Ro­ga­land på topp i an­tall druk­nin­ger

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

ULYK­KER: 102 per­soner om­kom som føl­ge av druk­ning i 2018. Ti av dis­se skjed­de i Ro­ga­land.

Hå­kon Jo­nas­sen Nor­heim

null­vi­sjon mot druk­nin­ger, og den må kom­me fort, sier hun.

På Bore­stran­da i Klepp var det 31. mai i fjor fle­re al­vor­li­ge nes­ten­ulyk­ker som føl­ge av ster­ke strøm­mer i sjø­en. I sist uke ble de sju per­sone­ne som kan­skje red­det fem liv den var­me som­mer­da­gen, hed­ret.

Tor­bjørn Bran­deg­gen, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Tryg, sier at sli­ke farlige strøm­for­hold fin­nes fle­re ste­der i Nor­ge, og at de er alt­for dår­lig skil­tet.

–Sli­ke strøm­for­hold er vans­ke­li­ge å se for men­nes­ker som ikke vet om det. De bør va­ere skil­tet med vel­dig syn­lig in­for­ma­sjon. På stren­der i ut­lan­det er det skil­tet med farge­ko­der om det er trygt el­ler utrygt å bade. Slik bur­de det va­ere i Nor­ge også. Vi har etter­lyst en na­sjo­nal dug­nad på det­te, sier han.

– Er svømme­fer­dig­he­te­ne blant nord­menn for dår­li­ge?

– Vi har re­gist­rert at det­te har va­ert en debatt. Jeg kan ikke gå inn på en­kelt­epi­so­der, men re­gist­re­rer at man­ge er mis­for­nøyd med sko­le­nes svømme­opp­la­e­ring. Vi er nok ikke ret­te fora for å ut­ta­le oss om kva­li­te­ten, men det er bare å slå fast at det er dra­ma­tisk at en­kel­te skole­ele­ver ikke kan svøm­me, sier han.

I 2017 var det bare to av ele­ve­ne i fjer­de klas­se ved Sør­bø sko­le på Gand­dal som klar­te fer­dig­hets­knap­pen i svøm­ming. Gand­dal øns­ker der­for ny svømme­hall i by­de­len.

– Vi ser igjen i en­kel­te bade­ulyk­ker som en­der med druk­ning el­ler nes­ten druk­ning, at det ofte er in­volvert ung­dom­mer som ikke har svømme­fer­dig­he­te­ne i or­den, sier Bran­deg­gen.

– Har det fine va­e­ret i fjor noe med øk­nin­gen å gjø­re?

– Det må vi bare anta. I 2017 druk­net det tre per­soner i for­bin­del­se med ba­ding. I 2018 druk­net 18, sier han.

Ro­ga­land top­per

Fem per­soner druk­net i de­sem­ber. Fyl­kes­over­sik­ten over hvor druk­nings­ulyk­ke­ne fant sted, vi­ser at Vest­lan­det med Ro­ga­land og Sogn og Fjor­da­ne top­per ulyk­kes­sta­ti­stik­ken.

Skal set­te ut fle­re liv­bøy­er

I Ro­ga­land har Tryg ut­plas­sert over 3500 liv­bøy­er, mens Sogn og Fjor­da­ne har vel 3000. Flest liv­bøy­er er ut­plas­sert i Horda­land og Nord­land. Tryg For­sik­ring skal i lø­pet av 2019 set­te ut 20 pro­sent fle­re nye liv­bøy­er enn i et nor­mal­år.

– Vi har ut­plas­sert 45.000 liv­bøy­er i Nor­ge si­den 1952, og det­te er vårt bi­drag til å fore­byg­ge druk­nin­ger. Det­te året kom­mer vi til å set­te ut vel 2500 nye bøy­er, sier Rime­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.