Det ble sølv og bron­se til lo­ka­le la­er­lin­ger

Stavanger Aftenblad - - NYHETER - Ki­ne Hult ki­[email protected]­ten­bla­det.no

NM: To ser­vi­tør­la­er­lin­ger fra Re­naa og to kokkelaerlinger fra NB Sø­ren­sen og Be­vare­meg­vel kjem­pet om å bli Nor­ges-mes­te­re lør­dag kveld. Alle de fi­re kom på pallen. Det ko­ker, bok­sta­ve­lig talt, på Jåt­tå vi­dere­gå­en­de sko­le, selv om det er lør­dag. Langs den ene veg­gen er det satt opp seks kon­kur­ranse­kjøk­ken, ikke ulikt slik man ser i sto­re kokke­kon­kur­ran­ser som Bo­cu­se d’Or. Her kon­kur­re­rer seks lag, som hvert består av to kokkelaerlinger, om å bli best i Nor­ge.

Foran dem er seks run­de bord dek­ket etter alle kuns­tens reg­ler av ser­vi­tør­la­er­lin­ger som kon­kur­re­rer om å bli de bes­te i sitt fag. Og i en an­nen del av sko­len fore­går en form for rolle­spill som skal av­gjø­re hvem som blir de al­ler bes­te re­sep­sjonla­er­lin­ge­ne.

– Jeg fø­ler det har gått vel­dig bra til nå. Vi har klart oss bed­re i dag enn i går, sier Rik­ke Nord­bø. Hun er 18 år gam­mel og er in­ne i sitt and­re se­mes­ter som la­er­ling hos Re­naa Res­tau­ran­ter.

Den­ne lør­da­gen har hun blant an­net dek­ket et vak­kert bord sam­men med mak­ker Hussein Je­vos Al­be­de­ri, som har va­ert la­er­ling samme sted i halv­an­net år nå.

Mer enn å skjen­ke vin

Å kon­kur­re­re i ser­ve­ring hand­ler ikke bare om å skjen­ke vin og ba­ere tal­ler­ke­ner på kor­rekt måte, hvis noen trod­de det. Til nå har Nord­bø og Al­be­de­ri la­get en drink og en for­seg­gjort kaf­fe, de har lagt opp en oste­tal­ler­ken og satt vi­ner til den, og etter hvert skal de også de­kan­te­re vin og tran­che­re en beef wel­ling­ton som kokke­la­er­lin­ge­ne la­ger. Men den vik­tigs­te opp­ga­ven er sel­ve ser­vi­cen, hvor man skal sam­ar­bei­de med kjøk­ke­net, sør­ge for at gjes­te­ne får en per­fekt res­tau­rant­opp­le­vel­se og ikke minst løse ufor­ut­set­te si­tua­sjo­ner som opp­står, uten at gjes­te­ne mer­ker det.

– Det er vel­dig gøy, men jeg er også kjempe­ner­vøs. Jeg viss­te jo ikke hva jeg gikk til. Hel­dig­vis har vi To­rill Re­naa som lag­le­der, og hun kan eks­tremt mye. Det er bare å no­te­re ned alt hun sier, sier Nord­bø.

De seks kokke­la­ge­ne som gikk vi­de­re til fi­na­len, kom fra Arne Bri­mis Vianvang i Opp­land, Grimstad-res­tau­ran­ten Smag & Be­hag i Aust-Ag­der, Co­lor Li­ne i Vest­fold, Scan­dic Ma­ri­tim i Hauge­sund, Bent Sti­an­sens Miche­lin-res­tau­rant Stat­hol­der­gaar­den i Oslo, mens det sis­te la­get består av Sond­re Sel­land Tjens­voll og Se­bas­ti­an Hatte­land Und­heim fra hen­holds­vis NB Sø­ren­sen og Be­vare­meg­vel i Stavanger. Lør­da­gen fikk de seks la­ge­ne i opp­ga­ve å lage en ve­ge­ta­risk for­rett av blant an­net gress­løk og ost, ho­ved­rett av okse og en des­sert som skal inne­hol­de blant an­net sjo­ko­la­de, tind­ved og røm­me.

And­re- og tredje­plass Lør­dag kveld ble det kjent

at Nord­bø og Al­be­de­ri kom på andre­plass i servitør-ka­te­go­ri­en.

Vinnerne var ser­vi­tør­la­er­lin­ge­ne fra Bras­se­rie Fran­ce i Oslo.

I kok­ke-ka­te­go­ri­en kom team­et fra NB Sø­ren­sen og Be­vare­meg­vel på tredje­plass.

Vik­tig for re­krut­te­rin­gen Frode Sel­vaag har le­det kon­kur­ran­sen de sis­te tre åre­ne og har va­ert med i to­talt ni år i kon­kur­ran­sens 32 år gam­le his­to­rie.

– Det­te er en dug­nads­jobb vi først og fremst gjør for å sik­re re­krut­te­rin­gen til yr­ke­ne våre. Det er et enormt stort ar­ran­ge­ment, og ni­vå­et er sa­ers bra. Det mer­kes at del­ta­ker­ne leg­ger vel­dig mye ener­gi i det. Det er vel­dig mye som im­po­ne­rer meg ved årets del­ta­ke­re, og det lig­ger mye pre­sti­sje i å vin­ne den­ne kon­kur­ran­sen, sier Sel­vaag.

Kon­kur­ran­sen ar­ran­ge­res av Nors­ke kok­kers lands­for­ening, og ar­ran­gø­re­ne har sør­get for å kryd­re det hele med fle­re inn­slag fra sce­nen. Tid­li­ge­re lands­lags­kokk, nå inne­ha­ver av Fiske­tor­get, Karl Erik Pal­le­sen, had­de rol­len som pro­gram­le­der.

Da­vid­sen fikk for­res­ten hjelp av en an­nen ver­dens­mes­ter, Ør­jan Jo­hann­es­sen, som gikk til topps i Bo­cu­se d’Or i 2015. Det er med and­re ord in­gen hvem­som­hel­ster som duk­ker opp når la­er­lin­ge­ne kon­kur­re­rer. Da­vid­sen had­de den­ne gang verv som smaks­dom­mer, mens Jo­hann­es­sens egne la­er­lin­ger fra Bek­kjar­vik gjest­gi­ve­ri del­tok i kon­kur­ran­sen.

– Den­ne kon­kur­ran­sen er vel­dig vik­tig for fa­get, og den er med på å bi­dra til et fel­les­skap for unge kok­ker, sier Jo­hann­es­sen.

– Det er sykt gøy å va­ere her og se på hva dis­se unge ta­len­te­ne får til. De er så flin­ke at vi som er litt mer er­far­ne, kan fin­ne mye in­spi­ra­sjon i det de gjør. Så det er ikke bare de som la­erer av oss, vi kan la­ere noe av dem også, sup­ple­rer Da­vid­sen.

Kon­kur­ran­sen ble ar­ran­gert sam­ti­dig med fle­re and­re mat­fag­li­ge høyde­punkt i hel­ga, blant an­net den na­sjo­na­le pris­ut­de­lin­gen Det nors­ke mål­tid på Clarion Hotel Energy og den na­sjo­na­le kon­kur­ran­sen Ti­ne mat­cup for vi­dere­gå­en­de-ele­ver ar­ran­gert på Jåt­tå vi­dere­gå­en­de sko­le.

Det er vel­dig mye som im­po­ne­rer meg ved årets del­ta­ke­re.

Frode Sel­vaag, kon­kur­ranse­le­der

JARLE AASLAND

Rik­ke Nord­bø og Hussein Je­vos Al­be­de­ri ved Re­naa Res­tau­ran­ter kom på andre­plass i servitør-ka­te­go­ri­en i Nor­ges­cup for la­er­lin­ger som gikk av sta­be­len på Jåt­tå vi­dere­gå­en­de sko­le i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.