Fjord1 had­de ikke god nok kon­troll på pas­sa­sjer­an­tal­let

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Jan­ne.ha­[email protected]­ten­bla­det.no

BOKNAFJORDEN: Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet kom på uan­meldt til­syn på Bokna­fjord-sam­ban­det tors­dag. Fjord1 fikk én dags frist til å ord­ne opp i tel­le­ru­ti­ne­ne sine.

Jan­ne Hå­land

I for­ri­ge uke sa Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet at de var usik­re på om Fjord1 vil­le ha kon­troll på pas­sa­sjer­an­tal­let etter at de ved års­skif­tet inn­før­te Auto­pass-be­ta­ling mel­lom Mort­a­vi­ka og Ars­vå­gen.

Før be­tal­te tra­fi­kan­ter som skul­le over Boknafjorden for bil og an­tall pas­sa­sje­rer. De ble da talt gjen­nom bil­let­te­rings­sys­te­met. Nå be­ta­ler man kun per bil, og ma­tro­ser har talt pas­sa­sje­re­ne idet de er blitt di­ri­gert om bord.

Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet har sagt at de vil­le kom­me på uan­meld­te til­syn for å kon­trol­le­re tel­le­ru­ti­ne­ne. Det skjed­de tors­dag.

Be­kym­rings­mel­din­ger

– Vi har fått be­kym­rings­mel­din­ger knyt­tet til det nye bil­let­te­rings­sys­te­met. Pas­sa­sje­rer som har reist med fer­ja har va­ert usik­re på om de er blitt talt på en god nok måte, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Dag In­ge Aar­hus i Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet.

Når di­rek­to­ra­tet får be­kym­rings­mel­din­ger, tar de i noen sa­ker kon­takt med re­de­ri­et, men i og med at det­te al­le­re­de var en pro­blem­stil­ling som var oppe til dis­ku­sjon, gjen­nom­før­te de til­syn om bord.

– Vi vil­le fin­ne ut hvor­dan ru­ti­ne­ne til Fjord1 var. Etter vår me­ning had­de de ikke god nok kon­troll på pas­sa­sjer­an­tal­let, sier Aar­hus.

Ikke sam­svar

Han har fore­lø­pig ikke tall på hvor stor dif­fe­ran­sen var mel­lom Sjø­farts­di­rek­to­ra­tets tel­ling og Fjord1s opp­lys­nin­ger.

–Men det var ikke sam­svar mel­lom dem, sier Aar­hus.

I ut­gangs­punk­tet skal ferje­mann­ska­pet ha nøy­ak­tig an­tall på hvor man­ge som er om bord.

– Det kan jo skje men­nes­ke­lig feil i tel­lin­gen, men her var av­vi­ket så stort at vi ga et på­legg til Fjord 1, sier Aar­hus.

Ferje­sel­ska­pet fikk frist til fre­dag med å for­bed­re ru­ti­ne­ne sine for å få lov til å fort­set­te drif­ten.

Eks­tra mann­skap på kai­en Fjord1 be­kref­ter at de nå har satt i gang et nytt sys­tem for pas­sa­sjer­tel­ling. Nå står eks­tra mann­skap fra Fjord1 på kai­en med tell­eur for å vite hvor man­ge som blir med på ferje­tu­ren.

– Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet had­de in­spek­sjon på en av bå­te­ne våre, og kom­men­ter­te at vi må ha et godt telle­sys­tem. Det skal vi selv­sagt ha, sier re­gion­le­der Tor Kris­tof­fer­sen i Fjord1.

Hvor man­ge per­soner som skal tel­le pas­sa­sje­re­ne vil av­hen­ge av tra­fikk­meng­den.

– Vi må prø­ve oss litt fram, og fin­ne et godt sys­tem for det­te. Hvis det er lite tra­fikk, og mann­ska­pet om bord kla­rer å tel­le pas­sa­sje­re­ne, tren­ger vi ikke egne folk på land, sier re­gion­le­de­ren.

– Hva ten­ker du om at pas­sa­sje­rer har sendt be­kym­rings­mel­din­ger til Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet?

– Jeg tror ikke pas­sa­sje­re­ne har va­ert vel­dig be­kym­ret. Noen har nok va­ert det, sier Kris­tof­fer­sen.

Kal­ler inn til møte Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet er blitt in­for­mert om end­rin­ge­ne i Fjord1s ru­ti­ner.

– Vi reg­ner med at de nå har kon­troll, og vi har luk­ket av­vi­ket, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Aar­hus.

Han ser ikke bort fra at Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet vil kom­me på fle­re til­syn på sam­ban­det i fram­ti­den.

– Et­ter­som det­te len­ge har va­ert en pro­blem­stil­ling, kom­mer vi til å kal­le de størs­te ferje­re­de­ri­ene inn til møte om pas­sa­sjer­re­gist­re­ring. Bå­de de som har Auto­pass-be­ta­ling, de som ikke har det, og de som skal få det. Da hå­per vi på å få litt til­bake­mel­ding på hvor­dan ting fun­ge­rer, sier han.

Vi vil­le fin­ne ut hvor­dan ru­ti­ne­ne til Fjord1 var. Etter vår me­ning had­de de ikke god nok kon­troll på pas­sa­sjer­an­tal­let.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Dag In­ge Aar­hus i Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet.

KRISTIAN JACOBSEN

Har du Auto­pass-brik­ke, blir bi­len og be­ta­lin­gen re­gist­rert når du kjø­rer gjen­nom bom­men på kai­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.