Ja­vel?

Stavanger Aftenblad - - MENINGER -

DRØSET: Det går for så vidt greit ...

– Ja­vel, hvor­dan går det?

– Jo, takk, du, det går for så vidt greit, hvis du ser bort fra at det er tomt på kon­to­en for­di det duk­ker opp 30 reg­nin­ger sam­ti­dig i ja­nu­ar, og det mer­ker du først når du skrur på ra­dio­en og hø­rer at alle nå skal snu bø­ke­ne i bok­hyl­la, for det har en el­ler an­nen in­te­riøs­nis­se be­stemt, og hvis du ikke snur alle bø­ke­ne, da kom­mer kul­tur­eli­ten og tar deg og tvin­ger deg til å gå i pro­test­tog mot ul­ven, og sist en ulv tok li­vet av et men­nes­ke i Skan­di­na­via, var på 1800-tal­let, men det hjel­per jo ikke når en sjuk rev plut­se­lig hop­per oppi vog­na til en unge som lig­ger og so­ver, noe som fø­rer til at han løk­rul­len i Sen­ter­par­ti­et, han uten hår og med den sju­ke lat­te­ren, vil byg­ge en mur rundt alle sau­er, for han tror åpen­bart at det­te er

USA, der Do­nald Trump – den halv­auto­ma­ten – har stengt hele lan­det for­di han ikke får vil­jen sin, om­trent som når un­ge­ne, etter at du har halt dem opp av sen­ga og tru­et på dem kla­er, kom­mer ned til fro­kost­bor­det og kla­ger på at det er frø i brø­det, som om ikke hele brø­det er la­get av frø, men nøt­ter kan de ikke ha i mat­bok­sen, for en i andre­klas­se mu­li­gens er al­ler­gisk mot glu­ten, og det blir plut­se­lig et tema på for­eldre­mø­tet, som dis­se ge­ni­ene selv­føl­ge­lig har lagt midt i en vik­tig fot­ball­kamp som jeg uan­sett ikke får se, for ak­ku­rat da kom­mer Dag­lig Leder og sier at hun skal ha for­ening i mor­gen, «og nå må det støv­su­ges her, el­lers blir det flaut når da­me­ne kom­mer», som om de ser noe an­net enn sine egne pro­ble­mer, og det er vel ikke min feil at de ikke vet hvor de skal på fe­rie på grunn av ter­ror­fa­ren, som strengt tatt ald­ri har va­ert mind­re enn nå, men det er uan­sett buss for tog i hele lan­det, og du kan ta deg gift på at fly­et blir kan­sel­lert, og da blir du sit­ten­de der med en knusk­tørr ba­gu­et­te til 149,- på en knall­hard pinne­stol og kjen­ne ek­se­men bre seg og det hjel­per lik­som ikke at ti­årin­gen skal i 11 burs­da­ger på 4 da­ger, så da er det bare å set­te seg i bi­len og håpe at ek­so­sen ikke kom­mer inn i ku­pe­en!

– Ak­ku­rat. Og el­lers?

... hvis du ikke snur alle bø­ke­ne, da kom­mer kul­tur­eli­ten og tar deg ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.