Väns­ter­par­ti­et kan hind­re ny Löf­ven-re­gje­ring

Stavanger Aftenblad - - UTENRIKS -

STOCK­HOLM: Ste­fan Löf­ven kan tro­lig dan­ne ny re­gje­ring i Sve­ri­ge med støt­te fra Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na, men Väns­ter­par­ti­et tru­er med å stan­se pro­sjek­tet.

Det er sterk mot­stand i både parti­le­del­sen og i par­ti­ets grup­pe i Riks­da­gen mot å støt­te en slik re­gje­ring, er­fa­rer det svens­ke ny­hets­by­rå­et TT. Väns­ter­par­ti­et er søs­ter­par­ti til nors­ke SV.

For­sø­ket på å på plass en ny re­gje­ring i Sve­ri­ge etter val­get 9. sep­tem­ber i fjor, har vist seg å va­ere sva­ert vans­ke­lig etter­som den rødgrøn­ne og den blå blok­ken ble til­na­er­met like sto­re, og for­di in­gen av par­ti­ene vil sam­ar­bei­de med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Men i hel­gen ble det klart at Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na, som har va­ert en del av den bor­ger­li­ge blok­ken Al­li­an­sen, vil gi grønt lys for en re­gje­ring le­det av Social­de­mo­kra­ter­nas Ste­fan Löf­ven.

– For­ned­ren­de

Det­te sy­nes å fal­le Väns­ter­par­ti­et tungt for brys­tet. Iføl­ge TT me­ner man­ge i par­ti­et at det vil va­ere «for­ned­ren­de og yd­my­ken­de» for par­ti­et å skul­le støt­te en rødgrønn re­gje­ring som får støt­te fra to bor­ger­li­ge par­ti­er.

– Vi er et ven­stre­par­ti, vi har in­gen mu­lig­het til å støt­te en re­gje­ring som har pla­ner om å dri­ve høyre­po­li­tikk, sa Mi­kael Ekvall, Väns­ter­par­ti­ets fyl­kes­le­der i Jönkö­ping, til Sve­ri­ges Ra­dio lør­dag. Par­ti­et vil ikke kom­men­te­re saken søn­dag.

Social­de­mo­kra­ter­na, Miljö­par­ti­et, Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na har til sam­men 167 re­pre­sen­tan­ter i den 349 se­ter sto­re Riks­da­gen. De vil der­med va­ere av­hen­gi­ge av støt­te fra et an­net par­ti.

MP stil­ler seg bak

Le­del­sen i Miljö­par­ti­et, som har sit­tet i re­gje­ring med Social­de­mo­kra­ter­na si­den for­ri­ge valg, stil­ler seg bak av­ta­len mel­lom Social­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na.

(NTB)

ARIEL SCHALIT

Iføl­ge Is­ra­els in­nen­riks­de­par­te­ment bod­de det ved års­skif­tet 448.672 bo­set­te­re på den ok­ku­per­te Vest­bred­den, og iføl­ge FN ut­set­tes pa­le­sti­ne­re sta­dig of­te­re for an­grep fra dem. Det­te bil­det er fra bo­set­nin­gen Naa­le, som nå ut­vi­des.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.