Voks­ne menn ut­nyt­tet mindre­årig til å stje­le for seg

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Corne­li­us Mun­kvik corne­li­us.mun­[email protected]­ten­bla­det.no

RO­GA­LAND: Uten fare for selv å bli stop­pet av vek­te­re el­ler bu­tikk­an­sat­te la de to men­ne­ne va­re­ne de vil­le stje­le ned i po­sen. De­ret­ter ring­te de til 16-årin­gen. To li­tau­is­ke menn i 30-åre­ne er i li­tau­isk lag­manns­rett dømt til åt­te års feng­sel, og sju år og ni må­ne­ders feng­sel, for lov­brudd be­gått i Nor­ge.

Som li­tau­isk ting­rett fin­ner lag­manns­ret­ten det he­vet over en­hver tvil at de to er skyl­di­ge i men­neske­han­del.

Dom­men er retts­kraf­tig. For Sør-Vest po­liti­dis­trikt be­tyr det en til­freds­stil­len­de slutt på et vel­lyk­ket sam­ar­beid mel­lom norsk og li­tau­isk po­li­ti og på­tale­myn­dig­het.

– At de to li­tau­is­ke men­ne­ne døm­mes i sitt hjem­land for lov­brudd be­gått i Nor­ge, me­ner vi er bra rent all­menn­pre­ven­tivt. Fle­re av of­re­ne for men­neske­han­del kom­mer fra øst­euro­pe­is­ke land. Sel­ve ut­nyt­tel­sen skjer man­ge gan­ger i and­re de­ler av Euro­pa, mens of­re­ne ofte er fra Øst-Euro­pa, sier po­liti­over­be­tjent Mag­nar Sil­seth i Sør-Vest po­liti­dis­trikt.

Sam­men med po­liti­ad­vo­kat Ka­ren Mork har han fulgt men­neske­han­del­sa­ken tett.

Sår­bar si­tua­sjon

De to men­ne­ne døm­mes for å ha ut­nyt­tet en 16 år gam­mel gutt til å stje­le fra Coop Ex­tra Bygg på Ål­gård og G-Max Forus.

I an­ken til lag­manns­ret­ten skrev de to men­ne­nes for­sva­re­re at det ikke fin­nes be­vis for at de­res kli­en­ter har ut­nyt­tet gut­ten. Vi­de­re i anke­skri­vet på­stås det at det ikke kan be­vi­ses at det de to sier ikke er sant. Nem­lig at 16-årin­gen selv yt­ret øns­ke om å bli med dem til Nor­ge for å job­be.

Iføl­ge de til­tal­te skal gut­ten ha over­hørt dem snak­ke om et nor­ges­be­søk hjem­me i lands­byen de alle tre er fra i Li­tau­en.

I lik­het med ting­ret­ten vel­ger lag­manns­ret­ten å se helt bort fra de dom­fel­tes for­kla­ring. I dom­men står det tvert om at de to dom­fel­te ba gut­ten om å bli med. Ret­ten me­ner at de ut­nyt­tet gut­tens sår­ba­re si­tua­sjon. Det pe­kes på at 16-årin­gen kom­mer fra sva­ert fat­ti­ge kår og at han var lett å ma­ni­pu­le­re.

Vi­de­re står det at det ald­ri var i de dom­fel­tes tan­ker å fin­ne et aer­lig ar­beid til gut­ten. Me­nin­gen var hele ti­den, iføl­ge dom­men, å trans­por­te­re ham til Nor­ge slik at de kun­ne kon­trol­le­re ham og pro­fit­te­re på hans kri­mi­nel­le hand­lin­ger.

Av­gjort i Li­tau­en

Po­liti­ad­vo­kat Ka­ren Mork, som har va­ert på­tale­an­svar­lig ju­rist for etter­forsk­nin­gen av sa­ken i Nor­ge, sier til Af­ten­bla­det at hun er til­freds med den retts­kraf­ti­ge dom­men fra li­tau­isk lag­manns­rett.

Den yngs­te av de to men­ne­ne had­de al­le­re­de for­latt lan­det da etter­forsk­nin­gen av sa­ken star­tet. Den elds­te ble i Ja­eren ting­rett dømt til feng­sel for fle­re mind­re ty­ve­ri­er. Da han etter åt­te må­ne­der had­de fer­dig­so­net dom­men, ble han trans­por­tert til den li­tau­is­ke gren­sen, hvor li­tau­isk po­li­ti sto og ven­tet.

Si­den har han sit­tet i va­re­tekt. Det er sva­ert uvan­lig å ut­le­ve­re egne bor­ge­re til and­re land for straffor­føl­ging. Sjan­sen for at beg­ge de li­tau­is­ke men­ne­ne kun­ne bli stilt for ret­ten i Nor­ge, var der­for li­ten.

– Vi øns­ket at sa­ke­ne mot de to skul­le be­hand­les sam­let. En an­nen grunn til at det­te ble ført for ret­ten i Li­tau­en var at det straff­ba­re for­hol­det, men­neske­han­de­len, star­tet der, sier Mork.

PO­LI­TI­ET

Etter endt so­ning for fle­re ty­ve­ri­er i Sør-Ro­ga­land ble 35-årin­gen trans­por­tert til­ba­ke til Li­tau­en av tje­neste­menn fra Sør-Vest po­liti­dis­trikt. I Li­tau­en ven­tet li­tau­isk po­li­ti, og en enda stren­ge­re straff for men­neske­han­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.