Slik kla­ger du

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Kil­de: For­bru­ker­rå­det

og for alle øv­ri­ge flyg­nin­ger på mel­lom 1500 og 3500 km. y 4 ti­mer for alle øv­ri­ge flyg­nin­ger y Har du hatt do­ku­men­tert øko­no­misk tap som er stør­re enn den stan­dar­di­ser­te kom­pen­sa­sjo­nen, kan du også kre­ve er­stat­ning for det­te. Det­te for­ut­set­ter at år­sa­ken til inn­stil­lin­gen lig­ger in­nen­for fly­sel­ska­pets kon­troll. I til­legg må det på­før­te øko­no­mis­ke ta­pet va­ere en sann­syn­lig føl­ge av inn­stil­lin­gen. y 1. Ta kon­takt og klag til fly­sel­skap el­ler reise­byrå. Klage­skje­ma til fly­sel­ska­pe­ne fin­ner du på på www. for­bru­ker­ra­det.no y 2. Der­som du ikke får gjen­nom­slag, kan sa­ken sen­des til Trans­port­klage­nemn­da på www.reise­livs­fo­rum.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.