Du­er er kan­skje ikke den nye ol­jen, men at Ro­ga­land er Nor­ges due­fyl­ke, er utvil­somt

Stavanger Aftenblad - - NYHETER -

SOLA: «Kurr-kurr», «kurr-kurr» hø­res fra godt over 400 bur på Qua­li­ty Air­port Hotel på Sola.

Hå­kon Jo­nas­sen Nor­heim

for junior og se­nior og en «best in show».

Her tok Ro­ga­land, hvor det er flest due­opp­dret­te­re i Nor­ge, store­slem. Fjor­års­vin­ne­ren, Bent­zen, el­ler duen til Bent­zen, en nor­wich pus­ter, måt­te i år ta til tak­ke med andre­plass i nor­ges­mes­ter­ska­pet, mens Ter­je Ree fra Und­heim, el­ler duen til Ree, en tysk dob­bel­kap­pet trom­me, gikk av med sei­e­ren.

«Best in show» ble Gunnar Bran­dal fra Hauge­sund sin norsk tum­ler.

Mø­ter med ara­bis­ke sjei­ker

I lø­pet av hel­gen tok man­ge tu­ren inn­om lands­ut­stil­lin­gen. Både skue­lyst­ne, opp­dret­te­re og folk som øns­ker å star­te med due­opp­drett. Å dri­ve med due­opp­drett er iføl­ge Bent­zen en nok­så billig hobby, for selv om en­kel­te du­er kan kos­te litt, kan folk, om de mel­der seg inn i Stavanger og Ja­eren rase­due­for­ening, få du­er gra­tis.

– Det er ikke mye pen­ger i due­opp­drett. El­ler: Om ara­bis­ke sjei­ker ser en due de li­ker, kan du bli gans­ke rik. Da be­ta­ler de det du vil ha for den. Sa­er­lig brev­duer er vel­dig po­pu­la­ere. Mike Ty­son dri­ver blant an­net med det, sier Bent­zen og fli­rer.

Gi­rer du­ene opp

Han tar oss med for å vise frem sin nor­wich pus­ter og la­ger due­ly­der. Plut­se­lig be­gyn­ner fug­len å blå­se bryst­kas­sen opp.

– Nå la­ger jeg lyd for å gire den opp, sier Bent­zen.

– Hvor­for i alle da­ger blå­ser den opp bryst­kas­sen?

– Det er en del av den­ne du­ens saer­preg, sier han.

En an­nen av du­ene til Bent­zen, en nebb­dusk trom­mer, har dob­belt sett med fja­er.

– Det er for å for­vir­re hau­ken. Vi had­de en hauk in­ne i hu­set til du­ene en gang, men den had­de ikke mu­lig­het til å få tak i dua, sier han.

For å dri­ve med opp­drett av du­er, må en ha så­kal­te due­hus som de kan bo i. De kan va­ere både små og sto­re, alt etter hvor man­ge du­er en har. Er­ling Frie­stad fra Bryne og Ole Kjell Lø­vås fra Sokn­dal er to av de størs­te due­opp­dret­ter­ne i dis­trik­tet.

– Jeg har vel 50–60 du­er, sier Frie­stad.

– Mens jeg har 70–80, sier Lø­vås.

103 år gam­mel ut­stil­ling Rase­du­er har va­ert kjent i fle­re hund­re år, og ra­sen norsk pe­tent skal ha hatt til­holds­sted i klost­re fra 1650. Det fin­nes to­talt tre nors­ke due­ra­ser: Norsk tum­ler, ber­gensk tum­ler og norsk pen­tant. Det er rundt 200 rase­due-opp­dret­te­re i Nor­ge i dag. Rase­due­hobby­en er fak­tisk en av de elds­te som fin­nes, med røt­ter i Øs­ten.

Og tro det el­ler ei. Den år­li­ge Lands­ut­stil­lin­gen for rase­du­er er 103 år, den ble førs­te gang ar­ran­gert i Kris­tia­nia i 1916. Bjørn Car­lo An­der­sen har ikke va­ert med si­den star­ten, men det er ikke langt ifra. Han fikk sin førs­te due i 1957, og har va­ert frelst si­den.

– Jeg har va­ert over hele Euro­pa for å se på du­er. I til­legg har jeg va­ert VM-dom­mer i bry­ting, og fle­re gan­ger un­der mes­ter­ska­pe­ne har jeg sne­ket meg bort un­der ban­ket­ten for å se på du­er, inn­røm­mer han.

JARLE AASLAND

Lars Erik Bent­zen, le­der i Stavanger og Ja­eren rase­due­for­ening, sam­men med sølv­me­dal­jø­ren, due­ra­sen Nor­wich Plus­ter.

JARLE AASLAND

Nor­ges­mes­te­ren, en tysk dob­bel­kap­pet trom­me, fra Und­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.