Is­ra­els­ke bo­set­te­re an­gri­per sta­dig of­te­re pa­le­sti­ne­re

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

VEST­BRED­DEN: Pa­le­sti­ne­re på Vest­bred­den ut­set­tes sta­dig of­te­re for an­grep fra is­ra­els­ke bo­set­te­re, vi­ser sta­ti­stikk fra FN.

FNs nød­hjelps­kon­tor (OCHA) re­gist­rer­te i fjor 265 hen­del­ser der is­ra­els­ke bo­set­te­re drep­te el­ler så­ret pa­le­sti­ne­re el­ler øde­la pa­le­stinsk ei­en­dom på den ok­ku­per­te Vest­bred­den. Det var en øk­ning på 69 pro­sent fra året før.

Én pa­le­stinsk kvin­ne ble drept og 115 pa­le­sti­ne­re ble så­ret i an­gre­pe­ne, og 7.900 oli­ven­tra­er ble på­tent el­ler kap­pet ned. Rundt 540 kjøre­tøy ble også van­da­li­sert, vi­ser sta­ti­stik­ken.

– Si­vi­le pa­le­sti­ne­re i de ok­ku­per­te pa­le­stins­ke om­rå­de­ne ut­set­tes for trus­ler mot liv og helse som føl­ge av kon­flikt-re­la­tert vold, og fra po­li­tikk og prak­sis re­la­tert til Is­ra­els ok­ku­pa­sjon, in­klu­dert vold fra bo­set­te­re, slår OCHA fast.

Det var også 181 hen­del­ser der pa­le­sti­ne­re drep­te el­ler så­ret bo­set­te­re el­ler and­re si­vi­le is­rae­le­re på Vest­bred­den i fjor, og det var en ned­gang på 28 pro­sent fra året før. An­tal­let si­vi­le is­rae­le­re som ble drept i sli­ke an­grep øke imid­ler­tid fra fi­re til sju.

Iføl­ge Haa­retz fant det sted minst 482 po­li­tisk mo­ti­ver­te for­bry­tel­ser be­gått av bo­set­te­re på den ok­ku­per­te Vest­bred­den i 2018. Det var en tre­dob­ling fra 2017 da det ble re­gist­rert 140 sli­ke hen­del­ser, skri­ver den is­ra­els­ke avi­sa.

Det går ikke fram hvor Haa­retz har hen­tet sine tall fra, men de in­klu­de­rer også van­da­lis­me mot pa­le­stins­ke bo­li­ger og ma­ling av tru­en­de slag­ord.

– Volds­hand­lin­ger ut­ført av bo­set­te­re og høyre­ak­ti­vis­ter in­klu­de­rer fy­sis­ke an­grep og stein­kas­ting mot pa­le­sti­ne­re. Of­te­re er det snakk om å male na­sjo­na­lis­tis­ke og anti-ara­bis­ke og anti-mus­lims­ke slag­ord, van­da­lis­me av bo­li­ger og kap­ping av tra­er som til­hø­rer pa­le­stins­ke bøn­der, skri­ver Haa­retz.

Ten­årin­ger mis­tenkt

Is­ra­els­ke for­svar­s­kil­der opp­ly­ser til avi­sen at så­kal­te bakke­topp­ung­dom­mer, yt­ter­lig­gå­en­de na­sjo­na­lis­ter som har slått seg ned i ut­pos­ter i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne, står bak mye av vol­den og van­da­lis­men. Man­ge av dem er bare 15–16 år gam­le.

– Bakke­topp­ung­dom­me­ne er dris­ti­ge­re og mind­re frykt­løse enn tid­li­ge­re, sier en for­svar­s­kil­de til Ti­mes of Is­rael.

I for­ri­ge uke på­grep den is­ra­els­ke sik­ker­hets­tje­nes­ten Shin Bet fem is­ra­els­ke ten­årin­ger, mis­tenkt for å ha stått bak dra­pet på den 47 år gam­le pa­le­stins­ke åtte­barns­mo­ren Ais­ha Ra­bi på vest­bred­den i ok­to­ber.

De fem ten­årin­ge­ne

er

alle stu­den­ter ved en or­to­doks jø­disk sko­le i bo­set­nin­gen Re­he­lim, rundt 50 kilo­me­ter nord for Ramal­lah på Vest­bred­den.

Fi­re av ung­dom­me­ne ble løs­latt etter av­hør, mens den fem­te sit­ter i va­re­tekt, mis­tenkt for å ha kas­tet stei­nen som tok li­vet av Ra­bi.

Sta­dig fle­re

Na­er­me­re 450.000 is­ra­els­ke bo­set­te­re bod­de iføl­ge tall fra is­ra­els­ke myn­dig­he­ter i bo­set­nin­ger på Vest­bred­den ved ut­gan­gen av 2018, en øk­ning på 3 pro­sent fra året før. Rundt 200.000 is­rae­le­re bor i til­legg i ok­ku­per­te Øst-Je­ru­sa­lem.

De is­ra­els­ke bo­set­nin­ge­ne er opp­ret­tet i strid med den fjer­de Genève­kon­ven­sjo­nen, der det i ar­tik­kel 49 he­ter «Ok­ku­pant­mak­ten skal ikke de­por­te­re el­ler for­flyt­te de­ler av sin egen si­vil­be­folk­ning til ter­ri­to­rie­ne som ok­ku­pe­res».

FNs sik­ker­hets­råd ved­tok i 2016 en re­so­lu­sjon som slår fast at bo­set­nin­ge­ne og ut­pos­te­ne er ulov­li­ge og at all bygge­ak­ti­vi­tet i dem straks må stan­se. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.