Mål­tid med lo­kal smak

Stavanger Aftenblad - - MENINGER -

LE­DER: Is­bre­vann, hånd­pluk­ke­de mul­ter, og hånd­høs­tet hav­salt hø­res uten tvil både snob­be­te og spe­si­elt ut, men jak­ten på de over­ras­ken­de smaks­kom­bi­na­sjo­ne­ne er med på å hol­de Ro­ga­lands po­si­sjon som mat­fyl­ke. Be­rent­sens brygg­hus i Eger­sund stakk med den­ne kom­bi­na­sjo­nen av med pri­sen for årets bes­te øl un­der fi­na­len i Det nors­ke mål­tid i Stavanger fre­dag kveld. Multe­ølet har også inn­slag av ko­ri­an­der og er helt klart et ni­sje­pro­dukt. Men det er nett­opp jak­ten på ni­sje­pre­ge­de spe­sia­li­te­ter rå­vare­pro­du­sen­ter, le­ve­ran­dø­rer og spise­ste­der er blitt så flin­ke til, og som har løf­tet kva­li­te­ten på norsk mat og kunn­ska­pen i nors­ke hjem.

Det sier litt om re­gio­nalt he­ge­mo­ni at de to na­er­mes­te kon­kur­ren­te­ne til Be­rent­sen kom fra Hil­le­våg i Stavanger, der Ler­vig stil­te med to gode kan­di­da­ter. Saus fra Stavanger, kvei­te fra Hjelme­land og mør­brad av lam fra Ja­eren var de øvri­ge lo­ka­le vinnerne i sva­ert ster­ke felt. Vi kan leg­ge til at det var hele ti no­mi­ner­te pris­kan­di­da­ter fra re­gio­nen.

Kom­bi­na­sjo­nen av re­gio­na­le kva­li­fi­se­rings­run­der og fi­na­le i Stavanger har bi­dratt til å gjø­re Det nors­ke mål­tid til den vik­tigs­te og mest pre­sti­sje­tun­ge kå­rin­gen på det­te om­rå­det. Hel­gens ar­ran­ge­ment var det 11. i rek­ken og det var ut­solgt i sa­len. Det har li­ke­vel va­ert en vei å gå både for å fin­ne det ret­te ei­er­ska­pet til ar­ran­ge­men­tet og for å fin­ne den ret­te for­men.

En pe­rio­de ble det for­søkt å gjø­re det til en stor folke­fest med di­rek­te over­fø­ring på riks­dek­ken­de fjern­syn. Det­te ble for smalt for folk flest og litt for kostbart for ar­ran­gø­re­ne. Gl­ad­mat er og blir det fol­ke­li­ge mat­ar­ran­ge­men­tet i Stavanger. De to be­gi­ven­he­te­ne ut­fyl­ler hver­and­re bra og sam­ar­bei­der godt. Nå er Det nors­ke mål­tid mer ori­en­tert mot et fag­lig pub­li­kum, noe som ikke har svek­ket ver­ken kva­li­te­ten på kon­kur­ran­sen el­ler pre­sti­sjen blant del­ta­ker­ne.

Fra å bare dele ut tre pri­ser de førs­te åre­ne, blir det nå delt ut he­der i 12 klas­ser, pluss spe­sial­pri­ser. Det er ikke an­tall pri­ser det har gått in­fla­sjon i, det er va­ria­sjo­nen i pro­duk­ter og den økte sat­sin­gen på dis­se som gjør at det er grunn­lag for ut­vi­del­se.

Det er selv­sagt vo­lum­pro­duk­sjon som både gjør nors­ke mun­ner met­te og Ro­ga­land til det størs­te mat­fa­tet i lan­det. Sånn må det også va­ere, selv i en tid der det er blitt kon­tro­ver­si­elt å spi­se biff og mo­der­ne å ha koke­bø­ke­ne bak fram i bok­hyl­le­ne. En kva­li­tets­kon­kur­ran­se som Det nors­ke mål­tid bi­drar li­ke­vel i av­gjø­ren­de grad til å øke for­bru­ker­nes be­visst­het om rå­vare­til­fan­get og det har ført til helt nye og for­ster­ke­de krav også til masse­pro­duk­sjo­nen.

En kva­li­tets­kon­kur­ran­se som bi­drar til å øke for­bru­ker­nes be­visst­het om rå­va­rer.

JON INGEMUNDSEN

Bryg­ger Fred Be­rent­sen og di­rek­tør Ha­rald Be­rent­sen drog inn pri­sen for årets øl un­der kå­rin­ge­ne på Det nors­ke mål­tid fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.