Oslo som energi­ho­ved­stad

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

y Sam­ar­bei­der: In­du­stri­klyn­ge­ne Sub­sea Val­ley, NCE Smart Energy Mar­kets og So­l­energi­klyn­ge, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, BI og Insti­tutt for energi­tek­no­lo­gi (IFE) vil gjø­re Oslo-re­gio­nen til glo­bal energi­ho­ved­stad. y Klyn­ge: Sub­sea Val­ley om­ta­ler seg selv som Nor­ges størs­te na­e­rings­klyn­ge for en­gi­neer­ing- og tek­no­logi­be­drif­ter i energi­bran­sjen med tyngde­punkt på Øst­lan­det. Klyn­gen an­slår at cir­ka 200 med­lem­mer ska­per mer­ver­di­er på over 50 mil­li­ar­der kro­ner i året og sys­sel­set­ter mer enn 31.000 men­nes­ker. y EU-ser­ti­fi­kat: Nor­we­gi­an Cent­re of Ex­per­ti­se (NCE) i energi­tek­no­lo­gi kom på plass 1. ja­nu­ar 2018. EU har gitt sin høy­es­te ser­ti­fi­se­ring for klyn­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.