Gatecupen

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

y Hvor man­ge: Det spil­les fem­mer­fot­ball med maks sju spil­le­re på hvert lag. y Til­hø­rig­het: Alle spil­le­re må til­hø­re sam­me skole­krets. Ele­ver ved pri­vat­sko­ler skal spil­le med lag i sitt eget nabolag. y Drak­ter: Det er ikke til­latt med klubb­drak­ter. Bruk T-skjor­ter med sam­me far­ge, el­ler egne drak­ter. Ar­ran­gø­ren stil­ler med mar­ke­rings­ves­ter for lag som øns­ker å låne. y Hvor lan­ge kam­per: I år vil de førs­te run­de­ne vare 2 x 10 mi­nut­ter, kvart­fi­na­le og semi­fi­na­le 2 x 12 mi­nut­ter, mens fi­na­le­ne va­rer 2 x 15 mi­nut­ter. y Hvor­dan: Cu­pen spil­les etter ut­slags­me­to­den, og kam­pe­ne star­ter tid­lig lørdag mor­gen med fi­na­ler på kvel­den. y Der­som uav­gjort i inn­le­den­de kam­per: Lodd­trek­ning y Der­som uav­gjort i kvart­fi­na­le/semi­fi­na­le: An­tall cor­ne­re y Der­som uav­gjort i fi­na­len: 2 x 5 mi­nut­ter gol­den goal. Der­et­ter an­tall cor­ne­re og så lodd­trek­ning hvis fort­satt uav­gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.