Det has­ter for Ve­ne­zu­e­la

Stavanger Aftenblad - - MENINGER -

LEDER: I Ve­ne­zu­e­la har kon­tro­ver­si­el­le Ni­colás Ma­duro seks nye år fram­for seg som pre­si­dent. Det kan bli ka­ta­stro­falt for hele re­gio­nen.

Tors­dag ble Ma­duro sver­get inn som pre­si­dent for seks nye år, etter val­get som ble av­holdt i mai i fjor. Ver­ken USA, Ca­na­da, EU, en rek­ke la­tin­ame­ri­kans­ke lan­de­ne el­ler lan­dets op­po­si­sjon an­er­kjen­ner val­get, som de me­ner var grunn­lovs­stri­dig og gjen­nom­sy­ret av makt­mis­bruk.

Ve­ne­zu­e­la var en gang Sør-Ame­ri­kas ri­kes­te land. Men de sis­te åre­ne har øko­no­mi­en va­ert i fritt fall, og in­fla­sjo­nen har gjort den lo­ka­le va­lu­ta­en bo­li­var na­er­mest verdi­løs. Fat­tig­dom og kri­mi­na­li­tet har økt. Og tall fra FN vi­ser at rundt 2,3 mil­lio­ner ve­ne­zu­e­la­ne­re har flyk­tet de tre sis­te åre­ne på grunn av man­gel på mat og medi­si­ner. Or­ga­ni­sa­sjo­nen kal­ler det den størs­te ut­vand­rin­gen av men­nes­ker i Sør-Ame­ri­kas his­to­rie.

Fal­let be­gyn­te un­der pre­si­dent Hugo Cha­vez, som grad­vis byg­get ned den po­li­tis­ke fri­he­ten i lan­det. Det fort­sat­te med Ma­duro, som i rea­li­te­ten har gjort lan­det til et dik­ta­tur.

Tid­li­ge­re har det va­ert sto­re pro-de­mo­kra­tis­ke pro­tes­ter. Men det­te har av­tatt de sis­te to åre­ne, etter at re­gje­rin­gen slo hardt ned på de­mon­stran­te­ne og mer enn 100 men­nes­ker ble drept.

En rek­ke av Ve­ne­zu­e­las nabo­land i La­tin-Ame­ri­ka har sam­let seg i den så­kal­te Li­ma-grup­pen. Tid­li­ge­re den­ne må­ne­den in­sis­ter­te de på at Ma­duro skul­le trek­ke seg, uten at de fikk gjen­nom­slag for det. Ve­ne­zu­e­las al­li­er­te, Cuba, Ni­ca­ra­gua og Bo­li­via står uten­for den­ne grup­pe­rin­gen, og etter re­gje­rings­skif­tet i Mex­i­co i de­sem­ber er det hel­ler ikke sik­kert om de vil fort­set­te mot­stan­den mot Ma­duro.

Ve­ne­zu­e­la står også midt i en stor­po­li­tisk makt­kamp. Bå­de Russ­land, som står for meste­par­ten av lan­dets vå­pen­im­port, og Ki­na har ster­ke in­ter­es­ser i lan­det. Ki­na er Ve­ne­zu­e­las vik­tigs­te lån­gi­ver og ei­er i til­legg mye av lan­dets in­du­stri.

På den and­re si­den øns­ker USAs pre­si­dent Do­nald Trump å gjen­vin­ne inn­fly­tel­sen i lan­det. Med seg har han Bra­sils nye høyre­eks­tre­me pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro. Un­der en fel­les presse­kon­fe­ran­se sa

USAs uten­riks­mi­nis­ter Mike Pompeo og Bra­sils uten­riks­mi­nis­ter Erne­sto Araújo at alle land i ver­den må slut­te å gi støt­te til Ma­duro og kom­me sam­men for å «fri­gjø­re Ve­ne­zu­e­la».

Nor­ge har in­ter­es­ser i olje­sek­to­ren i Ve­ne­zu­e­la, og har gitt støt­te til EUs sank­sjo­ner. Men for nors­ke myn­dig­he­ter må det va­ere like vik­tig å bru­ke di­plo­ma­tisk er­fa­ring for å få i gang en dia­log mel­lom par­te­ne.

Det has­ter å fin­ne en løs­ning på si­tua­sjo­nen i Ve­ne­zu­e­la. Ikke bare for å unn­gå en bor­ger­krig og en hu­ma­ni­ta­er kri­se i lan­det, men også for å for­hind­re mas­siv mi­gra­sjon og uro på hele kon­ti­nen­tet.

For nors­ke myn­dig­he­ter må det va­ere vik­tig å bru­ke di­plo­ma­tisk er­fa­ring for å få i gang en dia­log mel­lom par­te­ne.

MARTIN MEJIA , AP/NTB SCANPIX

En kvin­ne fra Ve­ne­zu­e­la pro­te­ste­rer mot pre­si­dent Ni­co­las Ma­duro uten­for lan­dets am­bas­sa­de i Li­ma, Peru.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.