Ro­ga­land er i be­red­skap

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

OSLO: Oslo-re­gio­nens pla­ner om å bli glo­bal energi­ho­ved­stad har blitt en of­fi­si­ell sak for po­li­ti­ke­re og na­e­rings­liv i Ro­ga­land.

– Nå må NHO og So­la­mø­tet våk­ne, bru­se med fja­ere­ne og vise hvem som er energi­re­gio­nen. Folke­valg­te må opp på bar­ri­ka­de­ne, og vi har en jobb å gjø­re før noen stje­ler «kro­nen». Det er Ro­ga­land som er Nor­ges energi­ho­ved­stad. Her må vi sør­ge for at histo­ri­en blir rik­tig også i et his­to­risk per­spek­tiv.

Det sier energi­po­li­tisk tal­s­per­son He­ge Hauke­land Lia­dal i Ap om Oslo-re­gio­nens pla­ner om å bli glo­bal energi­ho­ved­stad.

Set­ter opp for­svar Oslo-am­bi­sjo­ne­ne ble fore­lagt sty­ret i Grea­ter Stavanger før jul og har ut­løst et «bredt sam­ar­beid». Ar­bei­det på­går ut­over våren og skal mun­ne ut i en fakta­pak­ke om energi­re­gio­nen, iføl­ge mu­lig­hets­ut­vik­ler Bir­ger Ha­ralds­eid i Grea­ter Stavanger.

Na­e­rings­ut­vik­lings­or­ga­ni­sa­sjo­nens stra­te­gi er å va­ere «Euro­pas energi­ho­ved­stad».

– Vi har god dek­ning for å si at Stavanger-re­gio­nen er lan­dets frems­te energi­re­gion når vi ser på bred­den og dyb­den i hele verdi­kje­den, in­nen olje, gass og for­ny­ba­re res­sur­ser, sier Ha­ralds­eid.

– Hvor­for klin­ger Oslo som energi­ho­ved­stad dår­lig?

– De må bare ha am­bi­sjo­ner om det, men vi me­ner vi står på vel­dig trygg grunn og at Stavanger-re­gio­nen har det ster­kes­te fot­av­tryk­ket in­nen energi­sek­to­ren.

– Hvor lang er lis­ten av byer og re­gio­ner som har gått i gang for å ta po­si­sjo­nen som energi­ho­ved­stad?

– Det­te er helt nytt. Jeg be­gyn­te i energi­sek­to­ren i 1983, og jeg kan ikke hus­ke til­sva­ren­de, sier han.

Am­mu­ni­sjon

Her er noen av råd­gi­ve­rens ar­gu­men­ter i fa­vør Stavanger-re­gio­nen:

Be­ty­de­lig pro­duk­sjon og eks­port av vann­kraft, lan­dets størs­te vind­kraft­base, Nor­ges førs­te hav­vind-in­stal­la­sjon, kom­plett verdi­kje­de i olje og gass, ONS, Ly­se, ster­ke energi­mil­jø­er ved Uni­ver­si­te­tet i Stavanger og forsk­nings­in­sti­tut­tet Nor­ce samt et vel­etab­lert nett­verk for bruk og pro­duk­sjon av bio­gass.

Stavanger-re­gio­nen har to na­e­rings­klyn­ger knyt­tet til energi­sek­to­ren i Nor­we­gi­an Energy So­lu­tions (ret­tet mot olje og gass og la­ve­re kar­bon­av­trykk) og Nor­we­gi­an Off­shore Wind Clus­ter (hav­vind).

Han kun­ne sik­kert nevnt for­ny­bar­fon­det Ny­snø også.

– Det er in­gen an­nen re­gion i Nor­ge hvor energi­sek­to­ren har like stor be­tyd­ning for sys­sel­set­ting og verdi­ska­ping, slår Ha­ralds­eid fast.

– Men hvem de­ler ut sli­ke tit­ler? In­gen? Det er vel bare noe man til­ri­ver seg?

–Ja, det er helt rett. Det er ofte en re­fe­ran­se til en tung rol­le man har på det om­rå­det. Ber­gen vil vel fram­stå som ho­ved­stad for hav­in­du­stri, Trond­heim for tek­no­lo­gi, mens Oslo er riks­ho­ved­stad.

– Knock­out på Oslo Ro­ga­lands­ben­ken på Stor­tin­get er lo­vet kon­ti­nu­er­li­ge opp­da­te­rin­ger om saken av Grea­ter Stavanger.

Alek­san­der Stokke­bø (H), som i 2017 i Stor­tin­get om­tal­te Stavanger-re­gio­nen som Nor­ges energi­ho­ved­stad, svar­te slik på spørs­mål om det er be­hov for at Er­na Sol­berg (H) nå blir «over­dom­mer» og av­gjør kon­kur­ran­sen en gang for alle.

– Uav­hen­gig av det skal vi vin­ne den kon­kur­ran­sen, men jeg fø­ler meg gans­ke trygg på at Er­na vet hvor energi­ho­ved­sta­den lig­ger, og at den er her i vår re­gion, sier Stokke­bø.

Etter in­ter­vju­et var gjort, meld­te stats­mi­nis­te­ren for­fall til årets So­la­møte på grunn av re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

– Det al­ler vik­tigs­te er hva som skjer i prak­sis: At vi fikk for­ny­bar­fon­det, at sel­ska­per leg­ger ho­ved­kon­to­rer her, at job­ber ska­pes og at vi hei­er fram de kon­kre­te pro­sjek­te­ne.

– Er du enig i at sli­ke tit­ler ikke de­les ut, men bare er noe man til­ri­ver seg?

– Det blir jo et spørs­mål om de­fi­ni­sjon, og etter de fles­te de­fi­ni­sjo­ner vil vi va­ere energi­ho­ved­stad en­ten det må­les etter pro­duk­sjon, an­del i na­e­rings­li­vet el­ler lønn­som­het. På de al­ler fles­te om­rå­der vil vår re­gion ta knock­out på Oslo og de and­re re­gio­ne­ne, sier han og leg­ger til:

– Stor­tin­get skal heie på gode ini­tia­tiv i hele lan­det, og vi må spil­le sam­men som ett lag, én na­sjon, men vår re­gion skal va­ere mo­to­ren i det ar­bei­det, av­slut­ter han.

I 2017 sa Alek­san­der Stokke­bø (H) i Stor­tin­get at Stavanger-re­gio­nen har alle for­ut­set­nin­ger for å lyk­kes vi­de­re som Nor­ges energi­ho­ved­stad. Nå skal Oslo-re­gio­nen over­ta ikke bare tro­nen i Nor­ge, men også glo­balt. Det be­kym­rer He­ge Hauke­land Lia­dal (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.