Fa­mi­lie fikk to da­ger leng­re reise­tid til New York – men in­gen er­stat­ning

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

STAV­AN­GER: Nor­we­gi­an vil ikke gi er­stat­ning til Stav­an­ger­fa­mi­li­en. De me­ner kan­sel­le­ring av New York-fly var uten­for de­res kon­troll. For­bru­ker­rå­det er ikke over­be­vist.

Jan­ne Hå­land

I sep­tem­ber skul­le Kjer­sti og Ing­ve Holm fei­re gull­bryl­lups­dag i New York. Med seg in­vi­ter­te de søn­nen og et barne­barn på 13 år, som var blitt rygg­ope­rert noen må­ne­der tid­li­ge­re.

– Der­for var det vik­tig med kor­test mu­lig vente­tid mel­lom flyv­nin­ge­ne, det sa vi også til Nor­we­gi­an, sier Kjer­sti Holm.

De skul­le ta Nor­we­gi­ans di­rekte­rute fra Oslo til New York 20. sep­tem­ber klok­ken 18.10. Klok­ken 22 fikk pas­sa­sje­re­ne be­skjed om at fly­et var for­sin­ket på grunn av tek­nisk feil. Fire ti­mer se­ne­re fikk de be­skjed om at fly­et var kan­sel­lert, og at de måt­te ta inn på et ho­tell i naer­he­ten av Gar­der­moen.

– Det var nes­ten ikke taxi­er, og køen var lang. Taxi­en be­tal­te vi selv, sier Ing­ve Holm.

Mor­ge­nen etter lo­vet Nor­we­gi­an å sen­de dem bil­let­ter på mail in­nen en time.

– De kom ald­ri,

Holm.

sier

Kjer­sti

Fikk ikke ho­tell

Til­ba­ke på Gar­der­moen fikk de be­skjed om at de måt­te fly via Trond­heim og Lon­don for å kom­me seg til New York.

– Det til tross for at jeg inn­sten­dig ba om en kor­test mu­lig rute på grunn av barne­bar­net vårt, sier Holm.

I Trond­heim ven­tet de i fle­re ti­mer på fly­et til Lon­don. Iføl­ge Holm had­de Nor­we­gi­an lo­vet dem ho­tell på Ga­t­wick i Lon­don, og at det vil­le stå folk klar i skran­ken for å ta imot dem. Det gjor­de det ikke, skran­ken var stengt.

– På eget ini­tia­tiv kon­tak­tet vi ho­tel­ler ved fly­plas­sen, men alt var fullt. Vi til­brak­te nat­ten sit­ten­de rett opp ned i en stol, sier Kjer­sti Holm.

And­re fikk fly da­gen etter

To da­ger etter plan­lagt an­komst­tid lan­det reise­føl­get ut­slitt i New York. Bryl­lups­dags­fei­rin­gen med ame­ri­kans­ke slekt­nin­ger had­de de måt­tet av­ly­se. Til­fel­dig­vis møt­te de pas­sa­sje­rer som de had­de truf­fet på Gar­der­moen, midt på Man­hat­tan. De had­de fått fly di­rek­te fra Oslo da­gen etter, iføl­ge pa­ret.

Nor­we­gi­an be­kref­ter over­for Af­ten­bla­det at de sat­te inn eks­tra fly på strek­nin­gen etter kan­sel­le­rin­gen.

Får bare sete­av­gift igjen Ekte­pa­ret har va­ert i kon­takt med Nor­we­gi­an fle­re gan­ger etter at de kom hjem, for å få stan­dard kom­pen­sa­sjon for kan­sel­le­rin­gen. Iføl­ge For­bru­ker­rå­dets fly­sjekk har man for en slik rei­se krav på 600 euro i kom­pen­sa­sjon per per­son, der­som kan­sel­le­rin­gen ikke skyl­des en eks­tra­or­di­na­er om­sten­dig­het. Slike om­sten­dig­he­ter kan va­ere streik, uva­er el­ler ter­ror­trus­ler.

Fra reise­for­sik­rin­gen har pa­ret fått 1000 kro­ner hver.

– Det­te hand­ler egent­lig ikke om pen­ge­ne for vår del, men om at Nor­we­gi­an skal gjø­re opp for seg. Får vi kom­pen­sa­sjo­nen vi me­ner vi har rett på, do­ne­rer vi den til Frel­ses­ar­me­en, sier Ing­ve Holm.

19. de­sem­ber fikk de til svar at det enes­te de kan få re­fun­dert, er av­gif­ten på se­te­re­ser­va­sjon på 250 kro­ner per per­son.

For­di fa­mi­li­en ikke har tatt vare på kvit­te­rin­ge­ne for ma­ten de kjøp­te på rei­sen, el­ler taxi-kvit­te­rin­gen, får de ikke dek­ket det. Nor­we­gi­an sva­rer ikke på hvor­for fa­mi­li­en ikke fikk ho­tell i Lon­don som lo­vet. Ho­tell­over­nat­ting har man rett på uan­sett om kan­sel­le­rin­gen skyl­des en eks­tra­or­di­na­er om­sten­dig­het el­ler ikke.

Fly­sel­ska­pet be­kla­ger hen­del­sen og ulem­pe­ne kan­sel­le­rin­gen med­før­te for pas­sa­sje­re­ne.

– Vi gjor­de alt vi kun­ne for å hjel­pe pas­sa­sje­re­ne på best mu­lig vis ved å booke om til and­re av­gan­ger. De har ikke fått kom­pen­sa­sjon i hen­hold til EU-ord­nin­gen, si­den for­sin­kel­sen skyld­tes en eks­tra­or­di­na­er om­sten­dig­het. Da fal­ler ret­ten til kom­pen­sa­sjon bort, skri­ver presse­an­svar­lig Char­lot­te Holm­bergh Ja­cobs­son i Nor­we­gi­an i en epost.

– Ikke eks­tra­or­di­na­ert Af­ten­bla­det fikk først opp­lyst fra Nor­we­gi­an at kan­sel­le­rin­gen skyld­tes sent inn­kom­men­de fly til Gar­der­moen i kom­bi­na­sjon med en tek­nisk feil.

– Det­te hø­res ikke ut som en eks­tra­or­di­na­er hen­del­se. Tek­nisk feil er ikke ekt­ra­or­di­na­ert, sier Pia Ceci­lie Høst i For­bru­ker­rå­det.

Re­gel­ver­ket for hva man har rett på, er gans­ke kom­pli­sert, me­ner Høst.

– Det av­hen­ger bå­de av rei­sens leng­de, for­sin­kel­sens leng­de og

Nor­we­gi­ans presse­an­svar­li­ge sier at in­di­ka­sjon på tek­nisk feil reg­nes som en eks­tra­or­di­na­er om­sten­dig­het, som alt­så ikke gir grunn­lag for kom­pen­sa­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.