og 43 gutte­lag. Det er en ned­gang fra tid­li­ge­re år, men det be­kym­rer ikke ar­ran­gø­ren Ro­ga­land Fot­ball­krets.

–Det er bed­re med 60 som hol­der seg til reg­le­men­tet enn 100 lag hvor man­ge av dem er rene klubb­lag. Vi har be­visst va­ert mye stren­ge­re rundt på­mel­din­gen for­di vi vil ha Gatecupen til­ba­ke til røt­te­ne og den opp­rin­ne­li­ge ide­en. Det­te skal va­ere en tur­ne­ring for kom­pi­se­ne i gata og fra sam­me skole­krets. En an­nen år­sak til ned­gan­gen er at tur­ner­nin­gen i år spil­les halv­an­nen må­ned se­ne­re enn van­lig, for­kla­rer kret­sens Hei­di Øs­ter­hus.

Af­ten­bla­det er som van­lig til ste­de i Randa­berg Are­na. Vi skal sen­de 13 kam­per di­rek­te, for­mid­le gle­de, for­tvi­lel­se og in­ter­vjue spil­ler­ne un­der­veis. Alle tv­kam­pe­ne vil også bli lagt ut i re­pri­se på Af­ten­bla­det.no.

De førs­te tv-kam­pe­ne på ba­ne F er: y Klok­ken 0950: Hil­le­våg

An­gels – Fot­ball­ner­de­ne y Klok­ken 1015:

Glass­ma­ne­te­ne – Stre­et­boys

Der­et­ter vi­ses det en ny tv-kamp kon­ti­nu­er­lig fram til vin­ner­ne er kå­ret. Jen­te­nes fi­na­le star­ter 1500, de to gutte­la­ge­ne som spil­ler seg fram til fi­na­len skal gjø­re opp om sei­e­ren klok­ken 1545.

– Det blir hek­tisk, men vi ser fram til en vel­dig kjekk og her­lig lørdag i Randa­berg Are­na. Un­der­veis vil vi også trek­ke ut fire gave­kort på 500 kro­ner som skal de­les ut til lag som del­tar, leg­ger Hei­di Øs­ter­hus til.

Vin­ner­ne av tur­ne­rin­gen får en di­ger po­kal til odel og eie. De får også en drømme­dag på en valg­fri are­na i re­gio­nen, det kan va­ere Vi­king, Sand­nes Ulf, Klepp, Bry­ne, med be­vert­ning og fot­ball­kamp kom­men­de se­song.

SVEIN HA­GEN

Det gikk for seg i et tid­li­ge­re opp­gjør i Gatecupen mel­lom Dre­don­ga­ne­ne i hvitt, fra ven­st­re, Han­na Hom­boe og Vil­de Bak­ke-An­der­sen, og B-jen­te­ne i rosa, fra ven­tre Mar­ti­ne Nor­heim, Ing­rid Bjerke­vold, Vil­de Saer­heim og Thea Vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.